مقایسه بیهوشی عمومی القا شده با پروپوفول و نسدونال بر بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عمومی

javad Shahinfar, Hossein Zeraati, Maryam ghorban zadeh, shayan Vafaei, Fahimeh Hashemi

چکیده


مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل از عوارض شايع پس از جراحي است که اثرات زيان باري دارد. . امروزه داروهای بیهوشی جدید و متعددی برای القا و نگهدارندگی بیهوشی مورد استفاده  میگردد ک میتوانند اثرات ضد تهوع داشته باشند.

هدف: مقایسه بیهوشی عمومی القا شده با پروپوفول و نسدونال بر  بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عمومی

 

روش کار: در این کارازمایی بالینی تعداد 60 بیمار کاندید عمل جراحی عمومی به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم بندی شدند. در گروه اول القای بیهوشی با دوز mg/kg 2 پروپوفول و در گروه دوم ، القای بیهوشی با دوز mg/kg 5  نسدونال انجام شد. بر اساس مقیاس خودگزارشی و چک لیست ثبت تعداد استفراغ، ارزیایی شدت و بروز تهوع و استفراغ در سه مرحله، یعد از عمل؛ 2 و 6 ساعت بغد از عمل انجام شد. داده ها توسط نرم افزار Spss  مورد انالیز و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها:

یافته ها نشان داد که بین سن، جنسیت، مدت مزمان NPO، مدت زمان عمل در سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس آزمون آماری تی مستقل در مراحل ریکاوری و 2 ساعت بعد عمل تفاوت بین شدت و بروز تهوع و استفراغ بین دو  گروه معنی داری بود. اما این تفاوت در مرحله 6 ساعت بعد از عمل معنی دار نبود

 

نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که پروپوفول با دوز منقسم، دارای تاثیر خوب و مشابه در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی می باشد. بنابراین شیوه تجویز پروپوفول (با دوز منقسم و بدون نیاز به پمپ) ساده و ارزان و بدون عوارض جانبی جدی است


موضوع


Anesthesiology

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.