مقایسه تجویز ملاتونین و استامینوفن بردرد و تغییرات همودینامیک بیماران در بلوک رتروبولبار جراحی کاتاراکت

سودابه حدادی, شیده مرزبان, ریحانه شاهرخی راد, ملک معین انصار, میترا اکبری, آرمان پرویزی

چکیده


مقدمه:بلوک رتروبولباریک یکی ازروش هائی انتخابی براي بيهوشي موضعي در جراحی کاتاراکت است.با این حال این روش یک فراینددردناک به شمارمی رودولذا هنگام انجام بلوک بهتر است ازداروهای آنالژزیک وآرام بخش استفاده گردد.با توجه به محدودیت های هر یک از این داروها، ارزیابی داروهای جدیدی که بطور بالقوه در این زمینه ارزش کلینیکی دارند ضروری است.        

 هدف: مقایسه اثرملاتونین و استامینوفن بردردوتغییرات همودینامیک بیماران در بلوک رتروبولبار

بیماران و روش ها:در یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی دو سو کور،180 بيمارتحت عمل جراحی کاتاراکت با بلوک رتروبولبار که وضيعت فيزيكي كلاس یک تا سه ASA  I-III) ( داشتند وارد مطالعه شده وبه سه گروه تقسيم شدند. گروه ملاتونین (دربافت 6 میلی گرم قرص ملاتونین) ، گروه استامینوفن (دریافت قرص استامینوفن500 میلی گرم)و گروه کنترل .داروها 60 دقیقه قبل از جراحی توسط پرستار بخش به بیمارداده شدواز نوع داروی مصرفی اطلاع نداشتند. همه بیماران فنتانیلmg/Kg  5/0 قبل ازانجام بلوک رتروبولبار دریافت کردند.تغییرات همودینامیک شامل ضربان قلب (HR)، میانگین فشار شریانی(MAP)،میزان اشباع اکسیژن( O2 Sat )وهمچنین اسکوردرد دربدو ورود به اطاق عمل، طی بلوک رتروبولبار (1 دقیقه پس از بلوک) ، طی عمل (5 دقیقه بعد ازشروع عمل)، 20 دقیقه بعد از عمل ،خاتمه عمل و در ریکاوری ثبت شد.درمواردیکه اسکوردرد در طی عمل از 3 بیشتربود ، فنتانیل اضافی به بيماران تزریق شد. تمامی اطلاعات درپرسشنامه جمع اوری شد.

 نتایج: انالیز اماری نشان می دهد که 3 گروه ازنظرخصوصیات دموگرافیک همگن بودند.استامینوفن وملاتونین توانستند میزان درد را در 1 دقیقه بعد از بلوک بصورت معنی داری کاهش دهند (به ترتیب 05/0> P و 01/0>P).میزان درد در طی عمل ، خاتمه عمل و ریکاوری تفاوت معنی داری در  گروه های مورد مطالعه نشان نداد. همچنین موارد ومقدار مصرف فنتانیل اضافی در گروه ملاتونین کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0>P). تغییرات همودینامیک شامل HR، MAP، O2 Sat در طی تمامی مراحل در 3 گروه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.

 بحث ونتیجه گیری:در این مطالعه برای نخستین بار، تا انجا که ما مطالعه کرده ایم، اثرات ضد دردی استامینوفن در بلوک رتروبولبار نشان داده شد. ملاتونین نیز توانست علاوه برکاهش درد در طی بلوک رتروبولبار، میزان مصرف فنتانیل اضافی را کاهش دهد.به نظر می رسد که ملاتونین و استامینوفن بتوانند تاثیر مطلوبی بر کنترل درد در بلوک رتروبولبارداشته باشند.

 


تمام متن:

PDF

مراجع


Ryu JH., Kim M., Bahk JH., Do SH., Cheong IY., Kim YC., A comparison of retrobulbarblock, sub-Tenon block, and topical anesthesia during cataractsurgery.Eur J Ophthalmol 2009;19: 240–246.

Lens and Cataract. Vol. 11, Basic and Clinical Science Course. San Fracisco,CA: American Academy of Ophthalmology; 2011-2012. p 1-275.

Nema HV.,Nema N.,Textbook of ophthalmology ,6th edition,Jaypee brothers ublishers,2012,253-290

Feldman MA., Anesthesia for eye, in: Miler RD., Miler's Anesthesia, 18th edition, Filadephia, Saunders, 2015, 2512-2522.

Gilbert J.,Holt JE.,Johnston J.,Sabo BA.,Weaver JS.,Intravenous sedation for cataract surgery. Anaesthesia 1987, 42, 1063-1069.

MHamp KF., Marsch SC., Erb T., Drewe J., Schneider MC., Intravenous sedation for retrobulbar injection and eye surgery: diazepam and/or propofol? Acta anaesthesiol Scand ,1996, 40, 535-8.

McHardy FE., Fortier J., Chung F.,Krishnathas A.,Marshall SI., A comparison of midazolam, alfentanyl and propofol for sedation in outpatient intraocular surgery. Can J Anaesth, 2000, 47, 211-214.

Allen D., Vasavada A., Cataract and surgery for cataract,. BMJ, 2006,333, 128 –132.

Navaleza JS., Pendse SJ., Blecher MH., Choosing anesthesiafor cataract surgery, Ophthalmol Clin North Am, 2006,19, 233–237.

Sauder G., Jonas JB. ,Topical versus peribulbar anaesthesia for cataract surgery, Acta Ophthalmol Scand, 2003,81 ,596 –599.

Nielsen PJ., Allerod CW. ,Evaluation of local anesthesia techniquesfor small incision cataract surgery, J Cataract Refract Surg ,1998,24 , 1136–1144.

Khezri MB., Merate H., The effects of melatonin on anxiety and pain scores of patients, intraocular pressure, and operating conditions during cataract surgery under topical anesthesia, Indian J Ophthalmol ,2013;61:319-24.

Frey K.,Sukhani R., Pawlowski J., Pappas AL., Mikat-Stevens M.,Slogoff S.,Propofol Versus Propofol-Ketamine Sedation for Retrobulbar Nerve Block: Comparison of Sedation Quality, Intraocular Pressure Changes, and Recovery Profiles , Anesth Analg, 1999,89,317–321.

Melatonin Monograph. Alternative Medicine Review , 2005, 10, 4, 326-336

Andersen LPH., Werner MU., Rosenberg J., Gögenur I ., Melatonin in Surgery and Critical Care Medicine, J Anesth Clin Res , 2014,5, 407.

Macleod AG., Ashford B., Voltz M., Williams B.,Cramond T., Gorta L., et al.,Paracetamol versus paracetamol-codeine in the treatment of post-operative dental pain: A randomized, double-blind,prospective trial, Aust Dent J, 2002,47,(2),147-151

Linebarger EJ, Hardten DR, Shah GK, Lindstrom RL. Phacoemulsification and modern cataract surgery. Surv Ophthalmol 1999;44(2):123-147.

Naguib M., Gottumukkala V., Goldstein PA., Melatonin and Anesthesia: a clinical perspective, J Pineal Res, 2007, 42, 12-21

Ismail SA., Mowafi HA. ,Melatonin provides anxiolysis, enhances analgesia, decreases intraocular pressure, and promotes better operating conditions during cataract surgery under topical anesthesia , Anesth Analg, 2009,108,1146-1151.

Caumo W., Levandovski R.,Hidalgo M. ,Preoperative Anxiolytic effect of melatonin and clonidine on postoperative pain and morphine consumption in patients undergoing abdominal hysterectomy: A double-blind, randomized, placebo-controlled study, J Pain, 2009 ,10(1),100-108.

Mowafi HA., Ismail SA.,Melatonin improves tourniquet tolerance and enhances postoperative analgesia in patients receiving intravenous regional anesthesia, Anesth Analg, 2008,107(4),1422-1426.

Naguib M., Samarkandi AH. ,The comparative dose-response effect of melatonin and midazolam for premedication of adult's patients: A double-blinded placebo-controlled study, Anesth Analg ,2000,91,473-479.

Khezri MB., Oladi MR., Atlasbaf A.,Effect of melatonin and gabapentin on anxiety and pain associated with retrobulbar eye block for cataract surgery: A randomized double-blind study, Indian J Pharmacol, 2013,45(6),581-586.

Yousaf F., Seet E., Venkatraghavan L., Abrishami A., Chung F.,Efficacy and safety of melatonin as an anxiolytic and analgesic in the perioperative period. Anesthesiology,2010,113,9.

Hansen MV., Halladin NL., Rosenberg J., Gögenur I., Møller AM. , Melatonin for pre- and postoperative anxiety in adults, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, 4, Art. No.: CD009861. DOI: 10.1002/14651858.CD009861.pub2.

Moller P., Sindet-Pedersen S., Petersen CT., Juhl GI,Dillenschneider A., Skoglund LA., Onset of acetaminophen analgesia: comparison of oral and intravenous routes after third molar surgery, Bri J Anaesth 2005; 94:642–648.

Sener M., Ozgur Pektas Z., Yilmaz I., Turkoz A., Uckan S., Donmez A., et al., Comparison of preemptive analgesic effects of a single dose of nonopioid analgesics for pain management after ambulatory surgery: A prospective, randomized, single-blind studyin Turkish patients,. Curr Ther Res Clin Exp,2005,66(6), 541-551.

Bertolini A., Ferrari A., Ottani A.,Guerzoni S.,Tacchi R., Leone S., Paracetamol: New Vistas of an Old Drug , CNS Drug Rev ,2006, 12( 3–4), 250–275.

Issioui T., Klein KW.,White PF., Watcha MF., Coloma M., Skrivanek GD., et al., The efficacy of premedication with celecoxib and acetaminophen in preventing pain after otolaryngologic surgery, Anesth Analg ,2002,94(5),1188-1193.

Kesimci E., Gümüş T., Izdeş S., Sen P., Kanbak O.,Comparison of efficacy of dexketoprofen versus paracetamol on postoperative pain and morphine consumption in laminectomy patients. Agri, 2011,23(4), 53-59.

Hynes D., Mc Carroll M., Hiesse-Provost O., Analgesic efficacy of parenteral paracetamol (propacetamol) and diclofenac in post-operative orthopaedic pain. Acta Anaesthesiol Scand ,2006, 50, 374–381.

Remy C., Marret E., Bonnet F.. Effects of acetaminophen on morphine side-effects and consumption after major surgery: meta-analysis of randomized controlled trials, Bri Anaesthesia, 2005, 94, 505–513.

Elia N., Lysakowski C., Tramèr MR.,Does multimodal analgesia with acetaminophen, nonsteroidal antiinflammatory drugs, or selective cyclooxygenase-2 inhibitors and patient-controlled analgesia morphine offer advantages over morphine alone? Meta-analyses of randomized trials , Anesthesiology. 2005 ,103(6),1296-1304.

Marret E., Kurdi O., Zufferey P., Bonnet F., Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on patient-controlled analgesia morphine side effects, Anaesthesiology, 2005, 102,1249 – 1260.

. Karvonen S., Salomäki T., Olkkola KT., Efficacy of oral paracetamol and ketoprofen for pain management after major orthopedic surgery, Methods Find Exp Clin Pharmacol ,2008,30(9),703-706.

Kord Valeshabad A, Nabavian O, Nourijelyani K, Kord H, Vafainejad H, Kord Valeshabad R., et al., "Attenuation of Hemodynamic Responses to Laryngoscopy and Tracheal Intubation: Propacetamol versus Lidocaine-A Randomized Clinical Trial", Anesthesiol Res Pract,2014,2014,Article ID 170247, 6 pages, doi: 0.1155/2014/170247.

Breivik H., Borchgrevink PC., Allen SM., Rosseland LA., Romundstad L.,Breivik Hals EK.,et al., Assessment of pain, Bri J Anaesth ,2008,101 (1), 17–24.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.