مقایسة طول بی‌دردی و شدت آن با بوپرنورفین زیرزبانی و مورفین وریدی

ابراهیم علیجانپور, سید مظفر ربیعی, فرشته نظیری, نادیا بنی‌هاشم, اُم‌لیلا ربیعی, آرش درودی‌نیا

چکیده


مقدمه: کنترل مؤثر درد پس از جراحی یکی از اهداف بیهوشی است و در عین حال باعث ریکاوری و ترخیص سریع‌تر از بیمارستان می‌گردد. مطالعة حاضر با هدف مقایسة اثرات ضد دردی بوپرنورفین زیرزبانی با مورفین وریدی پس از جراحی هرنیورافی انجام شده است.

 

مواد و روش‌ها: در این مطالعة كارآزمايي باليني یک سوکور، 80 بیمار مرد  کلاس یک بیهوشی، کاندید جراحی الکتیو هرنیورافی اینگونیال بودند که  به روش بیهوشی داخل نخاعی به صورت تصادفي و یک در میان تحت درمان با بوپرنورفین زیر زبانی (4/0 میلی‌گرم) و مورفین وریدی (1/0 میلی‌گرم / کیلوگرم) قرار گرفتند. بیماران در ساعت‌های متعدد پس از عمل جراحی، از نظر زمان شروع درد و شدت آن  بر اساس سنجش بصری درد ارزیابی شدند.

 

یافته‌ها: میانگین سن، قد و وزن بیماران در دو گروه، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0p>). مقایسة زمان شروع درد در قبل از دریافت دوز دوم دارو، نشان دهندة اثر معنی‌دار بوپرنورفین زیرزبانی برافزایش طول مدت بی‌دردی در بیماران بود (0001/0=p). شدت درد در طول 24 ساعت پس از عمل جراحی در گروه بوپرنورفین زیرزبانی با اختلاف معنی‌داری کمتر از گروه مقابل بود (001/0=p).

 

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد بوپرنورفین زیرزبانی دارویی مؤثر نسبت به مورفین وریدی در کنترل درد پس از جراحی است.


موضوع


بی‌دردی، بوپرنورفین زیرزبانی، مورفین وریدی

تمام متن:

PDF

مراجع


Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, et al. Schwartz textbook of general surgery. 8th ed. McGraw-Hill Medical Publishing: New York: 2005: 1055-1117.

Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, et al. Miller’s anesthesia. 6th ed. Philadelphia (PA): Elsevier Churchill Livingstone; 2005: 345-350.

Thomas W, FA. Miller, RD. Anesthesia, 5th ed. Volume 2.Churchill Livingstone Co; 2000:2302-3.

Moa G, Zetterstrom H. Sublingual buprenorphine as postoperative analgesic. A double- blind comparison with pethidine. Acta Anaesthesiol Scand.1990; 34:68-71.

Abdolhosseinpour H, Arbabi AH, Moslem A, et al. Efficacy of morphine injection versus sublingual buprenorphine in postoperative pain after lumbar laminectomy. Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2010; 16(4):20-25.

Negus SS, et al. Kappa opioid antagonist effects of the novel kappa antagonist 5'-guanidinonaltrindole (GNTI) in an assay of schedule-controlled behavior in rhesus monkeys. Psycho pharmacology (Berl). 2002: 163(3-4): 412-9.

Greenwald MK, et al. Effects of buprenorphine maintenance dose on mu-opioid receptor availability, plasma concentrations, and antagonist blockade in heroin-dependent volunteers. Neuropsychopharmacology, 2003; 28(11): 2000-9.

Johnson, RE, Fudala, PJ, Payne, R. Buprenorphine considerations for pain management. Pain Symptom Manage. 2005; 29(3): 297-326.

Griessinger, N, Sittl, R, Likar, R. Transdermal buprenorphinein clinical practice-a post-marketing surveillance study in 13179 patients. Curr Med Res Opine. 2005; 21(8): 1147-56.

Hand CW, et al. Buprenorphine disposition in patients with renal impairment: single and continuous dosing, with special reference to metabolites. Br J Anaesth,1990; 64(3): 276-82.

Parsa T, Dabir S, Radpay BZ. Efficacy of pethidine and buprenorphine for prevention and treatment of post anesthetic shivering. Tanaffos 2007; 6(3): 54-58.

- نصیرزاده کریم . بوپرنورفين زيرزباني ، انتخابي جديد براي تسكين دردهاي سرطاني. فصلنامه دانستني‌هاي سرطان. سال هشتم، شماره 20، بهار و تابستان 1386 ، 49-48.

Sittl R. Transdermal buprenorphine in cancer pain and palliative care. Palliate Med. 2006; 20(Supp 11): 25-30.

Dahan A, et al. Comparison of the respiratory effects of intravenous buprenorphine and fentanyl in humans and rats. Br J Anaesth, 2005;94(6): 825-34.

Chang KY, et al. Comparison of intravenous patient-controlled analgesia with buprenorphine versus morphine after lumbar spinal fusion-a prospective randomized clinical trial. Acta Anaesthesiol Taiwan, 2006;44(3): 153-9.

Oifa S, Sydoruk T, White I, et al. Effects of intravenous patient controlled analgesia with buprenorphine and morphine alone and in combination during the first 12 postoperative hours: a randomized, double-blind, four-arm trial in adults undergoing abdominal surgery. Clin Ther. 2009; 31(3): 527-41.

Ellis R, et al. Pain relief after abdominal surgery-a comparison of i.m. morphine, sublingual buprenorphine and self administered i.v. pethidine. Br J Anaesth.1982;54(4): 421-8

Sjogren PLM. Buprenorphine for postoperative analgesia after total hip alloplasty.Ugeskr Laeger. 1993; 155(23): 1791-3.

Masson AH. Sublingual buprenorphine versus oral dihydrocodeine in post-operative pain. J Int. Med Res. 1981; 9(6): 506-10.

Wallenstein, SL, et al. Clinical analgesic assay of sublingual buprenorphine and intramuscular morphine. NIDA Res Monogr. 1982; 41: 288-93.

Juhlin-Dannfelt M, et al. Premedication with sublingual buprenorphine for out-patient arthroscopy: reduced need for postoperative pethidine but higher incidence of nausea. Acta Anaesthesiol Scand. 1995; 39(5): 633-6.

Norouzi A, Talebi H, Alizadeh S, et al. Pre-anesthetic administration of sublingual bupernurphine for postoperative analgesia after hemoroidectomy A clinical Trial. Journal of Biological Sciences. 2009; 4(2): 227-230.

Khan FA, Memon GA, Kamal RS. Effect of route of buprenorphine on recovery and postoperative analgesic requirement in pediatric patients. Pediatric aneth. 2002; 12(9):786-90.

Jafari Javid M, Ghanbar M, Sahidi A, et al. Advantages of buprenorphine in comparison to morphine in postoperative pain control .Shiraz E Medical Journal. 2008; 9(3):129-133.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.