بررسی عوامل خطر ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش های ویژه جراحی بیمارستان های دانشگاه

حکیمه حسین رضایی, محمد مهدی فدایی, سعید صمدی, محسن کرکمندی, فاطمه علی محمدی, سمیه قاسم پور, محبوبه شمس

چکیده


چکیده

مقدمه: DVT به عنوان تهدیدی جدی برای بیماران  عمل شده مطرح است؛ این در حالی است   که DVT قابل پیشگیری و به عنوان یک عارضه از بستری شدن در بیمارستان است. DVT دلیلی برای 10% از مرگ در جمعیت عمومی بیمارستان است. عوامل مختلفی به عنوان فاکتورهاي خطر DVT در بیماران جراحی مطرح هستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر تأثیرگذار در بروز ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بخش جراحی انجام شد.

 

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی بیماران  جراحی بستری در بخش‌های  ویژة  بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 انجام گرفت. جامعة پژوهش کلیة بیماران بستری در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان بود که تحت عمل جراحی قرار گرفته و به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده بودند. نمونه‌ها در فاصلة زمانی 3 ماهة اول سال 1393 با کمک پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و معیار ارزیابی ریسک فاکتورهای ترومبوآمبولی تکمیل شد. روایی ابزار مطالعه به روش روایی صوری انجام شد و نمره کسب شده 9/0 بود. برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نمرة به دست آمده 78/0 گزارش شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل 1- پرسشنامة ویژگی‌های دموگرافیک و 2- معیار ارزیابی ریسک‌فاکتورهای ترومبو آمبولی بود که بر اساس اطلاعات پرونده و مصاحبه با بیمار  تکمیل شد. پس از کسب رضایت از واحدهای مطالعه مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها با   کمک نرم‌افزار آماری spss  نسخه 19 با استفاده از آزمون تی تست و شاخص‌های مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتایج: در بررسی ویژگی‌های دموگرافیک سن نمونه‌ها با میانگین 54/42 و با انحراف معیار 05/18 ارتباط سن با عوامل تأثیرگذار در بروز ترومبوز وریدهای عمقی در سطح 05/0 معنی‌دار نبود. جنسیت در بروز ریسک فاکتورهای ترومبوز وریدهای عمقی با p  کمتر از 03/0 با تمام موارد و در تمام سطوح عوامل خطر در بیماران مرد  ارتباط معنی‌دار مشاهده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تست نشان داد در سطح معنی‌داری 01/0 حجم تودة بدنی بیماران با تمامی عوامل خطر  بروز ترومبوآمبولی در حد کم و متوسط ارتباط معنی‌دار داشتند. به طوری که با افزایش وزن احتمال خطر افزایش می‌یافت. میزان PT  نمونه‌های مورد بررسی دارای میانگین 6/13 و انحراف معیار 26/2 و در بررسی PTT دارای میانگین 09/33 و انحراف معیار 6/31  گزارش شد و این در حالی است که میزان INR نمونه‌ها دارای میانگین 01/1 و انحراف معیار 27/0 است. در بررسی کلی عوامل خطرساز 86٪ درصد نمونه‌ها دارای عوامل خطر با احتما ل کم و 9/0 دارای عوامل خطر در سطح متوسط و مجموعاً 5٪ نمونه‌ها دارای عوامل خطر شدید بودند. 

 

بحث: در برسی نتایج حاصل از مطالعه تنها سن بیماران با عوامل خطر ارتباط معنی‌دار مشاهده نشد. این در حالی است که با توجه به نتایج مطالعه اکثر بیماران با فراوانی 86٪ دارای عوامل خطر ترومبو آمبولی در سطح کم هستند. از آنجا که این وضعیت با توجه به شرایط بیمار می‌تواند تغییر نماید و به سطوح بالاتر خطر تبدیل شود. به علاوه ترومبو آمبولی از وضعیت‌های خطر‌ساز قابل پیشگیری است. لزوم توجه به بیماران و کنترل آنها برای کاهش و رفع عوامل خطر ضروری و گامی مهم در مراقبت است.

 

گل‌واژگان: ترومبوز وریدهای عمقی، عوامل خطر،  بخش مراقبت‌های ویژه 

تمام متن:

PDF

مراجع


Lindner DJ. Edwards JM, et al. Long-term hemodynamic and clinical sequelae of lower extremity deep vein thrombosis. J Vass Surg 1986; 4: 438-442.

Cohen AT, Tapson VF, Bergmann JF, Goldhaber SZ, Kakkar AK, Deslandes B, et al. Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute hospital care setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet 2008; 371(9610): 387-94.

Comfere TB, Sprung J, Case KA, Dye PT, Johnson JL, Hall BA, et al. Predictors of mortality following symptomatic pulmonary embolism in patients undergoing noncardiac surgery. Can J Anaesth 2007; 54(8): 634-41.

Anderson FA & Wheeler (1995) venous thrombo embolism. Risk factor and prophylaxis. Clinics in chest medicine.Volume 16 , NO2;235.251

Sandler DA , Martin JF(1989). Autopsy proven pulmonary embolism in hospital patients: Are we detecing enogh deep vein thrombosis? Journal of royal society of medicine.82:203-205

Verstraete M (1997) prophylaxis of venous thrombo embolism. British medical journal.vol 314 : 123-125

Braunwald E, Fauci AS, Kasper D, Hauser SL Longo DL, Jameson JL. Harrison’s principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw Hill; 2005.p.256;1651-1657

Graham FP, Russell DH. Pulmonary Embolism. In: Fink MP, Abraham E, Vincent JL, Kochanek P, editors. Textbook of Critical Care. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders;2005. p.609-19.

Thompson BT. Pulmonary Embolism and Deep Venous Thrombosis. In: Hurford WE, editor. Critical care handbook of Masssachusetts general hospital. 3rd ed. Philadelphia: Loppincott Wiliams & Wilkins;2000. p.343-51.

Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 2004; 126:338S.

Kucher N, Tapson VF, Goldhaber SZ, DVT FREE Steering Committee. Risk factors associated with symptomatic pulmonary embolism in a large cohort of deep vein thrombosis patients. Thromb Haemost 2005; 93: 494.

Noshad S, Shakib A. Harrison's Principles of Internal Medicine- Hematology & Oncology. 17th ed. 2008. [Persian]

Pandey A, Patni N, Singh M, Guleria R. Assessment of risk and prophylaxis for deep vein thrombosis and pulmonary embolism in medically ill patients during their early days of hospital stay at a tertiary care center in a developing country. Vasc Health Risk Manag 2009; 5: 643-8.

-Mc Manus RA, Fitzmaurice D, Murry E, et a.; Thrombo embolism. Clin Evid (on line). 2009.pii:0208.[abstract]

-White RH . The epidemiology of venous thrombo embolism. Circulation 2003 jun 17 ; 107 .pp: 14-8

-Anderson FA. , wheeler Hb ., Goldberg RJ., et al., The prevalence of risk factors for venous thromboembolism among hospital patients.Arch Intern med 1992,152:1660-64

- Safavi E, Zahedpour Anaraki MR, Firoozbakhsh Sh, Nikparvar Fard M. The study of diagnosed venous thromboembolism. Tanaffos 2003; 2(5): 15-22. [Persian]

- دکتر کوچک م، دکتر علوی مقدم م، دکتر حیدری ف، دکتر احمدی‌نژاد م، دکتر میری م م. بررسي بروز ترومبوآمبولي وريدي در بخش مراقبت‌هاي ويژه يك بيمارستان آموزشي در تهران. پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي).1390. شماره 3، پي در پي 81 ، صفحات 134 تا 138


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.