تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد پرسنل بخش‌های مراقبت ویژة تروما در زمیــنة کـاربرد مهارکننده‌های فیزیکی شهر کرمان سال 1393

سیده صغری طاهر هریکندیی, عصمت نوحی, حکیمه حسین‌رضایی

چکیده


چکیده

مقدمه: مهارکننده‌های فیزیکی، به طور شایع در بخش‌های مختلف بیمارستانی به ویژه در بخش‌های ویژه برای اطمینان از ایمنی و کنترل بی‌قراری بیمار و پیشگیری از جابجایی تجهیزات طبی متصل به بیمار استفاده می‌شوند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر اجراء برنامة آموزشی بر دانش و عملکرد پرسنل بخش‌های مراقبت ویژه در زمینة استفاده از مهارکننده‌های فیزیکی است.

 

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مداخلة نیمه تجربی است که بر روی پرسنل شاغل در بخش‌های مراقبت ویژة ترومای شهر کرمان در سال 1393 انجام شد. نمونه‌های مورد مطالعه به صورت تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و در هر گروه 35 پرسنل قرار گرفت. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های ویژگی‌های دموگرافیک، سنجش دانش و سنجش عملکرد پرسنل در زمینه مهار کننده‌های فیزیکی است که یک بار قبل از برگزاری برنامه آموزشی توسط همة اعضاء نمونه تکمیل شد. سپس برنامة آموزشی در زمینة کاربرد مهار کننده‌های فیزیکی برای گروه مداخله ارائه شد و 2 هفته بعد مجدداً همان پرسشنامه‌ها توسط گروه مداخله پاسخ داده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخة 18 و با استفاده از آزمون‌های تی زوج، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که پس از اجراء برنامة آموزشی بهبود معناداری در نمرات دانش (001/0p<) و عملکرد خوداظهاری (001/0p<) گروه مداخله در زمینة استفاده از مهارکننده‌های فیزیکی ایجاد شد.

 

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دهندة سطحی از  دانش و عملکرد پرسنل در زمینه کاربرد مهارکننده‌های فیزیکی است که نیاز به اجراء برنامة آموزشی را آشکار ساخته و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند موجب بهبود قابل توجه دانش و عملکرد پرسنل گردد.

 

گل‌واژگان: آموزش،  بخش مراقبت‌های ویژه، مهارکننده‌های فیزیکی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.