بررسی تأثیر پیگیری تلفنی بر خودکارآمدی رفتارهای تغذیه‌ای و فعالیت بدنی در بیماران پیوند عروق کرونر در بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1394

حکیمه حسین رضایی

چکیده


چکیده:

زمینه و هدف: افزایش توانمندسازی بیماران مبتلابه بیماری کرونر در جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان نقش بسزایی دارد، یکی از راه‌های افزایش این مهارت در بیماران ارتقا خودکارامدی است که می‌تواند در بهبود وضعیت بیماری و پیشگیری از بروز عوارض و همچنین بستری مجدد در بیمارستان مؤثر می‌باشد. این مطالعه باهدف پیگیری تلفنی بر میزان کارآمدی در بیماران با پیوند عروق کرونری انجام شد.

مواد و روش ها : در این مطالعه کارازمایی بالینی 80 بیمار مبتلابه بیماری عروق کرونر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب بیمارستان نمازی شیراز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی در دسترس با توجه به معیار ورود و خروج انتخاب و پس از کسب رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان در مطالعه به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و آزمایش (هر گروه 40 نفر) تقسیم گردیدند. مداخله تلفنی جهت پیگیری تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت بدنی در گروه آزمایش به مدت 12 هفته انجام شد. قبل و بعد از مداخله پرسش‌نامه خودکارامدی تغذیه‌ای و خودکارامدی فعالیت بدنی توسط شرکت‌کنندگان در مطالعه تکمیل گردید. داده‌ها با نرم‌افزار spss و با استفاده از آزمون آماری تی، کای دو ویل کا کسون و من ویتنی در سطح معنی‌داری مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه نمره میانگین رفتار تغذیه‌ای و فعالیت بدنی در دو گروه کنترل و آزمایش قبل از مداخله ازنظر آماری معنادار نشده است. ولی اختلاف میانگین رفتار تغذیه‌ای و فعالیت بدنی در دو گروه بعد از مداخله ازنظر آماری معنادار شده است (05/0>p).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت پیگیری تلفنی توسط پرستار، منجر به بهبود خودکارامدی بیماران در تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت بدنی می‌گردد.

 

گل واژگان: بیماری عروق کرونر، پیگیری تلفنی،خودکارآمدی.

 


موضوع


بررسی تأثیر پیگیری تلفنی بر خودکارآمدی رفتارهای تغذیه‌ای و فعالیت بدنی در بیماران پیوند عروق کرونر در بیمارستان نمازی شهر شیراز در سال 1394

تمام متن:

PDF

مراجع


F A, F G, HA A, SH A, S F. effect of continuos consultation care model on rehospitalization and chest pain in patient J of GHazvin University of MED SCI. 2005;35:99-103.

Azadi F, Mohammadi I. Effects Of Partnership Care Model On Quality Of Life Of Coronary Artery Disease Patients. 2006.

Masoumi M ea. Epidemiological Evaluation of Coronary Artery Disease (CAD) in Patients Refferd to Cardiovascular Centers of Kermanshah. . Behbood. 2004;8(2):37-46.

M Hn, M A, S A, A H. the role of self efficacy in dietery beheviour among female students hn kerman high school in 1386. shahid sadoughi univ med sci. 2009;16(3):49-56.

Cw c, Fk w. effect of 8 weeks sustained follow-up after a nurse consuitation on hypertantion :randomized trial. intrenational jornal of nursing studies 2010;47:1374-82.

K w, Fk w, Mf C. effect of nurse-intiated telephon follow-up on self efficacy among patient with chronic obstructive pulmonary disease J Adv nurse. 2009;49(2):210-22.

James A, Jamison M, Biswas M. Acute mocardial infarction in pregnancy: A unitd states population base study circulation; 2015.

Parikh P, McDaniel MC, Ashen MD, Miller JI, Sorrentino M, Chan V, et al. Diets and cardiovascular disease: an evidence-based assessment. Journal of the American College of Cardiology. 2005;45(9):1379-87.

Gh Sr, S M, M M. Evaluation ofcardiovascular diseasein elderly of Member of Esfahanretired peoplewith a historyofphysical activityinmiddle-age in 1385. . J Gonabad University vascular diseasein 2006;13(257-63: (

S JF. The effect of nurse telephon follow-up (telenursing) on the self-efficacy of dietery behavior and physical activity in patiens with non alcholic fatty liver disease referred to subspeciality gastrointestinalclinicof shiraz in 2014. shiraz univ of Med sci: shiraz; 2014.

suddarth Ba. Text book of medical surgical nursing edition. 13th, editor2014.

v Z, L V, R m, A G. current state of patient education:perception of nurses in training center-tabriz.nursing &midwifery. journal of Tabriz. 2010.

Dougherty CM ea, . Reliability and Validity of the Self- Efficacy Expectations and Outcome Expectations after Implantable Cardioverter Defibrillator Implantation Scales. Appl Nurs Res. 2007;20(3):116-24.

E B, Jh R, E A, S S, M P. Effects of a Nursing Intervention on Improving Sel-fEfficacy and Reducing Cardiovascular Risk Factors in Patients with Cardiovascular Diseases Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2011;17(1):45-54.

N P, KH ER, A T, H E. Effectof Education onthe Weight SelfEfficacy lifestyle among Adolescent Girls with Overweightand Obesity. Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ). 2012;17(2(

A Mf, M z, sh p, H h. effect of two following method(mobile&telephone) on adherence to regimen in patient with diabetes. iranian journal of diabetes&lipid disorder 2011;10(4):407-18.

M. F. THE EFFECT OF SUSTAINED NURSING CONSULT BY TELEPHON (TELENURSING) ON ADHERENCE TO SELF CARE AND BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSIVE PATIENT REFFERING TOCARDIOVASCULAR CLINIC AFFILATED SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE (DISSERTATION). . SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 2012.

Geneva W. Global Strategy on Diet Physical Activity and Health 2007.

Dept WHOFS. Terrorist threats to food: guidance for establishing and strengthening prevention and response systems: World Health Organization; 2002.

M B, S D. Self efficacy and restrained eating in relation to weight less among overwight men and women in turkey. Appetite. 2009;52:209-16.

SC.. S, BG B, Brunner, Suddarth. Textbook of Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott.: Williams and Wilkins; 2014. p. 632-3.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.