سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران  فصلنامه ای به زبان فارسي و منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه بیهوشی می باشد. این مجله پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد. مجله انواع مقالات زیر را در بر می گیرد:

  • مقاله اصیل/ تحقیقاتی
  • مقاله مروری
  • گزارش کوتاه
  • گزارش موردی
  • نامه به سردبیر
  • سخن سردبیر

 

سیاست انواع مقالات

Articles

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده انتخاب شده کارشناسی شده

سخن سردبیر

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده انتخاب شده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده بدون انتخاب کارشناسی شده

مقاله مروری

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده انتخاب شده کارشناسی شده

مقاله اصیل

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده انتخاب شده کارشناسی شده

گزارش کوتاه

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده انتخاب شده کارشناسی شده

گزارش مورد

انتخاب شده ساب میشن آزاد است انتخاب شده اندکس شده بدون انتخاب کارشناسی شده

آموزشی

انتخاب شده ساب میشن آزاد است بدون انتخاب اندکس شده بدون انتخاب کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

تمامی مقالات ارسال شده توسط دو داور و در طی حداکثر دو هفته بر اساس دستورالعمل های استاندارد  نگارش مطالعات مختلف شامل: CONSORT برای کارآزمایی بالینی، STROBE برای مطالعات توصیفی-مشاهده ای، PRISMA برای مقالات مروری و متا آنالیز، و STARD جهت مطالعات ارزیابی دقت تشخیص مورد داوری قرار خواهند گرفت. نویسندگان باید پس از اعمال نظرات داوران مقاله اصلاح شده خود را ظرف حداکثر دو هفته جهت ادامه سیر انتشار به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است که هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند و مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می باشد.

 

تعداد انتشار

فصلنامه

 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 

بایگانی

این مجله از سیستم LOCKSS برای ایجاد یک بایگانی گسترده در کتابخانه های عضو این پروژه استفاده میکند و بدین وسیله یک بایگانی جاودانی از محتویات خود ایجاد میکند. اطلاعات بیشتر...

 

نمایه ها

Google Scholar

 

اخلاق حرفه ای

 

اهداف و چشم انداز