پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

محمد امین ولیزادحسنلویی

چکیده


مقدمه: خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه بکرات اتفاق می افتد. مطالعات مختلفی دراین مورد انجام شده است. ما در این مطالعه به بررسی فراوانی و پیامد خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام در سال95-1394 پرداختیم

روش کار: این مطالعه مقعطی پس از تائید در کمیته اخلاق دانشگاه با هدف بررسی فراوانی و پیامد خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه در یک دوره زمانی دو ساله انجام شد. در طی این مطالعه ، تمام بیماران بستری در طی این دو سال وارد طرح شده و بیماران با مرگ مغزی و GCS=3 ، دوره بستری و دریافت تهویه مکانیکی کمتر از 48 ساعت و بیماران بستری به علت خونریزی از دستگاه گوارش از مطالعه کنار گذاشته شدند، مشخصات بیمار ( سن، جنس) بیماری زمینه ای ، خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی، طول مدت تهویه مکانیکی ، طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان ، پیشگیری از زخم استرسی ، مرگ و میر بیمار وارد چک لیست شده و پس ازاتمام طرح با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد آنالیز قرار گرفتند.P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: 507 بیمار با میانگین سنی 21.25 ± 56.67 سال مورد بررسی قرار گرفتند . 52.85 % بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. مولتی تروما و بیماری ریوی و CNS شایعترین بیماری های زمینه ای بودند. فراوانی خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی 12.42% بود. 91.12% بیماران پیشگیری از زخم استرس دریافت داشتند. فراوانی مرگ و میر بیماران با خونریزی گوارشی 27 نفر ( 42.85%)‌بود. بین طول مدت تهویه مکانیکی و طول مدت بستری درICU و بیمارستان و مرگ ومیر بیماران با و بدون خونریزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه تفاوت معنی دار آماری وجود داشت.P<0.05))

بحث و نتیجه گیری: علیرغم دریافت درست و یا نادرست پیشگیری از زحم استرسی در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه ، خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی بکرات اتفاق افتاده که می تواند پیامد بیماران فوق الذکر را دچار چالش کند

موضوع


: پیشگیری ، زخم استرسی ، خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی ، بخش مراقبت های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


Dhamija N,Pousman R, Bajwa O, Marik PE. Management of gastrointestinal bleeding .In : Vincent JL, Abraham E , Moore FA, Kochanek PM, Fink MP.Vincent. editors.Thext book of critical care 6th ed Elsevier saunders. 2011 ; 86-91.

Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH, Marshall JC, Leasa D, Hall R, et al. Risk factors for gastrointestinal bledding in critically ill patients. Canandian Critical care Trials Group. N Engl J Med. . 1994 ; 330(6): 81-377.

Ben – Menachem T, Fogel R, Patel RV, Touchette M, Zarowitz BJ, Hadzijahic N, et al. Prophylaxis for stress- related gastric hemorrhage in the medical intensive care unit. A randomized, controlled, single- blind study. Ann Intern Med. 1994; 121(75-568) 8.

Shuman RB, Schuster DP, Zuckerman GR. Prophylactic therapy for stress ulcer bleeding: a reappraisal. Ann Intern Med 1987; 106(4): 7-562.

Cook DJ, Griddith LE, Walter SD, Guyatt GH, Meade Mo, Heyland DK, et al. The attributable mortality and length of intensive care unit stay of clinically important gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Crit Care. 2001; 5(6): 75- 368.

Constantin VD, Paun S, Cifoaia VV, Budu V, Socea B. Multimodal management of upper gastrointestinal bleeding caused by stress gastropathy. J Gastrointestin Liver Dis. 2009 ; 18(3): 84-279.

Mohebbi L, Heasch K. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit. Proc ( Bayluniy Med Cent). 2009; 22(4): 6- 373.

Khalili H, Dashti- khavidaki S, Hossein Talasaz AH, Tabeefar H, Hendoiee N. descriptive analysis of a clinical pharmacy intervention to improve the appropriate use of stress ulcer prophylaxis in a hospital infectious disease ward. J Manag Care phaem. 2010 ; 16(2): 21-114.

Marino PL. Alimentary prophylaxis. In: Marino PL. The ICU Book. Lippincott Williams & Wilkins 4 rd Edition. 2014;77-96.

van Rensburg VC, Cheer S.Pantoprazole for the Treatment of Peptic Ulcer Bleeding and Prevention of Rebleeding.Clin Med Insights Gastroenterol. 2012; 5: 51–60.

. Rahimi Bashar F, Manuchehrian N, Mahmoudabadi M, , Hajiesmaeili MR, Torabian S. Effects of ranitidine and pantoprazole on ventilator-associated pneumonia: a randomized double-blind clinical trial. Tanaffos Journal 2013; 12(2): 16–21

Rahimi Bashar F, R astgouyhaghi A, Torabian S, Hajiesmaeili M*, Sedaghat A, Seifi Sh, et al.Prevention of Stress Related Mucosal Disease with Intermittent Intravenous Pantoprazole and Ranitidine in Critically Ill Patients . Journal of pharmaceutical Care 2013; 1(3): 81-84.

Miano TA ,Rechert MG, Houle TT,Mac Gregor DA, Kincaid EH, Bowton DL. Nosocomial pneumonia risk and stress ulcer prophylaxis; a comparision of pantoprazole vs ranitidine in cardiothoracic surgery patients . chest 2009;7-440.

Alsultan MS,Mayet Ay,Malhani AA, Alshaikh. Pattern of intravenous proton pump inhibitors use in ICU and non ICU setting : a prospective observational study. Saudi J Gastroenterol.2010;9-275.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.