میزان شکست خارج سازي لولۀ تراشه و پیامدهاي آن در بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه

دکتر محمدامین ولی زاد حسنلوئی, دکتر رحمان عباسی وش, مهسا محمدي ایروانلو, اولدوز وطن دوست, رحیمه علیزاده اوصالو

چکیده


مقدمه: شكست در خارج‌سازی لولة تراشه به صورت نياز به برقراري حمايت تهويه‌اي در خلال 48-24 ساعت پس از درآوردن لولة تراشه تعريف مي‌شود. مطالعات متعددی در اين راستا انجام شده است.

 مواد و روش‌ها: این مطالعه در بيماران تحت تهوية مكانيكي بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان امام خمینی اروميه در طول سال‌های 94- 1393 انجام شد.  مشخصات دموگرافيك (سن، جنس)، طول مدت تهوية مكانيكي، طول مدت لوله‌گذاري، طول مدت بستري در ICU، طول مدت بستري در بيمارستان، شكست در خارج‌سازي لولة تراشه، لوله‌گذاري مجدد، ميزان مرگ و مير بيماران از پرونده‌های بیماران استخراج و در فرم داده‌ها وارد شد و پس از اتمام طرح‌ با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة ۲۰، مورد بررسي قرار گرفتند.

 نتایج: اطلاعات مربوط به 580 بیمار وارد مطالعه شدند. حدود ۵۳ درصد بيماران مذکر بودند. در بین بیماران مورد مطالعه،  72.8% ترخيص شدند و  27.2% فوت نمودند. در مطالعة حاضر فراوانی شكست در خارج‌سازي لولة تراشه 11.7% بود. معیارهای مربوط به پیامد مورد بررسی، در بین دو گروه مورد مطالعه (بیماران با و بدون شکست در خارج‌سازی لولة تراشه)، اختلاف معنی دار آماری داشتند (P<0.05).

نتیجه گیری:

درمطالعه ما، ميزان شكست در خارج‌سازی لولة تراشه و پیامدهای آن در محدوده قابل قبول بود.


موضوع


خارج سازي لولۀ تراشه، شکست در خارج سازي لولۀ تراشه، بخش مراقبت هاي ویژه

تمام متن:

pdf

مراجع


- Thille, Arnaud W, Irene CP, Andrés E. Weaning from the ventilator and extubation in ICU.Current

Opinion in Critical Care: 2013 - Volume 19 - Issue 1 - p 57–64.

- Cabello B, Roche – Campo F, Mancebo J. Weaning from mechanical ventilation. In: Vincent JL,

Abraham E, Morre FA, Kocharek PT, Fink MP, editors . Text book of critical care 6 th ed. Elsevier

Saunders. 2011; 342- 346.

- Atul P. Kulkarni and Vandana Agarwal. Extubation failure in intensive care unit: Predictors and

management. Indian J Crit Care Med. 2008 Jan-Mar; 12(1): 1–9.

- Rothaar, Robert C. MD; Epstein, Scott K. MD, FCCP. Extubation failure: magnitude of the problem,

impact on outcomes, and prevention. Current Opinion in Critical Care: 2003 - Volume 9 - Issue 1 - pp 59-66

- Edmunds S, Weiss I, Harrison R. Extubation Failure in a Large Pediatric ICU Population*FREE TO

VIEW. Chest. 2001;119(3):897-900.

- Bhat A, Gunen H. Berbary E. Extubation failure in the elderly. Respiratory Medicine, 2004, 661–668.

- Seymour CW, Martinez A, Christie JD, Fuchs BD. The outcome of extubation failure in a community

hospital intensive care unit: a cohort study. Critical Care 2004, R322-R327.

- Arnaud WT, Anatole H, , Frédérique S; Christian BB, Laurent B. Outcomes of extubation failure in

medical intensive care unit patients. Critical Care Med: 2011 - 2612-2618.

- Siobal MS, Kallet RH, kive VA, Tang JF. Use of dexmedetomidine to faeilitate extubation in surgical

incnsive care unit patients who failed previous weaning attempts following prolonged mechanical

ventilation: a pilot study. Respir care 2006;492-6

- Hameem I.K, Rasma R. Weaing patients from the ventilator. N Engl J Med 2013; 1067- 1069.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.