بررسی میزان آگاهی پرستاران از آخرین تغییرات احیاء قلبی-ریوی در بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم‌آباد در سال 1391

الهام سپهوند, مجید مهدی‌زاده, سعید امیری, حدیث کوگانی‌نژاد, مریم میرزایی

چکیده


مقدمه: احیاء قلبی ریوی یک فرایند اساسی برای مقابله با ایست قلبی ریوی است. مهم‌ترین مهارت پرسنل درمانی درحفظ حیات بیماران و مصدومان عملیات احیا قلبی-ریوی CPR) است. به علت اینکه بدون انجام اقدامات احیاء، مرگ مغزی به دنبال کمبود اکسیژن در کمتر از 4 تا 6 دقیقه ایجاد می‌شود، واژه احیاء قلبی ریوی (CPR) به علت اهمیت ویژة احیاء مغز و حفظ کارکرد آن به احیاء قلبی ریوی و مغزی (CPCR) تغییر نام داد. مطالعة حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرستاران شهر خرم‌آباد تهیه شده است.

 

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی تحلیلی، 160 پرستار شاغل بیمارستان‌های آموزشی شهر خرم‌آباد وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسش‌نامة دوبخشی بود. سطح اگاهی پرستاران با استفاده از پرسش‌نامه در چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف بررسی شد. در پایان داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 16 و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

یافته‌ها: تعداد 160 پرستار با محدودة سنی 50-22 و میانگین سنی 2/29 سال در مطالعه شرکت کردند. 6/25%  نمونه‌ها مرد و 4/74% زن بودند. میانگین و انحراف معیار میزان آگاهی پرستاران 6/5±3/23 با طیف 6-37 بود. سطح آگاهی  5/7% افراد در حد عالی، 4/64% در حد خوب، 3/26% در حد متوسط و 3/1% در حد ضعیف بود. سطح آگاهی پرستاران در مورد کاربرد LMA و کامبی تیوب رضایت‌بخش نبود.

 

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه باید در مورد تازه‌های احیاء قلبی ریوی از جمله اصول شروع و خاتمة CPR، کاربرد LMA و کامبی تیوب، شوک‌درمانی و چگونگی استفاده از AED، تزریق داخل استخوانی و القاء هیپوترمی آموزش‌های لازم به پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها صورت گیرد.


موضوع


آگاهی، پرستاران، احیاء قلبی-ریوی

تمام متن:

PDF

مراجع


- Salari A, Mohammadnezhad A, Vanaki Z, Ahmadi F. Cardiopulmonary Resuscitation in the hospital management of stroke rehabilitation outcome. Iranian Journal of Critical Care Nursing 2011;4(1):13-22.

- Shojaie M, Montaseri MA, Abdi MH. Assessment of the effect of education on CPCR drug administration method. Journal of Jahrom University of Medical Sciences,2011;9:13-18.

- Irwin RS, Rippe JM, Lisbon A, Heard SO. Intensive Care Medicine. 5th ed.St Louis: Lippincott and Wilkins; 2008.

- Jaberi Y, Changizian L, Mazloomzadeh S. Predictors of Outcome in In-Hospital Cardio-Pulmonary Resuscitation. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2011;19(75):48-57.

- Cheraghi MA, Mohamadnezhad A, Salari A. Cardiopulmonary Resuscitation training effect on brain levels of knowledge. Scientific journal of rescue 2011;3(1):33-39.[Persian]

- Poormirza KR, Saboor B, Naderipoor A, Almasi A, Goodarzi A, Mirzaii M. Survey of the awareness level of nurses about last guidelines of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in educational hospitals. Iranian Journal of Critical Care Nursing; 2012, 5(13):75-84.

- Seifi F, Sharifi F, Astanegi S, Esmaeili K. The success rate of cardiopulmonary cerebral resuscitation in Teaching hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences. Journal of Kermanshah university of medical sciences 2010;14(3):237.[Persian]

- Mohsenpour M, Imani Z, Abdolkarimi M. Effect of cardiopulmonary resuscitation training on cardiopulmonary resuscitation team members and nursing staff of hospitals in Kerman. Razi Journal of Nursing and Midwifery Kerman. 2009;9(17):1-7[Persian].

- Monjamed Z, Haji Amiri P, Babaei GM, Beirami A. Comparison of two methods of teaching CPR (mannequins and films) on the science and practice of nursing students. Nursing Research2005;1(2):7-14.[Persian]

- Eslamzade T, Alikhah F, Rostami M. Performance evaluation of cardiopulmonary resuscitation in Tabriz Children Medical Center. First Clinical Audit and Quality Improvement Conference, Tabriz University of Medical Sciences, 4830.[Persian]

- Preusch MR, Bea F, Roggenbach J, Katus HA, Jünger J, Nikendei C. Resuscitation guidelines 2005:does experienced nursing staff need training and how effective is it? Am J Emerg Med. 2010;28(4):477-84.

- Bkhsha F, Behnampour N. The Effect of cardiopulmonary Resuscitation Education on nurses awareness in Golestans hospitals. Gorgan Journal of medical sciences 2006;8(4):46-49.

- Entezari M, Abasgholi Zadeh N, Eslam Madad V. Evaluation of knowledge and skills in medical students about cardiopulmonary resuscitation in Ardabil Medicine Faculty in 2001. PhD thesis in Ardabil Med Faculty. Avaliable at: URL:// http://lib.arums.ac.ir[cited Avr1 2011.

- Mohsenpour M, Imani Z, Abdolkarimi M. The effect of education of cardiopulmonary resuscitation (CPR) on knowledge of nursing staff and cpr team members in a hospital in Kerman provenance. J Kerman Razi faculty of Nursing and Midwifery .2009-2010;7(17 & 18):1-7.

- Borimnejad L, Nikbakht Nasrabadi AR, Mohammadi H, Ahmadzadeh M, Rasouli M. The Effect of cardiopulmonary Resuscitation workshop on nurses Sustain Learning. Iranian J Med Edu. 2008;7(2):209-15.

- Karimi L. Participation oponin about the necessity and quality of newborn resuscitation workshops. Resuscitation. 2006;70(2):336.

- Pour Anaraki MR, Nemati Pour A, Shahrezaii M. Evaluation of knowledge in medical staff about cardiopulmonary resuscitation in Tehran University Hospitals. Tehran Univ J Med.1998;56(1):1.

- Nagashima K, Takahata O, Fujimoto K, Suzuki A, Iwasaki H. Investigation on nurses' knowledge of and experience in cardiopulmonary resuscitation and on nurses' knowledge of the guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care established in 2000--results of a survey at Asahikawa Medical College Hospital (second report). Masui. 2003;52(4):427-30.

- Chandrasekaran S, Kumar S, Bhat SA, Saravanakumar, Shabbir PM,Chandrasekaran VP. Awareness of basic life support among medical, dental, nursing students and doctors. Indian J Anaesth. 2010;54(2):121-6.

- Zaheer H, Haque Z. Awareness about BLS (CPR) among medical students: status and requirements. J Pak Med Assoc. 2009;59(1):57-9.

- Hamilton R. Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. J Adv Nurs. 2005;51(3):288-97.

- Wiese CH, Bartels U, Schultens A, Steffen T, Torney A, Bahr J, Graf BM. Influence of airway management strategy on "no-flow-time" during an "advanced life support course" for intensive care nurses - a single rescuer resuscitation manikin study. BMC Emerg Med. 2008;8:4.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.