بررسي تاثير افزودن دكسمدتوميدين به بوپيواكايين اينتراتكال در بيماران معتاد به مواد مخدر كانديدای اعمال جراحي اندام تحتاني

فرهاد صفری, کامران متقی, پریسا سزاری, مینوش دیانت, علیرضا حمزه لو, مسعود نشیبی

چکیده


مقدمه: اسپاینال آنستزی به دلیل سادگی و سرعت انجام، یکی از روشهای شایع در جزاحی اندام تحتانی است. در بیماران معتاد به مواد مخدر، مدت اثر اسپاینال آنستزی نسبت به افراد عادی، کاهش می یابد. به منظور افزایش طول مدت آنستزی و بهبود کیفیت بی دردی، افزودنیهای گوناگونی در آنستزی اسپاینال به همراه لوکال آنستتیکها استفاده می شوند که هریک عوارض ناخواسته ای نیز دارند. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر دکسمدتومیدین را بر طول مدت آنستزی و بی دردی بوپی واکایین اسپاینال در بیماران معتاد کاندیدای جراحی اندام تحتانی، مورد بررسی قرار دهیم.

مواد و روشها: شصت بیمار معتاد کاندیدای جراحی اندام تحتانی به دو گروه سی نفره ی مورد و شاهد تقسیم شدند. در گروه مورد، اسپاینال آنستزی با 15 mg بوپی واکایین و 5 µg دکسمدتومیدین و در گروه شاهد با تنها 15 mg بوپی واکایین انجام گرفت. سرعت آغاز بلوک حسی و حرکتی و زمان بازگشت بلوک حسی و حرکتی و طول زمان بی دردی در دو گروه ثبت و مقایسه گردید.

یافته ها: بلوک حسی و حرکتی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد سریعتر آغاز شد و بازگشت حس و حرکت نیز در گروه مورد با درنگ طولانی تری همراه بود. مدت بی دردی در گروه مورد طولانی تر از گروه شاهد بود.

نتیجه گیری: دکسمدتومیدین به عنوان یک افزودنی در آنستزی اسپاینال می تواند طول اثر بوپیواکایین را در بیماران معتاد افزایش دهد.

کلید واژگان: معتاد، آنستزی اسپاینال، دکسمدتومیدین


موضوع


معتاد؛ آنستزی اسپاینال؛ دکسمدتومیدین

تمام متن:

PDF

مراجع


Safari F, Aminnejad R, Mohajerani SA, Farivar F, Mottaghi K, Safdari H. Intrathecal Dexmedetomidine and Fentanyl as Adjuvant to Bupivacaine on Duration of Spinal Block in Addicted Patients. Anesth Pain Med. 2016;6(1):e26714.

Safari F, Mottaghi K, Hashem-Aghayi F, Nashibi M. Comparison of dexmedetomidine and midazolam as adjuvants ti intratechal bupivacaine on the duration of block in opium addicted patients candidate for lower extremity surgery. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2016;2(2):20-8.

Salimi A, Safari F, Azari A, Gachkar L, Mottaghi K. Studying effect of Intrathecal Midazolam on Acute Pain Score in Comparison with Fentanyl in Lower Limb Fractures (below the Knee). Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2009;2(3):59-68.

Safari F, Mottaghi K, Malek S, Ebrahimi M, Azhdari A. Evaluation of effect of midazolam added to bupivacaine on postoperative pain in cesarean section. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2009;2(2):23-8.

Salimi A, Nejad RA, Safari F, Mohajaerani SA, Naghade RJ, Mottaghi K. Reduction in labor pain by intrathecal midazolam as an adjunct to sufentanil. Korean J Anesthesiol. 2014;66(3):204-9.

Shukla U, Prabhakar T, Malhotra K, Srivastava D. Dexmedetomidine versus midazolam as adjuvants to intrathecal bupivacaine: A clinical comparison. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016;32(2):214-9.

Singh AK, Singh Y, Jain G, Verma RK. Comparison of two different doses of intrathecal dexmedetomidine as adjuvant with isobaric ropivacaine in lower abdominal surgery. Anesth Essays Res. 2015;9(3):343-7.

Dabbagh A, Dahi-Taleghani M, Elyasi H, Vosoughian M, Malek B, Rajaei S, et al. Duration of spinal anesthesia with bupivacaine in chronic opium abusers undergoing lower extremity orthopedic surgery. Arch Iran Med. 2007;10(3):316-20.

Safari F, Dabbagh A, Sharifnia M. The effect of adjuvant midazolam compared with fentanyl on the duration of spinal anesthesia with 0.5% bupivacaine in opium abusers. Korean J Anesthesiol. 2012;63(6):521-6.

Vosoughian M, Dabbagh A, Rajaei S, Maftuh H. The duration of spinal anesthesia with 5% lidocaine in chronic opium abusers compared with nonabusers. Anesthesia and analgesia. 2007;105(2):531-3.

de Pereira Cardoso HD, Fim NC, Marques MA, Mint H, de Vasconcelos Machado VM, Solanki DR, et al. Clinical and Histological Effects of the Intrathecal Administration of a Single Dose of Dexmedetomidine in Rabbits. Pain Physician. 2016;19(2):E319-27.

Nashibi M, Mottaghi K, Faraji M, Delavari A, Taghipour H, Amiri M. Comparison of Analgesic and Sedative Effects of Ketamine-Propofol (Ketofol) and Fentanyl-Midazolam (Fentazolam) Combinations in Outpatient Orthopedic Procedures. Trauma Mon.inpress(inpress):e41315.

Chen BS, Peng H, Wu SN. Dexmedetomidine, an alpha2-adrenergic agonist, inhibits neuronal delayed-rectifier potassium current and sodium current. Br J Anaesth. 2009;103(2):244-54.

Mahendru V, Tewari A, Katyal S, Grewal A, Singh MR, Katyal R. A comparison of intrathecal dexmedetomidine, clonidine, and fentanyl as adjuvants to hyperbaric bupivacaine for lower limb surgery: A double blind controlled study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013;29(4):496-502.

Kouzehgaran S, Saber-Tanha A. What Is the Main Reason for Reduction in Duration of Action of Local Anesthetics Used for Spinal Anesthesia in Opium Addicted Patients? Addict Health. 2015;7(3-4):198.

Zhang H, Zhou F, Li C, Kong M, Liu H, Zhang P, et al. Molecular mechanisms underlying the analgesic property of intrathecal dexmedetomidine and its neurotoxicity evaluation: an in vivo and in vitro experimental study. PLoS One. 2013;8(2):e55556.

Sezer Z, Sezer G, Tekol Y. Ephedrine enhances the antinociceptive effect of dexmedetomidine in mice. Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(4):552-6.

Alikhani R, Shafiee H, Mohajerani S, Mahdavi A, Razavi S, Aminnezhad R. Comparing perioperative anxiolytic and analgesic effects of clonidine and midazolam in pediatric patients. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2016;2(2):4-13.

Safari F, Mottaghi K, Salimi A, Rezaee O, Zahabi-Aslee M, Nashibi M. Evaluation of the effect of dexmedetomidine on the acute hyperdynamic responses, duration of seizure activity and recovery times in patients undergoing ECT. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2016;2(1):62-7.

Nouroozi M, Douroodian M, Nashibi M, Ahmadinejad M. Effect of oral Tizanidine on post operative pain. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. 2009;2(67):9.

Salajeghe S, Douroodian M, Nouroozi M, Nashibi M, Ahmadinezhad M. Effect of tizanidine for the prevention of post operative shivering. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology And Intensive Care. 2011;2(73):9.

Safari F, Salimi A, Mahdavi N, Samadian M, Foroozanfar M, Mottaghi K. Comparison of tizanidine and placebo on the postoperative pain after lumbar disc surgery. Journal of Iranian Society of Anaesthesiology & Intensive Care. 2013;2(3):15-21.

Salimi A, Sharifi G, Bahrani H, Mohajerani S, Jafari A, Safari F, et al. Dexmedetomidine could enhance surgical satisfaction in trans-sphenoidal resection of pituitary adenoma. J Neurosurg Sci. 2014.

Kim JE, Kim NY, Lee HS, Kil HK. Effects of intrathecal dexmedetomidine on low-dose bupivacaine spinal anesthesia in elderly patients undergoing transurethral prostatectomy. Biol Pharm Bull. 2013;36(6):959-65.

Mohamed AA, Fares KM, Mohamed SA. Efficacy of intrathecally administered dexmedetomidine versus dexmedetomidine with fentanyl in patients undergoing major abdominal cancer surgery. Pain Physician. 2012;15(4):339-48.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.