بررسي فراوانی مقایسه ای پنوموني وابسته به ونتيلاتور براساس تعاریف قبلی و جدید نظام مراقبت مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها دربخش های مراقبت ویژه

مهناز منتظری, نگین اسماعیل پور بزاز, شیرین افهمی

چکیده


چکيده:

مقدمه و هدف:

پنوموني وابسته به ونتيلاتور يکي از عوارض ونتيلاسيون مکانيکي است و تشخيص آن در نظام مراقبت بر اساس قضاوت های کلينيکی، باعث تفاوت زياد در امر گزارش‌دهي مي‌شود. مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها براي رفع اين موانع از سنجه هاي عيني (وقايع وابسته به ونتيلاتور) استفاده کرده است. با توجه به اینکه در ایران برای نظام مراقبت و گزارش دهی پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیمارستان ها همچنان از تعاریف قبلی CDC استفاده می شود،اين مطالعه جهت بررسي مقایسه ای نظام مراقبت پنوموني ناشي از ونتيلاتور بر اساس تعاریف قبلی و جدید CDC پايه‌ريزيشد.

مواد و روش‌ها:

جهت انجام این مطالعه اینده نگر،اطلاعات مربوط به نظام مراقبت بيماران 4 بخش مراقبت ویژه بیمارستاندر طول مدت یک ماه جمع‌آوري شد.تشخيص پنوموني ناشي از ونتيلاتوربا تعاریف قبلیCDC(PNEU1-3)بر اساس علايم کلينيکي، راديوگرافي و شواهد ميکروبيولوژي و وقايع وابسته به ونتيلاتور(VAE) بر اساس تعاریف جدید CDCانجام شد.

يافته‌ها:

 پنوموني وابسته به ونتيلاتور در طول یک ماه وجود داشت که همگی   PNEU2 بودند. وقايع مربوط به ونتيلاتور، در 6 مورد(50%) دیده شد؛ 2 مورد(33%)عوارض عفوني وابسته بهونتيلاتور(IVAC)و 4  مورد(67%)امکان پنوموني وابسته بهونتيلاتور(PVAP)بودند .وقايع مربوط به ونتيلاتور، حدود نيمي از موارد پنوموني وابسته به ونتيلاتور را مشخص کرد. آزمون ناپارامتری مک نمار اختلاف آماري معني داري بين دوروش نشان نداد P=NS)) .ميزان توافق به دست آمده بين دوروش با استفاده از آماره کاپا 0.656 بود.

نتیجه کیری

در مطالعه ما، پايش VAE، تنها نصف موارد VAP را نشان داد،ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو روش وجود نداشت که می تواند ناشی از تعداد کم موارد پنومونی و کوتاهی طول دوره مطالعه باشد. طراحی مطالعات با تعداد نمونه‌هاي بيشتر که اعتبار و درستي وقايع وابسته به ونتيلاتور را ارزيابي کند،ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه روش استاندارد طلایی برای تشخیص VAP  نداریم.این دو روش نیاز به مقایسه با یک روش استاندارد جهت تعیین حساسیت و ویژگی دارند.


موضوع


نظام مراقبت، پنوموني ناشي از ونتيلاتور، وقايع مربوط به ونتيلاتور

تمام متن:

PDF

مراجع


Referencesا

Behrendt CE. Acute respiratory failure in the United States: incidence and 31-day survival. Chest 2000;118:1100-5.

Kahn JM, Goss CH, Heagerty PJ, et al. Hospital volume and the outcomes of mechanical ventilation. N Engl J Med 2006;355:41-50.

Wunsch H, Linde-Zwirble WT, Angus DC, Hartman ME, Milbrandt EB, Kahn JM. The epidemiology of mechanical ventilation use in the United States.Crit Care Med 2010;38:1947-53.

Melsen WG, Rovers MM, Bonten MJ. Ventilator-associated pneumonia and mortality: a systematic review of observational studies. Critical care medicine. 2009 Oct 1;37(10):2709-18.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Pneumonia (Ventilator-associated [VAP] and non-ventilator-associatedPneumonia [PNEU]) Event. Accessed Jan, 2016

Skrupky LP, McConnel K, Dallas J, Kollef MH. A comparison of ventilator-associated pneumonia rates as identified according to the National Health-care Safety Network and American College of Chest Physicians criteria. CritCare Med 2012;40:281-4.

Uckay I, Ahmed QA, Sax H, Pittet D. Ventilator-associated pneumonia as aquality indicator for patient safety?Clin Infect Dis 2008;46:557-63.

.

Micheti CP, Fakhr SM, Ferguson PL, Cook A, Moore FO, Gross R. AAST Ventilator-Associated Pneumonia Investigators. Ventilator-associated pneumonia rates at major trauma centers compared with a national benchmark: a multi-institutional study of the AAST. J Trauma Acute Care Surg 2012;72:1165-73.

.

Klompas M. Interobserver variability in ventilator-associated pneumonia surveillance. Am J Infect Control 2010;38:237-9.

Klompas M. Eight initiatives that misleading lower ventilator-associated pneumonia rates. Am J Infect Control 2012;40:408-10.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ventilator-Associated Event Protocol. Atlanta: CDC.Accessed May 3, 2014.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ventilator-Associated Event Protocol. Atlanta: CDC. Accessed Jan, 2016.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.