ارزیابی یافته‌های بالینی و عوارض حــاد نـاشی از مسمومیت با ترامــادول در بیماران مراجعه کننــده بـه بـیمارستان آیت‌ا... طالقانی ارومیه در سال 1391

بهزاد بوشهری, محمد دلیر راد, محمد‌امین ولی‌زاد حسنلوئی, مینا جابری

چکیده


مقدمه: از جملة بیشترین موارد مسمومیت داروئی در ایران، مسمومیت با ترامادول است. ما در این مطالعه مقطعی بر آن شده‌ایم تا یافته‌های بالینی و عوارض ناشی از مسمومیت با ترامادول را در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ‌آیت‌ا... طالقانی ارومیه در سال 1391 مورد بررسی قرار دهیم.

 

مواد و روش‌ها: پس از تأئید کمیتة پژوهشی و اخلاق دانشگاه، تمامی بیماران بستری با مسمومیت ترامادول در صورت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه وارد مطالعه شدند و پارامترهای مربوط به بیماری شامل وضعیت بالینی، سیر بهبود، عوارض و سایر موارد ثبت شدند و پس از اتمام مورد بررسی آماری قرار گرفتند. از نرم‌افزار SPSS  نسخة 17 برای تحلیل داده‌ها و تست‌های آماری لازم استفاده شد. 05/0pvalue <  معنی‌دار در نظر گرفته شد.

 

نتایج: در این مطالعه 233 بیمار به علت مسمومیت با ترامادول وارد مطالعه شدند. یافته‌ها نشان داد که ارتباط
معنی‌داری بین جنس و عوارض ناشی از مصرف ترامادول وجود ندارد ولی مابین وضعیت تأهل و تشنج (04/0=pvalue) و اختلال در راه‌رفتن (002/0= pvalue) و نیز بین محل سکونت و سرگیجه
(04/0= pvalue) ارتباط معنی‌داری وجود دارد. از طرفی بین زمان مصرف دارو و افزایش میزان ضربان قلب (04/0= pvalue) ارتباط وجود دارد به طوری که افزایش ضربان قلب در 24- 12 ساعت بعد از مصرف دارو دیده می‌شود. همچنین از نظر سابقة مصرف ترامادول و تشنج (01/0= pvalue) ارتباط وجود دارد. مابین سایر موارد ارتباطی یافت نشد.

 

نتیجه‌گیری: مصرف ترامادول بیشتر در سنین 40-20 سال اتفاق افتاده و در مردان بیشتر از زنان بود و بیمارانی که سابقة مصرف متناوب داشته‌اند بیشترین درصد افراد مطالعه را به خود اختصاص دادند. تهوع و استفراغ شایع‌ترین عوارض گوارشی بیماران بود و با توجه به این که بیشتر بیماران در بخش بستری بودند و 8/79% با حال عمومی خوب ترخیص شدند زمان مراجعه می‌تواند عامل مؤثری در پیش‌آگهی باشد. توصیه به مطالعات بیشتر می‌شود.

موضوع


ترامادول، مسمومیت داروئی، عوارض

تمام متن:

PDF

مراجع


- Shadnia S, Esmaily H, Sasanian G, Pajoumand A, Hassanian-Moghaddam H, Abdollahi M. Pattern of acute poisoning in Tehran-Iran in 2003. Hum Exp Toxicol 2007; 26(9): 753-6.

- Shadnia S, Soltaninejad K, Heydari K, Sasanian G, Abdollahi M. Tramadol intoxication: a review of 114 cases. Hum Exp Toxicol 2008; 27(3): 201–5.

- Tjaderborn M, Jonsson AK, Hagg S, Ahlner J. Fatal unintentional intoxications with tramadol during 1995-2005. Forensic Sci Int 2007; 173(2-3): 107-11.

- Burch F, Fishman R, Messina N, Corser B, Radulescu F, Sarbu A, et al. A comparison of the analgesic efficacy of Tramadol Contramid OAD versus placebo in patients with pain due to osteoarthritis. J Pain Symptom Manage 2007; 34(3): 328-38.

- Loram LC, Mitchell D, Skosana M, Fick LG. Tramadol is more effective than morphine and amitriptyline against ischaemic pain but not thermal pain in rats. Pharmacol Res 2007; 56(1): 80-5.

- Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacology of tramadol. Clin Pharmacokinet 2004; 43(13): 879–923.

- Marquardt KA, Alsop JA, Albertson TE. Tramadol exposures reported to statewide poison control system. Ann Pharmacother 2005; 39(6): 1039-44.

- Michaud K, Augsburger M, Romain N, Giroud C, Mangin P. Fatal overdose of tramadol and alprazolam. Forensic Sci Int 1999; 105(3): 185-9.

- Flomenbaum N, Goldfrank L, Hoffman R, Howland MA, Lewin N, Nelson L. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2006.

- Spiller HA, Gorman SE, Villalobos D, Benson BE, Ruskosky DR, Stancavage MM, et al. Prospective multicenter evaluation of tramadol exposure. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35(4): 361-4.

- Talaie H, Panahandeh R, Fayaznouri M, Asadi Z, Abdollahi M. Dose-independent occurrence of seizure with tramadol. J Med Toxicol 2009; 5(2):63-7.

-Jovanović-Cupić V, Martinović Z, Nesić N. Seizures associated with intoxication and abuse of tramadol. Marquardt KA, Alsop JA, Albertson TE. Tramadol exposures reported to statewide poison control system. 2005; 39 (6): 1039-44.

-Tjäderborn M, Jönsson AK, Hägg S, Ahlner J. Fatal unintentional intoxications with tramadol during 1995-2005. 2007 Dec 20;173(2-3):107-11.

- Eisadi NM, Sabzghabaee A, SafdariA, Yaraghi A. Clinical Signs, Hospitalization Duration and Outcome of Tramadol Intoxication. Journal of Isfahan Medical School, February 2011, Vol 28, No 117.

- Farzaneh E, Samadzadeh M, Shahbazzadegan B, Sayadrezai I, Mostafazadeh B, Sarbandi A, et al. Comparing the Frequency of Seizure in Patients Intoxicated with Tramadol Treated with or without Naloxone. Journal of Isfahan Medical School, 2012; Vol. 30, No. 197.

- Fauci AS, Kasper DL , Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, et al. Harrison's Principles of internal medicine. Seventeenth Edition. 2008, Single Edition Book ISBN 978-0-07-159991-7; MHID 0-07-159991-6.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.