تیم سردبیری

سر دبیر (Editor In Chief)

جانشین سردبیر (Deputy Editor)

مدیران مجله (Editorial Manager)

مدیر اجرایی ( Executive Manager)

گروه اجرایی (Executive Team)