: بررسی نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بر اساس میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران

امیر اسدی فخر, سید علی مهدیون, سمیه نصیری راد

چکیده


: بررسی نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بر اساس میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران

 

مقدمه  :

يكي از مشكلات اداره راه هوايي بيماران در بخش مراقبت‌هاي ويژه، نحوه دهانشویه و ساكشن  تراشه است زيرا كه ترشحات راه هوایی مي‌تواند مخاطرات زيادي از نظر آلودگي ايجاد نماید . هدف از مراقبت از راه هوايي بيمار جلوگيري از ابتلا به عفونت ها ي راه هوايي فوقاني و انتقال آن به راه هوايي تحتاني است . از موارد مهمی که در ارائه مراقبت از راه هوايي بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نقش دارد دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت های دهانی و راه هوايي است. این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی و عملکرد کارکنان از نحوه مراقبت از راه هوایی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر همدان انجام گرفته است .

مواد و روش کار :

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهر همدان تشکیل داده بودند . در این مطالعه آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران ، در ارتباط با مراقبت از راه هوایی مورد بررسی قرار گرفته است . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود ساخته همراه با چک لیست عملکرد فردی بوده و پاسخ ها توسط مقیاس لیکرت سنجیده شد . روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و کلیه 58 نفر پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه حین انجام کار مورد بررسی قرار گرفتند .داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16مورد بررسی قرار گرفت .

یافته ها :

 داده های پژوهش نشان داد که 8/13% کارکنان پرستاری مرد و 2/86% زن بودند و بین 22 تا 45 سال سن داشته اند . 98% از جامعه مورد پژوهش نگرشی مثبت نسبت به مراقبت از راه هوایی داشته اند. 28/98% از جامعه مورد پژوهش دارای میزان آگاهی قابل قبول بودند و 69% افراد جامعه پژوهش در روش ساکشن کردن ترشحات دهان و حلق نیاز به بهبود در روش کار داشته و 31% از آنها روش عملکردشان در این خصوص غیر قابل قبول بوده است . رابطه بین میزان آگاهی جامعه مورد پژوهش و عملکرد آنها در نحوه ساکشن تراکئوستومی ، دهان ، حلق و بینی و دهان شویه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون p-value به ترتیب 09/0 ، 62/0 ، 09/0 بدست آمد و در نتيجه میزان آگاهي کارکنان با توجه به مقادیر p-value با هيچكدام از عملكردها رابطه معناداري نداشته است  .

بحث و نتیجه گیری :

با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها با یکدیگر ارتباط معنی داری نداشته اند و سطح آگاهی جامعه مورد پژوهش در حد قابل قبول و خوب بوده می توان نتیجه گرفت که  نسبت تعداد بیماران بستری به تعداد پرستاران بیشتر از حد استاندارد بوده که خود سبب افزایش حجم کاری و موثر بر نحوه عملکردشان شده است .


موضوع


بخش مراقبت ویژه ، پرستاران ، نگرش ، آگاهی و عملکرد ، مراقبت از راه هوایی

تمام متن:

pdf

مراجع


- Hajibagheri A, Azizi I, Mouth Care in Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Systematic Review, Nurs Midwifery Stud.2012:1(2);51-61. [persain]

-Adib M, Ansarie A, Azezie E. Mouthcare in intensive care unit, a review of the research evidence, Quarterly Journal ,2011; 15(3).[persain]

- Ranjbar H, Arab M , Abbasszadeh A.Affective Factors on Oral Care and its cumentation in Intensive Care Units. Iranian Journal of Critical Care Nursing 2011; 45( 52). [persain]

- Borji E , mirzadi E,salehi A , A study on the rate and the types of hospital infection in the trauma ICU departments of Kerman hospitals in the first half of 2015. IsaccJ,2015;91(2). [persain]

- Pereira Frota Ol , Loureiro M, Ferreira A. Knowledge about endotracheal suctioning on the part of intensive care nursing professionals: a descriptive study.OBJN 2013; 12(3).

- Shahidi Far s , *Emami Zeydi A , Taghipour B , Sharif Nia H , Soleimani A , Hassanzadeh Kiabi F , Soleimani M, Fathi M , Noroozi M , Vanhari H. Evaluation of critical care nurses’ knowledge of evidence-based guidelines for prevention of ventilator-associated pneumonia.mcsJ 2015;2(1). [persain]

-GhanbaryM, Shamsi M, Farazi A, Khorsandy M, Eshrati B. The survey of knowledge, self-efficacy and practice of nurses in standard precautions to prevent nosocomial infections in hospitals of Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal (AMUJ) 2013; 16(76): 45-54 . [persain]

- Adib-Hajbaghery M, Ansari A, Azizi-Fini I. Oral care in ICU patients: a review of research evidence. Journal of Kashan University of Medical Sciences, Autumn, 2011; Vol. 15, No 3, Pages 280-293. [persain]

- Sabery M, Shiri H, Moradiance V, Taghadosi M, Gilasi HR, Khamechian M. The frequency and risk factors for early-onset ventilator-associated pneumonia in intensive care units of Kashan Shahid-Beheshti hospitalduring 2009-2010; Journal of Kashan University of Medical Sciences January, 2013; Vol. 16, No 6, Pages 560-569. [persain]

- Bakhshian A, Sima Moghaddasian S, Zamanzadeh V, Parvan K, Allah-Bakhshian M. Knowledge, Attitude, and Practice of ICU Nurses about Nosocomial Infections Control in Teaching Hospitals of Tabriz . Iran Journal of Nursing (IJN)2010, 23(64):17-28. [persain]

- Mazaheri E, Seeadjavadi M ,Mohamadi R.Performance of the nursing staff in taking care of endotracheal tubes in patients with mechanical ventilation. Iranian Journal of Health & Care.2012;2(13):51-55.[persain]

- Gonzalez N , Mingo M, Eseberri S, Assessment of practice competence and scientific knowledge of icu nurses in the tracheal suctioning , Enferm Intensiva. 2004;15(3):101-11. PMID:15450150

- Ansari A, Masoudi N, Alavi M, Hajbagheri A, The gap between knowledge and practice in standard endo-tracheal suctioning of ICU nurses, Shahid Beheshti Hospital, Iran J Crit Care Nurs 2012; 5(2):71-76. [persain]

- Allah-Bakhshian A, Moghaddasian S, Knowledge, Attitude, and Practice of ICU Nurses about Nosocomial Infections Control in Teaching Hospitals of Tabriz, Iran Journal of Nursing. 2009; 23 (64). [persain]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.