تاثیر آموزش انتوباسیون داخل تراشه بر موفقیت احیای قلبی ریوی در دانشجویان پزشکی-1394

داوود آقامحمدی, مهدی 09141855143 خانبابایی گول, هاله فرزین

چکیده


چکیده

مقدمه: آموزش انتوباسیون به عنوان یکی از مهمترین مراحل CPR به کارورزان دوره­های پزشکی عمومی می­تواند تا حد بسیار زیادی بر موفقیت مراحل احیاء موثر باشد؛ هدف از انجام این مطالعه تاثیر آموزش انتوباسیون بر موفقیت احیای قلبی ریوی در دانشجویان پزشکی می­باشد.

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی تاثیر آموزش انتوباسیون داخل تراشه (طی یک مرحله آموزش تئوری و دو مرحله آموزش عملی) با استفاده از چک لیست مشاهده مستقیم مهارت­های عملی  DOPSسنجیده شد. تجذیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری Mann Whitney U و نرم افزار SPSS22 انجام شد.

نتایج: میانگین (انحراف معیار) نمره گروه کنترل و مداخله پس از آموزش برای دو گروه به ترتیب برابر 1/11±12/11 و 1/68 ±17/89 بود  که نشان دهنده ارتباط آماری معنی دار بین دو گروه و تاثیر مثبت آموزش بر گروه مداخله می­باشد.( 0/001 >P)

بحث و نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مثبت دوره­های آموزش اصولی انتوباسیون داخل تراشه بر موفقیت عملیات حیاء، محققین پیشنهاد می­کنند دوره­های آموزشی مهارت­های بالینی به صورت آموزش تئوری-آموزش در آزمایشگاه مهارت­های SKILL LAB – آموزش بر بالین بیمار با نظارت اساتید انجام گیرد.

 آموزش انتوباسیون، CPR ، کلیدواژه­ها: دانشجوی پزشکی

موضوع


آموزش انتوباسیون; CPR ; دانشجوی پزشکی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.