مقایسه شاخص استرس قلبی با Rate-pressure productدر جراحي برداشتن پروستات از طريق شكم

حجت پورفتحی, بهمن نقی پور, عباسعلی دهقانی, هاله فرزین, سولماز فخاری

چکیده


خلاصه

مقدمه : بيان لزوم عمل جراحي توسط پزشك به بيمار و انتقال بیمار به اتاق عمل فرايندي اضطراب آوراست ، از طرف دیگر مشاهده فضاي اتاق عمل، تجهیزات و ابزار آلات نیز مزید بر علت خواهد بود. تعیین شاخص استرس قلبی می تواند بعنوان یک معیار در ارزیابی اثرات استرس قبل از عمل و در طي القا و نگهداري بيهوشي باشد.

مواد و روش ها: در اين مطالعه 40 نفر در محدوده سني 80-60 ، مورد مطالعه قرار گرفته و همه آنها  تحت پروستاتكتومي از طريق شكم قرار گرفتند. بیماران به دو گروه A و B تقسيم شدند. این مطالعه به صورت يك سو كور انجام گرفت. در گروه A شاخص استرس قلبي (Cardiac Stress Index) و در گروه B تغييرات RPP مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گرفت.

نتايج: میانگین CSI در مراحل قبل از القای بیهوشی، بعداز القا، قبل از برش جراحی و در ریکاوری به ترتیب 57/5 ± 25/60، 54/5 ± 05/63، 78/4 ± 75/55 و 83/4 ± 65/67 بوده اند که با هم اختلاف معنی داری نداشته اند. میانگین RPP در مراحل چهار گانه فوق به ترتیب 44/0 ± 15/10، 69/0 ± 9/9، 36/0 ± 8/6 و 61/0 ± 2/9 بود که تفاوت معنی داری بین RPP قبل از القای بیهوشی و قبل از برش جراحی مشاهده گردید ( P< 0001/0 ).

بحث: در اين مطالعه ملاحظه مي شود كه در عمل جراحي غير قلبي هم حتي در مرحله قبل از عمل نيز ميزان استرس در بيماران بالا بوده است. تست غير تهاجمي شاخص استرس قلبي يا CSI در 60 % بيماران در محدوده پنجاه الي صد بوده كه نياز به مداخله دارد.اين رقم در مورد شاخص RPP بخوبي واضح نبوده و با CSI مطابقت ندارد كه اين بدان معني مي باشد كه شاخص CSI بيشتر و بهتر توانسته است ميزان استرس موجود را نشان بدهد.

 

 

 

موضوع


واژه های کلیدی: برداشتن پروستات، شاخص استرس قلبی، حاصل ضرب ضربان قلب در فشار سیستولیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Reference:

- Miller RD,Lee A,Fleisher R, Roger A,John S,William L(2010).Miller s Anesthesia,Vol 1,seven ed.Elsevier,USA,241 -247 .

- M.G.Pepper, B.E.Crawley (1985). Engineering & Computing, Circulation and display of the rat /pressure product during anesthesia using binary rate multipliers. Medical & Biological J, 12, 187-9.

– White WB. (1995). Heart rate and the rate-pressure product as determinants of cardiovascular risk in patients with hypertension. Am Journal Hypertens, 12, 50-55.

- Beattie W S, Abdelnaem E, Wijeysundera D N, Buckley D N(2006). A Meta-Analytic Comparison of Preoperative Stress Echocardiography and Nuclear Scintigraphy Imaging. Anesth. Analg, 102(1): 8 – 16.

- Bernard M. Karna TH, M.D(2002). Preoperative Cardiac Risk Assessment. American Family Physician, 66, Number 10, 1889-1896.

- DJ, Hepner DL, Chang C, Tsen L, Bader AM (2009). Preoperative electrocardiogram: Patient factors predictive of abnormalities. Anesthesiology , 110 : 1217–22


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.