اثر بيهوشي عمومي در برابر بيهوشي اسپايـنال بـر عـدد آپـگار نوزاد در جراحي سزارين

مهدي ياسيني, مژگان کرم‌نیا, رضا تقي‌پور

چکیده


چكيده

هدف: مقايسة عدد آپگار نوزادان به دنيا آمده پس از سزارين در گروه بيهوشي عمومي در برابر گروه بيهوشي اسپاينال.

نوع مطالعه: نمونه‌گيري پياپي

محل و طول مدت مطالعه: اتاق عمل و اتاق زايمان بيمارستان صارم در مدت 9 ماه از اردي‌بهشت ماه تا بهمن ماه 1391.

 

انتخاب نمونه و روش: پس از طراحي مطالعه و تصويب پژوهشكده 259 بانوي كانديد عمل سزارين ASA I و ASAII به روش پياپي انتخاب و توسط آنستزيولوژيست واحد با روش واحد، آنستزي اسپاينال و يا جنرال انجام شد.

بدین ترتيب 182 نفر در گروه اسپاينال و 75 نفر در گروه جنرال و 2 نفر در گروه جنرال به دنبال اسپاينال قرار گرفتند.عدد آپگار نوزادان توسط اپراتور جداگانه متخصص طب كودكان در دقيقة 1 و 5 ثبت مي‌شد. پایش استاندارد قبل از شروع آنستزي متصل و ثبت مي‌گرديد. كلية اطلاعات در فرم پژوهش وارد و توسط نرم‌افزار SPSS ويرايش 20 تحليل شد.

 

نتايج: ميزان نمرة آپگار نوزادان مورد مطالعه در دقيقة1 در گروه اسپاينال (95/0±51/8) با گروه جنرال (832/1±56/7) اگرچه نزديك، اختلاف معناداري را نشان مي‌دهد(05/0p<). همچنين اين تفاوت معنادارآپگار اگرچه اندك در دقيقة 5 در گروه اسپاينال (596/0±7/9) نسبت به گروه جنرال (343/1±15/9) ديده مي‌شود(05/0p<). در مورد روزهاي بستري درNICU در گروه اسپاينال (813/1±84/0) نسبت به گروه جنرال (059/3±45/1) اين تفاوت معنادار نیست (463/3F=  ، 064/0Sig=) .

از نظر تغيير فشار خون قبل و پس از آنستزي نيز در بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده مي‌شود(جدول 5).

 

نتيجه‌گيري: تفاوت كوچك ولي معناداري در نمرۀ آپگار دقايق يكم و پنجم نوزادان متولد از سزارين بين گروه اسپاينال و جنرال مشاهده مي‌شود اما اين تفاوت به معناي اثر بر سلامت نوزاد از نظر بستري در NICU و يا بقاي نوزاد نیست.

 

گل‌واژگان: آنستزي اسپاينال؛ آنستزي جنرال؛ نمره آپگار.


تمام متن:

PDF

مراجع


Wulf, HFW (1998). "The Centennial of Spinal Anesthesia". Anesthesiology 89(2):500-6

Hingson RA; Edwards, WB (1943)."Comprehensive Review of Continuous Caudal Analgesia for Anesthetists". Anesthesiology 4(2):181-96

Afolabi BB, Lesi FE, Merah NA. Regional Versus General Anesthesia for Caesarean Section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4 Art. No.: CD004350. DOI: 10.1002/14651858.CD004350.pub2.

Bucklin, BA; Hawkins, JL; Anderson, JR; Ullrich, FA (2005)." Obstetric Anesthesia Work Force Survey : Twenty-year Update." Anesthesiology 103(3):645-53

Apgar Virginia (1953). "A Proposal for A New Method of Evaluation of the Newborn Infant" Curr. Res. Anesth. Analg. 32(4):260-267

Yehuda Ginosar, Ian F. Russell, Stephen H. Halpern "Is Regional Anesthesia Safer Than General Anesthesia for Cesarian Section?" In Halpern ,SH ; Douglas, MJ (editors) Evidence-Based Obstetric Anesthesia chap. 11(2008 Wiley)


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.