بررسی عملکرد پرستاران بر اساس استاندارد ساكشن لولة تراشه و لولة تراكئوستومي در بخش‌هاي مراقبت‌های ويژة بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان در سال 1393

حکیمه حسین رضایی, سکینه سبزواری, رحیم شرفخانی, زهرا گلزاری

چکیده


چکیده

مقدمه: ساکشن تراشه روشی است برای خارج‌سازی ترشحات از مجاری هوایی در بیمارانی که به هر علت قادر به انجام ارادی آن نیستند و دارای راه هوایی مصنوعی هستند. ساکشن به فراوانی در بخش‌های مراقبت ویژه انجام می‌شود و چنانچه به طریق اصولی و صحیح انجام نگیرد می‌تواند عوارض بسیاری را به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه  بررسی عملکرد پرستاران بر اساس استاندارد ساكشن لولة تراشه و لولة تراكئوستومي در بخش‌هاي ويژه در راستای بهبود عملکرد پرستاران و کاهش عوارض ناشی از ساکشن است.

 

مواد و روش‌ها: در اين مطالعة توصيفي مقطعي که به روش مشاهده‌ای انجام شد عملکرد ساکشن لولة تراشه و تراکئوستومی در 136 پرستار شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه با استفاده از چک لیست مشتمل بر  25 گویه توسط پژوهشگر تحت مشاهدة مستقیم قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی و آزمون تی مستقل، آزمون کای دو و با استفاده از نرم‌افزارspss   نسخة 21  انجام شد.

 

 

یافته‌ها: نتیجة مطالعه نشان داد كه کیفیت عملکرد پرستاران به میزان 2/19٪ ضعیف، 4/65٪ متوسط و 4/15٪ خوب بود و هیچ‌کدام از پرستاران عملکرد عالی یا بسیار بد نداشتند. میانگین نمرة عملکرد در ساکشن لولة تراکئوستومی و ساکشن لولة تراشه تفاوت چندانی نداشت و نمرة عملکرد در دو نوع ساکشن لولة تراشه و تراکئوستومی اختلاف آماری معنی‌داری ندارد (05/0p>). در زمینة ارتباط عملکرد پرستاران با بعضی از ویژگی‌های دموگرافیک ارتباط معنی‌دار آماری در مواردی چون میزان تحصیلات و آموزش قبلی مشاهده شد (05/0p>)  اما با جنس، سن و سابقة کار ارتباطی مشاهده نشد (05/0p>).

 

نتیجه: بر اساس یافته‌های مطالعه عملکرد پرسنل پرستاری در زمینة ساکشن استاندارد لولة تراشه و تراکئوستومی در بخش‌های مراقبت ویژه در حد متوسط است اما به دلیل عدم رعایت برخی از استانداردهای ساکشن لوله تراشه و تراکئوستومی نیاز به نظارت بیشتر در عملکرد آنان ضروری به نظر می‌رسد و این مسأله اهمیت نیاز به شناسایی علل و حذف آنها برای جلوگیری از عوارض را نشان می‌دهد.

 

گل‌واژگان: عملکرد پرستاران، ساکشن، لولة تراشه، لولة تراکئوستومی، بخش مراقب ویژه.


تمام متن:

PDF

مراجع


Day TL, Wainwright S. & Wilson, Smeltezer S, Bare B, Hinkle J, Cheever H, Brunner & Suddarth`s. Textbook of medical-surgical nursing. Eleventh edition ،.(2008). p: 46 .

Farnell S. Day T. Wilson-Barnett J. Suctioning: a review of current research recommendations. Intensive Crit Care Nurs. (2002).18(2):79-89.

American Association for Respiratory Care (AARC). Clinical Practice Guidelines. Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with artificial airways. Respiratory Care. (2010) 55: 758-64. PMid:20507660.

Eva Åkerman, Catharina Larsson, Anders Ersson. Clinical experience and incidence of ventilator-associated pneumonia using closed versus open suction-system. (2010)..19(2):76-79.

Wilson-Barnett J, Wainwright S. & Day TL. An evaluation of a teaching intervention to improve the practice of endotracheal suctioning in intensive care units. Journal of Clinical Nursing.(2001). 10, 682–696.

American Thoracic Society Documents (ATS). Guidelines for the Management of Adults with Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (2005).171: 388-416.

Chen Y-Y, Wang F-D, Chou P. Incidence rate and variable cost of nosocomial infections in different types of intensive care units.Infection Control and Hospital Epidemiology(2009).30: 39-46.

Kanerva M, Lyytikäinen O, Aghte N, Möttönen T, Ruutu P. Healthcare-associated infections in Finnish acute care hospitals: anational prevalence survey. Journal of Hospital Infection. [2008]; 69: 288-294

Safdar N, Dezfulian C, Collard HR. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. Critical Care Medicine(2005)..33: 2184-2193. [In Persian].

Farnell S, Day T, Haynes S, Wainwright S & Wilson-Barnett J. Tracheal suctioning: an exploration of nurses’ knowledge and competence in acute and high dependency ward areas. Journal of Advanced Nursing. No: .(2009).39, p:35–45.

Subirana M, Sola´ I, Benito S. Closed tracheal suction systems versus open tracheal suction system for mechanically ventilated adult patients (Review). The Cochrane Database of Systematic Reviews. (2010). 7: 1-50.

Sevilay S, Nalan O. The standard of suctioning for patients undergoing endotracheal intubation, Intensive and Critical Care Nursing.No 16, (2000).p: 191-198 11.

Jenifer D, Kellie A. Efficacy and safety of normal saline instillation. A systemic review, physiotherapy. (2000). No 95, p: 241-250

Zighaimat F, Mokhtari J, Ebadi A, Hamedanizadeh F. The assessment of intravenous nursing care in one of the Tehran educational hospital wards. Iran journal of nursing. (2004). 17(37):27-31 .[In Persian] .

Day T, Wainwright SP, Wilson-Barnett J. An evaluation of a teaching intervention to improve the practice of endotracheal suctioning in intensive care units. J Clin Nurs. (2001). Sep; 10(5): 682-96.

Kelleher S, Andrews T. An observational study on the open-system endotracheal suctioning practices of critical care nurses. J Clin Nurs. (2008).Feb; 17(3): 360-9.

Zandieh M, Felehghari GH, Salavati M, Borzo SR. A study on the observance of proposed standards of infection control in icu.The Journal of ShahreKord university of medical science. (2004).79-86. [In Persian].

Mazahry E, Javadi M, Mohamadi R, Kazemzadeh R. Practice nurses in the care of intubated patients receiving mechanical ventilation. The Journal of health care. (2011). 52-89. [In Persian].

Miia Jansson, Tero Ala-Kokko, Pekka Ylipalosaari, Helvi Kyngäs. Evaluation of endotracheal-suctioning practices ofcritical-care nurses – An observational correlation study. Journal of Nursing Education and Practice. .(2013).Vol. 3, No.7.

Wiegand DJ, Carlson KK, eds. AACN Procedure Manual for Critical Care. 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Sauders. (2010).

Ramazanibadr F.(1998). Investigation of statas care in patient with mechanical in icu health care centers in rasht. J Med Science Univercity:28-29:44-45.(persion).

Day T, Farnell S, Haynes S, Wain WS, Wilson- Barrnett J. Tracheal Suctioning: an Exploration ofNurses’ knowledge and Competenc in Acute and High Dependency Ward Area. J Adv Nurs (2002); 39 (1): 35- 45.

Kelleher S, Andrews T. An Observational Study on the Open-System Endotracheal Suctioning Practices of Critical Care Nurses. J clin Nurs( 2008); 17(3):360-9.

Gonzalez NA, Minqo AM, Saqardoy ME, Coscojuela MA, Erro A. Assessment of Practice competence and Scientific Knowledge of Intensive Care Unit in the Tracheal Suctioning. Enferm Intensive( 2004); 15(3): 101- 11.

Hadian Shirazi Z, Kargar M, Edraki M, Ghaem H, Pishva N. The effect of instructing the principles of endotracheal tube suctioning on knowledge and performance of nursing staff working in neonatal intensive care unit in shiraz university of medical sciences. Iran J Med Edu (2010); 9(4): 365-71. [Persian]

Bighamian B, Zarkeshan R, Rafieeano M. The effect of nursing education in endotracheal tube suctioning. Iran J Nurs Midwifery Res (2004); 9(3): 18-23.

Thompson DR, Chan D, Chung L, Au WL, Ta S, Fung G, et al. An evaluation of a best practice guideline on tracheal suctioning in intensive care unit. Int J Evid Based Healthc (2007); 5(3): 354-9.

Mazahry E، Javadi M, Mohamadi R، Kazemzadeh R. Practice nurses in the care of intubated patients receiving mechanical ventilation. The Journal of health care. (2011). 52-89. (persian)

Davem H, Frotzler A, Welss M. (2011). Closed tracheal suction and fluid aspiration past the tracheal tube. Impact of tube cuff and airway pressure. Intensive Care Medicine;29:1849-53.

Bassam Pour S, Asadi Neghabi A, Zolfaghari, M. Special Nursing Care, ICU, CCU, Dialysis. Tehran. Publication Salemi;(2011). P 366-297. (persian)

Nabiry R, Brown K, Pryor E, Maples. Occupational stress, job satisfaction and job performance among hospital nurses in kampala. uganda. Jornal of nursing management. (2011).19(6).760-768.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.