بررسی میزان آگاهی پرسنل پزشکی بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان خرم‌آباد از معیار FOUR در سال 1390

الهام سپهوند, رستم جلالی, مریم میرزایی

چکیده


مقدمه: برای ارزیابی سطح هوشیاری و پیش‌آگهی بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه داشتن یک مقیاس استاندارد ضروری است. تاکنون مقیاس‌های زیادی برای تعیین سطح هوشیاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. معیار FOUR یک مقیاس جدید است که با در نظر گرفتن محدودیت‌های GCS[1] توسعه یافته است و می‌تواند در بخش مراقبت‌های ویژه مفید باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی پرسنل پزشکی از معیار FOUR در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر خرم‌آباد در سال 1390 است.

 

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک پژوهش توصیفی – تحلیلی – مقطعی است. نمونه‌گیری با روش تصادفی طبقه‌ای از بین پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم‌آباد انجام شد و حجم نهایی نمونه به 90 نفر رسید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته‌ای بود که دارای روایی محتوی و صوری و شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و 24 سؤال در مورد میزان آگاهی و نیز در مورد معیار FOUR بود. پس از جمع‌آوری، داده‌ها با نرم‌افزارSPSS-16  آنالیز و از تست‌های کای دو  و تی تست استفاده شد.

 

یافته‌ها: تعداد نمونه‌ها 90 نفر با میانگین سنی 31±28/7 و محدودة سنی 23 تا50 سال و سابقة کار 1 تا 28 سال با میانگین 8/6 ± 75/7 بود. 4/24٪ نمونه‌ها مرد و 6/75٪ آنها زن بودند. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمون 93/6 و 9/5± بود. میزان آگاهی نمونه‌ها در موضوع مورد مطالعه 60% در حد ضعیف 4/34% در حد متوسط و 6/5% در حد خوب بود. تفاوت آماری معنی‌داری بین میزان آگاهی با جنس، مدرک تحصیلی، بخش محل خدمت، وضعیت تأهل و شرکت در سمینار وجود نداشت. بین میزان آگاهی با سن، سابقة کار و خدمت در بیمارستان‌های شهر تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0 p<).

 

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سطح آگاهی در مورد معیار FOUR ضعیف است. با توجه به معتبر و کاربردی بودن معیار FOUR، نیاز هست که با دادن آموزش‌های لازم (هم دیداری و هم نوشتاری)، سطح آگاهی پرسنل را بالا برد تا بتوان از این معیار  به عنوان جایگزین مناسبی برای GCS در ارزیابی سطح هوشیاری بیماران کمایی استفاده کرد. 
موضوع


معیار FOUR، میزان آگاهی، پرسنل پزشکی، بیمارستان‌های آموزشی درمانی

تمام متن:

PDF

مراجع


Norihomme Q, Soddu A, Lehembre R, Vanhaudenhuyse A, Boveriux P, Boly M, Laureys S. Brain connectivity in pathological and pharmacological coma. Front syst neurosci2010;4:160.

Agah M, Hashemian S M, Teimorian H, Sadeghi H, Amri P. Critical care. Teimorzadeh publishing.1th Edition 2009.

Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical care nursing: Diagnosis and manangement. Edition six. Mosby elesevier. Canada 2010, 724-25.

Walker HK, Hall WD, Hurst JW. Clinical methods: the history physical and laboratory examinations. 3rd edition. Chapter 57 level of consciousness. Boston: Butterworths;1990.isBN-10:0-409-90077-x.

Murthy T. A new score to validate coma in emergency department-FOUR score. Indian journal of Neurotrauma 2009; 6(1):59-62.

Carolei A, Sacco S. The FOUR score: A reliable Instrument to Assess the Comatose Stroke Patient. EurNeural 2010;63:370-71.

Bordini A, Luiz T, Fernandes M, Arruda W, Teive H. Coma scales. Arq Neuropsiquiater 2010; 68(6): 930-37.

Kung W, Tsai Sh, Chiu W, Hung K, Wang Sh, Lin J. Correlation between Glasgow coma score components and survival in patients with traumatic brain injury. JINJ-4416:No of page 5.

Lyer V, Mandrekar J, Dahielson R, Zubkor A, Elmer J, Wijdicks E. Validity of the FOUR score coma scale in the medical intensive care unit. Mayo clinic proc.2009 August;84(8):694-701.

Fischer M, Reugg S, Czaplinski A, Strohmeier M, Lehmann A, Tschan F, Hunziker P, Marsch S. Inrerrater reliability of the Full Outline of UnResponsiveness score and Glasgow coma scale in critically ill patients : A prospective observational study. Neurocrit Care 2010; 14(2):R64.

Wolf C, Wijdicks E, Bamlet W, McClelland R. Further validation of the FOUR score coma scale by intensive care nurses. Mayo Clinic 2007.

Idrovo Freire L. The FOUR score: is it just another new coma scale?. Intern Emerg Med; 2011

Wijdicks E, Bamlet W, Maramattom B, Manno E, McClelland R. Validation of the new coma scale: the FOUR score. Ann Neural.2005;58:585-93.

Cohen J. Interrater Reliability and Predictive Validity of the FOUR Score Coma Scale in a Pediatric Population. Journal of Neuroscience Nursing 2009;41(5):261-67.

Adeleleye A, Owolabi M, Rabiu T, Orimadegun A. Physicians knowledge of the Glasgow coma scale in the Nigerian university hospital: is the simple GCS still too complex? Neurology Education2012;3:2-7.

Riechers II R, Ramage A, Brown W, Kalehua A, Rhee P, Ecklund J, Ling G. Physician Knowledge of the Glasgow Coma Scale. Journal of Neurotrauma. November 2005, 22(11): 1327-1334.

Haghi M. Comparing the knowledge of nurses of psychological drugs presciption in psychological hospitals affiliated to Health, Treatment & Medical Education Ministry [Master Thesis]. Tehran: Nursing & MidwiferyFaculty of Iran University of Medical Sciences; 1997.

Mohammadi GH, Ebrahimian EE, Mahmmodi H. Knowledge of intensive care nurses. Iranian journal of critical care nursing 2010;2(1)-41-46.

Dadgari A. Evaluating the knowledge of CCU nurses from preventing of intensive care units syndromes in hospitals affiliated to Health, Treatment & Medical Education Ministry [Master Thesis]. Tehran: Nursing & Midwifery Faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 1992.

Mirzaei Seyfabadi R. Evaluating the knowledge and function of nursing personnel about respiratory system suction in Kerman University of Medical Sciences' hospitals [Master Thesis]. Kerman: Kerman University of Medical Sciences; 1997.

Javadzade Z. Evaluating the knowledge and view of nursing managers of hospitals affiliated to Tehran city Universities of Medical Sciences about the importance of working nurses education [Master Thesis]. Tehran: Nursing & Midwifery Faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 1994. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.