بررسی اثر پيشگيرانه داروي دزوكسي كورتيكواسترون بر سردرد بعد از سوراخ شدن دورمر به دنبال بي‌حسي نخاعي در جراحی های ارولوژی

حسن محمدی پور انوری, رضا موثقی گرگری

چکیده


مقدمه: سردرد بعداز سوراخ شدن دورايك شكل شايع در بي‌حسي اسپاينال مي‌باشد كه مكانيسم آن به دليل از دست دادن مايع مغزي نخاعي مي‌باشد. تجربيات شخصي نشان داده است که تجويز آمپول دوكا در مورد سردردهاي مقاوم به درمان بعد از بي‌حسي نخاعي حين آنستزي اپيدورال باعث بهبودي بيمار شده است. از این رو در این مطالعه به بررسی اثرات این دارو در سردرد پس از بی حسی اسپاینال بپردازیم.

مواد و روشها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد. در این مطالعه بیماران در دو گروه مورد(دریافت کننده آمپول دوکا (mg/cc5)) و شاهد(دریافت کننده پلاسبو) قرار گرفتند. یک ربع قبل از بي‌حسي به صورت عضلانی يك آمپول دوكا mg/cc5 در گروه مورد و 1cc نرمال سالین در گروه شاهد تزريق ‌شد. بی حسی در بیماران انجام و پس از اتمام بی حسی و عمل هر 24 ساعت تا یک هفته از نظر وجود سردرد و شدت آن با استفاده از VAS ثبت و اندازه گیری شد. در صورت وجود سر درد از اقدامات درمانی کانزرواتیو استفاده شد.

نتایج: در این مطالعه 200 بیمار کاندید بیحسی اسپاینال در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی گروه مورد 24/42 و شاهد 9/42 سال بود. نتایج نشان داد که در گروه مورد 10 درصد و در گروه شاهد 18 درصد بیماران طی 7 روز پیگیری  دچار سردرد شدند(P=0.0161) و این سردرد تنها در روز اول در گروه اول به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که داروي دزوكسي كورتيكواسترون نتوانست بر سردرد بعد از سوراخ شدن دورمر به دنبال بي‌حسي نخاعي اثر مثبتی داشته باشد و بروز سردرد را کاهش دهد.

موضوع


دزوكسي كورتيكواسترون؛ سردرد بعد از سوراخ شدن دورا؛ بي‌حسي اسپاينال

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.