مقايسه پیامدهای ماسک لارنژيال با لوله تراشه در بيماران ويترکتومي

فرهاد صفری, مسعود نشیبی, پریسا سزاری, کامران متقی

چکیده


مقدمه

در هر عمل جراحي، کنترل راه هوايي يکي از مهمترين مهارتها در میان آنستزیولوژیستها مي باشد. مشکلات موجود در کنترل راه هوايي از مهمترين علل مورتاليتي و موربيديتي مربوط به بيهوشي مي باشد. ماسک لارنژيال با فراهم نمودن راه هوايي مطمئن طي بيهوشي عمومي با عوارض جدي و نياز به شل کننده هاي عضلاني همراه نيست، بنابراين ممکن است آلترناتيو مناسبي نسبت به لوله تراشه باشد.در این مطالعه می خواهیم پیامدهای ماسک لارنژیال را با لوله تراشه در بیماران ویترکتومی مقایسه کنیم.

مواد و روشها

اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني دوسوکور در بيمارانی که تحت جراحي الکتيو ويترکتومي قرار داشتند، انجام شد. بيماران با سن 70-30 سال، کلاس ASA I-II ، وارد مطالعه شدند. براي اين طرح 72 نفر انتخاب شدند، روش انتخاب نمونه ها بصورت غيرتصادفي ساده (Sequential) بود، بدين ترتيب که کليه افراد واجد شرايط به ترتيب مراجعه، تا تکميل حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. سپس کليه افراد به شکل کاملا تصادفي به دو گروه 32 تايي ماسک لارنژيال و 40 تايي لوله اندوتراکئال  تقسيم شدند.براي پري مديكيشن و القا و نگهداری بیهوشی در دو گروه یکسان بود. فشار خون و ضربان قلب  قبل از القاء بيهوشي و پس از آن هر 15 دقيقه حين عمل تا پايان عمل ثبت مي گرديد. میزان تهوع و استفراغ پس از عمل، گلو درد، سرفه، خشونت صدا در ریکاوری ثبت می گردید.   ماسک لارنژيال با کاف  پر خارج مي شد.  پيامدهاي بيهوشي در ريکاوري توسط فرد غير مطلع از گروهها بررسي مي شد. شدت درد  براساس VAS (0= بدون درد، 3-1 درد خفيف، 7-4 درد متوسط و 10-8 درد شديد) سنجيده مي شد.

یافته ها

تغییرات فشار خون متوسط شریانی و ضربان قلب در دو گروه به لحاظ آماری معنی دار نبودند (P>0.05).

ميزان گلودرد در گروه ماسک لارنژيال به طور معني داري کمتر بود(0001/0=p).

میزان بروز سرفه در بیمارانی که لوله تراشه داشتند بیشتر از ماسک لارنژیال بود ولی این تفاوت معنی دار نبود(P= 0.498).

میزان بروز خشونت صدا در بیمارانی که لوله تراشه داشتند بیشتر از ماسک لارنژیال بود که این تفاوت معنی دار بود(P= 0.014).

میزان بروز تهوع در بیمارانی که لوله تراشه داشتند بیشتر از ماسک لارنژیال بود که این تفاوت معنی دار بود(P= 0.008).

میزان بروز استفراغ در بیمارانی که لوله تراشه داشتند بیشتر از ماسک لارنژیال بود ولی این تفاوت معنی دار نبود(P= 0.435).

نتیجه گیری

با توجه به يافته هاي بدست آمده در مطالعه حاضر، بنظر مي رسد ماسک لارنژيال، راه هوايي ايمن و مطمئني را طي بيهوشي عمومي در بيماران تحت جراحي ويترکتومي فراهم مي کند و با ثبات بيشتر هموديناميک و بروز عوارض بسيار کمي همراه است. همچنين ميزان رضايتمندی جراح در گروه ماسک لارنژيال عالی بود.

گل واژگان

لوله تراشه، ماسک لارنژیال،بیهوشی عمومی، ویترکتومی


موضوع


لوله تراشه؛ ماسک لارنژیال؛ بیهوشی عمومی؛ ویترکتومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Domino KB. Closed Malpractice Claims for Airway Trauma During Anesthesia. . ASA Newsletter 1998;62(6):10-1.

Mottaghi.K, Eftekharian.A, Salimi.A, Pouyanfar.A, Jahangiri.A, Nashibi.M, et al. Comparison of Post Intubation Complications of Endotracheal Tube and Laryngeal Mask Airway in Pediatrics. Ann Anesth Crit Care. 2017;1(2):Online ahead of Print ;In Press(In Press):e10186.

Brimacombe J. The advantages of the LMA over the tracheal tube or facemask: a meta-analysis. Can J Anaesth. 1995;42(11):1017-23.

Pennant JH, White PF. The laryngeal mask airway. Its uses in anesthesiology. Anesthesiology. 1993;79(1):144-63.

Alexander CA, Leach AB. Incidence of sore throats with the laryngeal mask. Anaesthesia. 1989;44(9):791.

Smith I, White PF. Use of the laryngeal mask airway as an alternative to a face mask during outpatient arthroscopy. Anesthesiology. 1992;77(5):850-5.

Jefferson N, Riffat F, McGuinness J, Johnstone C. The laryngeal mask airway and otorhinolaryngology head and neck surgery. Laryngoscope. 2011;121(8):1620-6.

Igboko JO, Desalu I, Akinsola FB, Kushimo OT. Intraocular pressure changes in a Nigerian population--effects of tracheal tube and laryngeal mask airway insertion and removal. Niger Postgrad Med J. 2009;16(2):99-104.

Pollack AL, McDonald HR, Ai E, Johnson RN, Dugel PU, Folk J, et al. Massive suprachoroidal hemorrhage during pars plana vitrectomy associated with Valsalva maneuver. Am J Ophthalmol. 2001;132(3):383-7.

Yu SH, Beirne OR. Laryngeal mask airways have a lower risk of airway complications compared with endotracheal intubation: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(10):2359-76.

Taheri A, Hajimohamadi F, Soltanghoraee H, Moin A. Complications of using laryngeal mask airway during anaesthesia in patients undergoing major ear surgery. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2009;29(3):151-5.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.