بررسی فراوانی مشکلات بیان شده از سوی بیماران تحت عمل جراحی بای پس قلب باز در حیطه عمومی، روانی و جسمی ‌پس از ترخیص از ICU

سید احمدرضا سلیم بهرامی, ناهید عقدایی, masoud tarbiat, محمد حسین بخشایی

چکیده


مقدمه: بیماری‌های قلبی– عروقی یکی از مهم­ترین بیماری‌های مزمن هستند، که میزان بروز و شیوع آنها در اکثر جوامع در حال افزایش است. با افزایش بیماري‌هاي قلبی عروقی بر تعداد بیماران قلبی نیازمند اعمال جراحی و مراقبت ویژه  افزوده می‌شود. با توجه به اهمیت سرویس­دهی به بیماران بستری در بخش مراقبت­های ویژه بیمارستانی، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی مشکلات بیان شده از سوی بیماران تحت عمل جراحی CABG در حیطه عمومی، روانی، فیزیکی و جسمی‌پس از ترخیص از ICU صورت گرفت. 

مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت توصیفی– مقطعی در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد، تعداد 81 بیمار تحت عمل CABG، سه روز پس از انتقال از ICU قلب به بخش، در خصوص شرایط موجود در ICU، در حیطه عمومی، روانی، فیزیکی و جسمی‌توسط دستیار فلوشیپ قلب مورد پرسشگری قرار گرفتند. داده­های گردآوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: میانگین و انحراف معیار سنی بیماران 17/13±76/54 سال، حداقل 20 و حداکثر 81 سال بود. از نظر نوع عمل اکثر بیماران(3/59%) تحت عمل CABG و سپس AVR(3/12%) قرار گرفته بودند. در خصوص مشکلات موجود در ICU، از دیدگاه بیماران، در حیطه عمومی، مهمترین علت نارضایتی بیماران شامل تغذیه(6/8%) و محدودیت در ملاقات با همراهان(9/4%) بود. در حیطه مشکلات روانی احساس تشنگی شدید(2/64%) و بی­خوابی(7/45%)، در حیطه مشکلات فیزیکی اینتوبه بودن و در حیطه مشکلات جسمی کمردرد(8/72%) و درد ناحیه عمل(1/31%) گزارش شد.

نتیجه­گیری: بیماران بستری در بخش ICU مشکلات زیادی در حیطه عمومی، روانی، فیزیکی و جسمی‌را تجربه می­کنند، شناخت این مشکلات و برنامه ریزی در جهت کاهش آن، می­تواند در روند بهبود تاثیرگذار باشد.

واژگان کلیدی: بیماری های قلبی عروقی، بخش مراقبت ویژه، بای پس عروق کرونر


موضوع


بیماری های قلبی عروقی، بخش مراقبت ویژه، بای پس عروق کرونر

تمام متن:

PDF

مراجع


Ciolac EG. High-intensity interval training and hypertension: maximizing the benefits of exercise?. Am J Cardiovasc Dis. 2012;2(2):102.

Mensah GA, Brown DW. An overview of cardiovascular disease burden in the United States. Health Aff. 2007;26(1):38-48.

Hatmi Z, Tahvildari S, Motlag AG, Kashani AS. Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran: a population based survey. BMC Cardiovasc Disord. 2007;7(1):32.

LaPier TK. Functional status of patients during subacute recovery from coronary artery bypass surgery. Heart Lung. 2007;36(2):114-24.

Homayoni K, Khosropanah S. Principles of cardiac rehabilitation. 1 ed. Tehran: Roshan ketab; 2005.

Tully PJ, Baker RA, Knight JL. Anxiety and depression as risk factors for mortality after coronary artery bypass surgery. J Psychosom Res. 2008;64(3):285-90.

Khalili H, Mojtahedzadeh M, Oveysi M, Tavakoli F. Do critically ill patiebts recive adequate nutritional support?. Pajouhandeh. 2004;9(1):9-15.

Gonzalez CE, Carroll DL, Elliott JS, Fitzgerald PA, Vallent HJ. Visiting preferences of patients in the intensive care unit and in a complex care medical unit. Am J Crit Care. 2004; 13(3): 8-13.

Fumagalli S, Boncinelli L, Nostro AL, Valoti P, Baldereschi G, Di Bari M, et al. Reduced cardiocirculatory complications with unrestrictive visiting policy in an intensive care unit. Circulation. 2006;113(7):946-52.

Hinkle LJ, Bosslet GT, Torke AM. Factors associated with family satisfaction with End-of-life care in the ICU. Chest. 2015;147(1):82-93.

Stotts NA, Arai SR, Cooper BA, Nelson JE, Puntillo KA. Predictors of thirst in intensive care unit patients. J Pain Symptom Manage. 2015;49(3):530-8.

Çelik S, Öztekin D, Akyolcu N, İşsever H. Sleep disturbance: the patient care activities applied at the night shift in the intensive care unit. J Clin Nurs. 2005;14(1):102-6.

Monsén MG, Edéll-Gustafsson UM. Noise and sleep disturbance factors before and after implementation of a behavioural modification programme. Intensive Crit Care Nurs. 2005;21(4):208-19.

Heiser P, Dickhaus B, Schreiber W, Clement H-W, Hasse C, Hennig J, et al. White blood cells and cortisol after sleep deprivation and recovery sleep in humans. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2000;250(1):16-23.

Kato M, Phillips BG, Sigurdsson G, Narkiewicz K, Pesek CA, Somers VK. Effects of sleep deprivation on neural circulatory control. Hypertension. 2000;35(5):1173-5.

Li SY, Wang TJ, Vivienne Wu SF, Liang SY, Tung HH. Efficacy of controlling night-time noise and activities to improve patients’ sleep quality in a surgical intensive care unit. J Clin Nurs. 2011;20(3-4):396-407.

Salas RE, Gamaldo CE. Adverse effects of sleep deprivation in the ICU. Crit Care Clin. 2008;24(3):461-76.

Jaber S, Amraoui J, Lefrant J-Y, Arich C, Cohendy R, Landreau L, et al. Clinical practice and risk factors for immediate complications of endotracheal intubation in the intensive care unit: a prospective, multiple-center study. Crit Care Med. 2006;34(9):2355-61.

Nouraei S, Ma E, Patel A, Howard D, Sandhu G. Estimating the population incidence of adult post‐intubation laryngotracheal stenosis. Clin Otolaryngol. 2007;32(5):411-2.

Ulrich-Pur H, Hrska F, Krafft P, Friehs H, Wulkersdorfer B, Köstler WJ, et al. Comparison of mucosal pressures induced by cuffs of different airway devices. Anesthesiology. 2006;104(5):933-8.

Vyas D, Inweregbu K, Pittard A. Measurement of tracheal tube cuff pressure in critical care. Anaesthesia. 2002;57(3):275-7.

Topolovec-Vranic J, Canzian S, Innis J, Pollmann-Mudryj MA, McFarlan AW, Baker AJ. Patient satisfaction and documentation of pain assessments and management after implementing the adult nonverbal pain scale. Am J Crit Care. 2010;19(4):345-54.

Karlsson V, Bergbom I, Forsberg A. The lived experiences of adult intensive care patients who were conscious during mechanical ventilation: a phenomenological-hermeneutic study. Intensive Crit Care Nurs. 2012;28(1):6-15.

Puntillo KA, Max A, Timsit J-F, Vignoud L, Chanques G, Robleda G, et al. Determinants of procedural pain intensity in the intensive care unit. The Europain® study. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189(1):39-47.

Baumbach P, Götz T, Günther A, Weiss T, Meissner W. Prevalence and Characteristics of Chronic Intensive Care–Related Pain: The Role of Severe Sepsis and Septic Shock. Crit Care Med. 2016;44(6):1129-37.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.