مقایسه اثر دکس مدتومیدین و پروپوفول در کاهش بروز میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در جراحی های لاپاراسکوپیک ژنیکولوژی

رسول مهدوی جعفری, آیدا لاهورپور, آیدا لاهورپور

چکیده


چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ پس از عمل در 20%-30% بیماران اتفاق میافتد. تهوع و استفراغ دومین عارضه شایع گزارش شدند. ضمن اينكه تجربۀ بسيار ناخوشايندي براي بيمار است و بعضی آنرا بدتر از «درد» توصيف مي‌كنند .اگر چه ميتواند با عوارض نادر اما جدی از جمله آسپیراسيون محتویات معده، باز شدن بخیه، پارگی مری، آمفيزم زیر جلدی و پنوموتوراكس همراه گردد. سالانه صدها میلیون دلار هزینه PONV میشود. مداخلات فراواني در جهت كنترل PONV انجام گرفته، به دليل عوارض مداخلات دارويي، ‌محدوديت‌هايي در كاربرد هر يك بوجود آورده است، به عنوان مثال داروی  Dropridol  به دليل احتمال بروز آريتمي‌های قلبي در لیست Black Box Warning  قرار گرفته است.

مواد و روش ها: در اين کار آزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده تعداد 80 بیمار کلاس ASA I,II که کاندید عمل جراحی انتخابی ژنیکولوژیک لاپاروسکوپیک بودند به صورت تصادفی در دو گروه پروپوفول و دکسمدتومیدین قرار گرفتند.داده ها با استفاده از پرسشنامۀ تهیه شده که شامل سن، جنس، وزن و سیگاری بودن و تعیین میزان و شدت استفراغ  و زمان بروز تهوع و استفراغ توسط پرستار بخش ریکاوری و نیز پرستار بخش بعد از جراحی زنان تکمیل میشود.این افراد و نیز بیماران نسبت به داروی هیپنوتیک تجویز شده بی اطلاع بودند. ارزیابی شدت استفراغ به وسیله visual analogue scale  که معیار 0 تا 10 میباشد در ساعات 2-0 ، 6-2 و 24-6 انجام شد. همچنین داشتن یا نداشتن تهوع نیز ثبت شد.

یافته ها: میزان بروز تهوع و استفراغ در گروهی که دکسمدتومیدین دریافت کرده بودند کاهش معنی داری داشت (PV=0.001).

نتيجه گيري:  نتایج نشان داد كه دکسمدتومیدین علاوه بر اینکه میزان تهوع را کاهش داد شدت استفراغ را نیز نسبت به پروپوفول میتواند بیشتر کاهش دهد (PV=0/001).

گل وازگان: دکسمدتومیدین، پروپوفول ،تهوع و استفراغ پس از عمل (PONV)  و نمایه بصری استفراغ (VAS)


موضوع


Anesthesiology

تمام متن:

PDF

مراجع


References

Miller RD, Miller anesthesia seven edition 2015-vo 1,852.

Turgut HC, Arslan M. An overview of treatment options for postoperative nausea and vomiting after laparoscopic surgical procedures. Anaesth Pain & Intensive Care. 2016;20(2):193-200.

Kwon S-Y, Joo J-D, Cheon G-Y, Oh H-S, In J-H. Effects of Dexmedetomidine Infusion on the Recovery Profiles of Patients Undergoing Transurethral Resection. Journal of Korean medical science. 2016;31(1):125-30.

Janmejaya Sahoo1 PS, Mahesh Chandra Sahu3. Comparative Study Betweeen Dexmedetomidine and Remifentanyl for Efficient Pain and Ponv Management

in Propofol Based Total Intravenous Anesthesia after Laparoscopic Gynaecological Surgeries. University of Nottingham. 2016;1.

Geng Z-Y, Liu Y-F, Wang S-S, Wang D-X. Intra-operative dexmedetomidine reduces early postoperative nausea but not vomiting in adult patients after gynaecological laparoscopic surgery: A randomised controlled trial. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2016;33(10):761-6.

Zhong W-G, Ge X-Y, Zhu H, Liang X, Gong H-X, Zhong M, et al. Dexmedetomidine for antiemesis in gynecologic surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. International journal of clinical and experimental medicine. 2015;8(9):14566.

Phillips CB, C. D.; Rich, J.; Arbon, J.; Turvey, T. A. Postoperative nausea and vomiting following orthognathic surgery. Oral & Maxillofacial Surgery. 2015; 44(6):6.

Liang X, Zhou M, Feng J-J, Wu L, Fang S-P, Ge X-Y, et al. Efficacy of dexmedetomidine on postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis of randomized controlled trials. International journal of clinical and experimental medicine. 2015;8(8):12113.

Bakri MH, Ismail EA, Ibrahim A. Comparison of dexmedetomidine and dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Korean journal of anesthesiology. 2015;68(3):254-60.

Bakan M, Umutoglu T, Topuz U, Uysal H, Bayram M, Kadioglu H, et al. Opioid-free total intravenous anesthesia with propofol, dexmedetomidine and lidocaine infusions for laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study. Revista brasileira de anestesiologia. 2015;65(3):191-9.

Abdalla MW, Sahar M, El Sombaty AI, Abdalla NM, Zeedan RB. Propofol dexmedetomidine versus propofol ketamine for anesthesia of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)(a randomized comparative study). Egyptian Journal of Anaesthesia. 2015;31(2):97-105.

Sharon Liang B, MBBSa, Michael G. Irwin, MB, ChB, MD, FRCAb,*. Review of Anesthesia

for Middle Ear Surgery. Anesthesiology Clin. 2014:22.

Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, Kovac A, Kranke P, Meyer TA, et al. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesthesia & Analgesia. 2014;118(1):85-113.

Mizrak A, Erbagci I, Arici T, Avci N, Ganidagli S, Oner U. Dexmedetomidine use during strabismus surgery in agitated children. Medical Principles and Practice. 2011;20(5):427-32.

Chandrakantan A, Glass P. Multimodal therapies for postoperative nausea and vomiting, and pain. British journal of anaesthesia. 2011;107(suppl 1):i27-i40.

Kim S, Oh Y, Park B, Sim J, Choi Y. Effects of single-dose dexmedetomidine on the quality of recovery after modified radical mastectomy: a randomised controlled trial. Minerva anestesiologica. 2013;79(11):1248-58.

Bojaraaj DK, Senthilkumar S, Vijayaragavan S, Gnanavelrajan A. Effect of Intravenous use of Dexmedetomidine on Anesthetic Requirements in Patients Undergoing Elective Spine Surgery: A Double Blinded Randomized Controlled Trail. 2016.

Zhang C, Hu J, Liu X, Yan J. Effects of intravenous dexmedetomidine on emergence agitation in children under sevoflurane anesthesia: a meta-analysis of randomized controlled trials. PloS one. 2014;9(6):e99718.

El-wahab A. Dexmedetomidine sedation together with analgesia for non intubated prone position surgery under local anesthesia. AAMJ. 2011;9(3).

Turgut N, TurkmenA, Ali A, Altan A. Remifentanil-propofol vs dexmedetomidine-propofol. Department of Anesthesiology American University of Beirut Medical Center PO Box 11-0236 Beirut 1107-2020, Lebanon. 2009;20(1):63.

Bakhamees HS, El-Halafawy Y, El-Kerdawy H, Gouda N, Altemyatt S. Effects of dexmedetomidine in morbidly obese patients undergoing laparoscopic gastric bypass. Middle East J Anesthesiol. 2007;19(3):537-51.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.