تاثیر تجویز‎ ‎داخل‎ ‎وریدی‎ ‎دو‎ ‎دوز‎ ‎مختلف‎ ‎اندانسترون‎ ‎در مقایسه‎ ‎با‎ ‎نرمال‎ ‎سالین‎ ‎در‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎سردرد‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎بیحسی‎ ‎نخاعی‎ ‎در‎ ‎زنان‎ ‎باردار‎ ‎مراجعه‎ ‎کننده‎ ‎به بیمارستان‎ ‎طالقانی‎ ‎اراک

دکترمرضیه شهیدانی, دکتر شیرین پازوکی, دکتر حسام الدین مدیر, دکتر علیرضا کمالی, دکتر اشرف زمانی

چکیده


مقدمه: با توجه به شیوع بالاي عارضه سردرد بعد از اسپاینال در خانم هاي باردار و استفاده رایج آن در خانم هاي باردار جهت جلوگیري از تهوع و استفراغ بر آن شدیم تا در این مطالعه با استفاده از دوزهاي مختلف، اثر اندانسترون را در جلوگیري از سردرد بعد از اسپاینال بررسی نماییم.

مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، بیمارانی که جهت انجام عمل سزارین با بی حسی نخاعی  به بیمارستان طالقانی اراک مراجعه نمودند در مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی بلوکه اي به 3 گروه مساوي تقسیم شدند. پنج دقیقه پیش از عمل بیماران  در گروه اول 8 میلیگرم اندانسترون، در گروه دوم 4 میلیگرم اندانسترون و در گروه شاهد نیز نرمال سالین دریافت نمودند. حجم ماده تزریقی در هر سه گروه با استفاده از نرمال سالین به 5 سی سی رسید. به مدت  یک هفته بعد از عمل جراحی بیماران از نظر سردرد مورد بررسی قرار گرفتند.داده ها پس از جمع آوری توسط spss-20 آناليز شدند.

نتایج: سردرد بعد از اسپاینال در گروه پلاسبو در تمامی ساعات بیشتر از دو گروه دیگر  و در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتراز دو گروه دیگر بود ( 01.0 p=  ).  همچنین سردرد پس از اسپاینال در گروه 8 میلی گرم اندانسترون کمتر از  گروه  4  میلیگرم اندانسترون  بود ولی اختلاف بین ان دو معنی دار نبود  (05.0 p≥).

نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد استفاده از اندانسترون 8 میلی گرم در پیشگیری از سردرد بعد از بی حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی: اندانسترون، سردرد بعد از بی حسی نخاعی، سزارین


موضوع


anesthesiology

تمام متن:

PDF

مراجع


‏1.‏ Hyderally H. Complications of spinal anesthesia. The Mount Sinai journal of medicine, New ‎York. 2002;69(1-2):55-6‎‏.‏

‏2.‏ Chohan U, Hamdani G. Post dural puncture headache. JPMA The Journal of the Pakistan ‎Medical Association. 2003;53(8):359-67‎‏.‏

‏3.‏ Vandam L, Dripps R. Long-term follow up of patients who received 10 098 spinal anesthetics. ‎JAMA. 1956;161:586-91‎‏.‏

‏4.‏ Rodriques A, Roy P. Post-lumbar puncture headache. La Revue du praticien. 2007;57(4):353-7‎‏.‏

‏5.‏ Wadud R, Laiq N, Qureshi F, Jan A. The‏ ‏frequency of postdural puncture headache in ‎different age groups. Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP. ‎‎2006;16(6):389-92‎‏.‏

‏6.‏ Yazigi A, Chalhoub V, Madi-Jebara S, Haddad F, Hayek G. Prophylactic ondansetron is ‎effective in the treatment of nausea and vomiting but not on pruritus after cesarean delivery with ‎intrathecal sufentanil-morphine. Journal of clinical anesthesia. 2002;14(3):183-6‎‏.‏

‏7.‏ Turnbull D, Shepherd D. Post‐dural puncture headache: pathogenesis, prevention and ‎treatment. British journal of anaesthesia. 2003;91(5):718-29‎‏.‏

‏8.‏ Kroin J, Nagalla S, Buvanendran A, McCarthy R, Tuman K, Ivankovich A. The mechanisms of ‎intracranial pressure modulation by epidural blood and other injectates in a postdural puncture rat ‎model. Anesthesia and analgesia. 2002;95(2):423-9‎‏.‏

‏9.‏ Gyermek J. Pharmacology of serotonin as related to anesthesia. J Clin Anesth. 1996;8:402-5‎‏.‏

‏10.‏ Yamano M, Kamato T, Nishida A, Ito H, Yuki H, Tsutsumi R, et al. Serotonin (5-HT)3- receptor ‎antagonism of 4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole derivatives against 5-HT-induced bradycardia in ‎anesthetized rats. Jpn J Pharmacol. 1994;65:241-8‎‏.‏

‏11.‏ Sharma R, Panda A. Ondansetron-induced headache in a parturient mimicking postdural ‎puncture headache. . Can J Anaesth. 2010;57:187-8‎‏.‏

‏12.‏ Fattahi Z, Hadavi S, Sahmeddi M. Effect of ondansetron on post-dural puncture headache ‎‎(PDPH) in parturients undergoing cesarean section: a double-blind randomized placebo-controlled ‎study. Journal of anesthesia‏. 2015.‏

‏13.‏ Gao L, Zheng G, Han J, Wang Y, Zheng J. Effects of prophylactic ondansetron on spinal ‎anesthesia-induced hypotension: a meta-analysis. International journal of obstetric anesthesia. 2015‎‏.‏

‏14.‏ Marashi S, Soltani-Omid S, Soltani Mohammadi‏ ‏S, Aghajani Y, Movafegh A. Comparing Two ‎Different Doses of Intravenous Ondansetron With Placebo on Attenuation of Spinal-induced ‎Hypotension and Shivering. Anesthesiology and pain medicine. 2014;4(2‎‏).‏

‏15.‏ Yazigi A, Chalhoub V, Madi-Jebara S, Haddad F. Prophylactic ondansetron is effective in the ‎treatment of nausea and vomiting but not on pruritus after cesarean delivery with intrathecal ‎sufentanil-morphine. Journal of Clinical Anesthesia. 2002;14(3):183-6‎‏.‏


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.