مقایسه اثر متوکسی فلوران و ژل لیدوکائین بر روی درد سیستوسکوپی

محمد رضا کامرانمنش, علیرضا جعفری, ناصر شخص سلیم, هستی حسنی, بابک قرایی

چکیده


مقدمه:سیستوسکوپی یک متد موثر مطمئن و آسان برای تشخیص و پیگیری در بیماران با هماچوری، نشانه های راه ادراری تحتانی  و تومورهای مثانه است و یکی از شایع ترین آزمونها در بیماران سرپایی اورولوژی در کلینیکها است . در مقایسه با سیستوسکوپی انعطاف ناپذیر  ، سیستوسکوپی انعطاف پذیرسبب دردکمتری می شود و با علائم کمتری بعد از انجام پروسه همراه است . اگر چه سیستوسکوپی انعطاف پذیر معمولاً به خوبی تحمل می شود ولی بعضی از بیماران به خصوص در لحظه ورودسیستوسکوپ احساس ناراحتی می کنند. (3،2،1)روش های متعددی برای کاهش درد بعد از عمل سیستوسکوپی وجود دارند که هر یک کارآیی و اثربخشی خاص خود را دارند و لذا نیاز به انجام مطالعات مختلف جهت تعیین و مقایسه میزان اثربخشی روش های مختلف وجود دارد. در این مطالعه به مقایسه اثر متوکسی فلوران و ژل لیدوکائین بر روی درد بعد از سیستوسکوپی پرداختیم.

مواد و روشها:در این مطالعه مداخله ای که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی غیر کور انجام شد، بیماران بین 20 تا 55 سال تحت سیستوسکوپی پس از اخذ رضایتنامه کتبی (بعد از ادای توضیحات لازم) وارد مطالعه شدند. در ادامه بیماران به صورت تصادفی ساده (یکی در میان) در دو گروه قرار گرفتند که یک گروه 15 دقیقه قبل از انجام عمل cc 20 ژل لیدوکائین 2 درصد گرفته و یک گروه 10-8 نفس عمیق از متوکسی فلوران استنشاق کردند. در ادامه ضربان قلب، فشار خون، اشباع اکسیژن شریانی ودرد (براساس نمره عددی دردازصفرتا100) قبل از مداخله،هنگام تجویز دارو،هنگام  ورود دستگاه، هنگام بررسی داخل مثانه،بلافاصله بعدازعمل و15 دقیقه بعد از عمل بررسی و در دو گروه مقایسه شدند.در هر مقطعی از مطالعه در هر گروه اگر بیمار درد با نمره بیشتر از30 پیدا کرد (براساس مقياس ديداری درد استاندارد شده) الفنتانیل ده میکروگرم درهرکیلوگرم تجویزشد و میزان مصرف الفنتانیل در دو گروه مقایسه شدند.برای تجویز متوکسی فلوران ازPENTHROX inhaler همراه باactivated charcoalscavenging chamber  استفاده کردیم. ( غلظت متوکسی فلوران %7/0-5/0)

به هر بیمار حداکثر 1 ویال ( معادل 3ml ) بدون همراهی با اکسیژن مکمل تجویز شد(4) . دو هفته بعدBUN,Cr,SGPT,SGOT ,Alkaline phosphatase  بیماران اندازه گیری شد.

 

یافته ها:میزان نمره عددی درد به صورت واضحی در گروه متوکسی فلوران در تمامی مراحل اندازه گیری پايين تربود( .(p<0/0001

میزان علاقه بیمار برای تکرار مجدد روش بکار رفته به صورت معني دارى در گروه متوکسی فلوران بالاتر بود (P<0/0001). 30/28 فردر گروه متوکسی فلوران درمقابل30/ 18 نفر در گروه ليدوكايين علاقه برای تکرار مجددروش بکار رفتهداشتند .ميزان مصرف مخدر به صورت معني دارىدر گروه متوکسی فلوران پايين تر بود .(p<0/0001) فشار خون سیستولیک در دو زمان لحظه ورود سیستوسکوپ و معاینه داخل مثانه بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت.

نتیجه گیری: متوکسی فلوران یک مسکن موثر برای دردهای مرتبط با سیستوسکوپی انعطاف ناپذیردر مردان کمتر از 55 سال است که اثر کاهش مصرف مخدر در طی ورود سیستوسکوپو مشاهده داخل مثانه داشته است.


موضوع


متوکسی فلوران، لیدوکائین، درد، سیستوسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


ThiruGunendran,Rob e rt H. Briggs,GuyD.Wemyss+Holden , and Donald Neilson . Does Increasing Hydrostatic pressure)Bag squeeze)During flexible cystoscopy Improve patient comfort A Randomized, controlled study. Elsevier. 2008

TAKASHI KOBAYASHI, KOJI NISHIZAWA, AND KEIJI OGURA. IS INSTILLATION OF ANESTHETIC GEL NECESSARY IN FLEXIBLE CYSTOSCOPIC EXA MINATION? A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY ELSEVIER SCIENCE INC.2003

J.G Calleay , J . Masood , R. Van+Mallaerts and J.M.Barua. nitrous oxide Inhalation to improve patient Acceptance and Reduce procedure Related pain of flexible cystoscopy for men yourger than 55 years . J of u rology . 2007

Grindlay J, Babl FE. Review article: Efficacy and safety of methoxyflurane analgesia in the emergency department and prehospital setting. Emerg Med Australas. 2009;21(1):4-11.

Jahromi SA, Valami SM, Yaghoubi S. Determining the effect of intraperitoneal pethidine on postoperative pain. Middle East J Anesthesiol. 2011 Feb;21(1):39-42

David S. Aaronson, Thomas J. Walsh, Jam es F. Smt h, Benjamin J. Davi e s, Micha el H. Hsieh and Badrinath R . Konety Meta- analysis : does lidocaine gel before flexibl e cystoscopy provide pain relife . 2008

AmitR.PATEL,j.Stephenjonres and Denise Babineau.Lidocaine 2% gel versus plain lubricating gel for pain reduction during flexible cystoscopy:A meta-analysis of prospective,randomized,controlled trials.The journal of Urology.2008

pain in common diagnostic and therapeutic outpatient urological 12- Wasiak J, Mahar PD, Paul E, Menezes H, Spinks AB, Cleland H.Inhaled methoxyflurane for pain and anxiety relief during burn wound care procedures: an Australian case series.Int Wound J. 2012 Aug 27. [Epub ahead of print]

Babl F, Barnett P, Palmer G, Oakley E, Davidson A.A pilot study of inhaled methoxyflurane for procedural analgesia in children.PaediatrAnaesth. 2007 Feb; 17(2):148-53


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.