تأثیر ترانکزامیک اسید در کاهش میزان خونریزی حین عمل و نیاز به کاهش فشار خون کنترله در بیماران تحت عمل جراحی اندوسکوپیک عملکردی سینوس

علی قمیشی, نوذر نساجیان, سیدکمال‌الدین طباطبایی, رضا آخوندزاده, حمیدرضا دیلمانی, ماندانا مکی

چکیده


مقدمه: خونریزی حین عمل اندوسکوپی سینوس (FESS) در میان متخصصان بیهوشی و جراحان مورد بحث است(1). حفظ فیلد جراحی مطلوب برای جراح ضروری است. میزان کم خونریزی می‌تواند سبب اختلال در دید اندوسکوپی، افزایش عوارض و افزایش مدت عمل گردد(2). هدف از این مطالعه یافتن شواهد علمی  تأثیر ترانکزامیک اسید وریدی بر میزان خونریزی بیماران تحت عمل جراحی اندوسکوپی سینوس است.

 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه 66 بیمار 16-40 سالة کاندید عمل جراحی اندوسکوپی سینوس، به دو گروه 33 نفری مورد و شاهد تقسیم شدند. این گروها شامل گروه ترانکزامیک اسید وریدی و گروه نرمال سالین بودند. میزان خونریزی، میانگین فشار متوسط شریانی حین عمل جراحی و مدت  عمل اندازه‌گیری گردید.  نتایج بر اساس برنامة SPSS16  مورد آنالیز قرار گرفت.

 

نتایج: میانگین سنی گروه مورد 67/5±78/30 سال و میانگین سنی گروه شاهد 56/7±69/30 سال بود. اختلاف معنی‌داری بین دو گروه از نظر میزان خونریزی حین عمل (002/0 p=) و میانگین متوسط فشار شریانی (001/0 p=)  وجود داشت.

 

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه به نظر می‌رسد که استفاده از ترانکزامیک اسید وریدی در کاهش خونریزی ناشی از عمل جراحی اندوسکوپی سینوس مؤثر است

موضوع


ترانکزامیک اسید، اندوسکوپی سینوس، خونریزی

تمام متن:

PDF

مراجع


- Wormald PJ, Athanasiadis T, Rees G, Robinson S. An evaluation of effect of pterygopalatine fossa injection with local anesthetic andadrenaline in the control of nasal bleeding during endoscopic sinussurgery. Am J Rhinol 2005; 19: 288-92.

- Wormald PJ. Endoscopic Sinus Surgery: Anatomy, three-dimensional reconstruction, and surgical technique. New York: Thieme; 2005. p. 7-12.

- Yaniv E, Shvero J, Hardar T. Hemostatic effect of tranexamic acid in elective nasal surgery. Am J Rhinol, 2006; 20 (2): 227-90

- Ronald D.Miller. Miller's Anesthesia. Seventh edition 2010-volume 2. P: 2367.

- Ronald D. Miller. Miller's Anesthesia. Fifth edition 2000- volume 1. PP: 1480-85.

- Ronald D. Miler. Miler's Anesthesia. Seventh edition.2010-Volume 2 page 2832.

- Katzang G. Basic & clinical pharmacology. Bertram 2001- chapter 34 page 578-9.

-Sean C Sweetman, Martindale. The complete drug reference. Thirthy fifth edition. 2007- volume 1. page 973.

- Senghore N, Harris M. The effect of tranexamic acid on blood loss after third molar extraction under a day case general anesthetic. Br Dent J 186(1999), P.634.

- Zellin G, Rasmusson L, Palssoon J, et al. Evaluation of hemorrhage depressors on blood loss during orthognathic surgery: A retrospective study. J Oral Maxillofac Surg. 62(2004), P: 662.

- Wing ShanChoi, Michel G. Irwin, Nabil Samman. The effect of tranexamic acid in blood loss during orthognathic surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. volume 67,January 2009, PP:125-133.

- Jason David Eubank. Antifibrinolytics in major orthopedic surgery. Journal of the American Academy of orthopedic surgeons, 2010 Vol. 18 no 3. P:132-138.

- Maineri P, Covaia G, Realini M, Caccia G, Ucussich E, Luraschi M, Crosta A, Foresti B, Chiaranda M. Postoperative bleeding after coronary revascularization.comparison between tranexamic acid and epsilon- aminocaproic acid. Minerva cardioangiol, 2000 , PP: 155-60.

- Jabalameli M, Zakeri K. Evaluation of topical tranexamic acid on intraoperative bleeding in endoscopic sinus surgery. Iran J Med Sci 2006; 31(4): 221-223.

¬¬- Jalaeian R. Taghaddomi, Mashhadinezhad H, Sharifian Attar AR, Peivandi A. The effect of intravenous tranexamic acid on blood loss in lumbar hernial disc resection under inhalation and total intravenous. Anesthesia. IRCMJ 2009; 11(3):265-270.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.