مقايسه ژل ليدوكايين و گاز متوكسي فلوران بر كاهش درد سيستوسكپي

دکتر همايون آقامحمدي, دکتر علیرضا جعفری, دکتر ناصر شخص سلیم, دکتر هستی حسنی

چکیده


مقدمه: سيستوسكپي يك روش مؤثر مطمئن و آسان براي تشخيص و پيگيري در بيماران با هماچوري، نشانههاي
راه ادراري تحتاني و تومورهاي مثانه و يكي از رايجترين آزمونها در بيماران سرپايي اورولوژي در كلينيكها
است. در مقايسه با سيستوسكپي انعطاف ناپذير، سيستوسكپي انعطاف پذير سبب درد كمتري ميشود و با علائم
كمتري بعد از انجام فرآيند همراه است. اگر چه سيستوسكپي انعطاف پذير معمولاً به خوبي تحمل ميشود ولي
بعضي از بيماران به خصوص در لحظه ورود سيستوسكوپ احساس ناراحتي ميكنند. ( 1، 2 و 3) روشهاي
متعددي براي كاهش درد بعد از عمل سيستوسكپي وجود دارند كه هر يك كارآيي و اثربخشي خاص خود را دارد
و لذا نياز به انجام مطالعات مختلف جهت تعيين و مقايسه ميزان اثربخشي روشهاي مختلف وجود دارد. در اين
مطالعه به مقايسه اثر متوكسي فلوران و ژل ليدوكائين بر روي درد بعد از سيستوسكپي پرداختيم.
مواد و روشها: در اين مطالعه مداخلهاي كه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي غير كور انجام شد، بيماران
بين 20 تا 55 سال تحت سيستوسكپي پس از اخذ رضايتنامه كتبي (بعد از اداي توضيحات لازم) وارد مطالعه
شدند. در ادامه بيماران به صورت تصادفي ساده (يكي در ميان) در دو گروه قرار گرفتند كه يك گروه 15 دقيقه
قبل از انجام عمل 20 سي سي ژل ليدوكائين 2 درصد گرفته و يك گروه 10 - 8 نفس عميق از متوكسي فلوران
استنشاق كردند. در ادامه ضربان قلب، فشار خون، اشباع اكسيژن شرياني و درد (براساس نمره عددي درد از صفر
تا 100 ) قبل از مداخله، هنگام تجويز دارو، هنگام ورود دستگاه، هنگام بررسي داخل مثانه، بلافاصله بعد از عمل
و 15 دقيقه بعد از عمل بررسي و در دو گروه مقايسه شدند.در هر مقطعي از مطالعه در هر گروه اگر بيمار درد با
نمره بيشتر از 30 پيدا كرد (بر اساس مقياس ديداري درد استاندارد شده) الفنتانيل ده ميكروگرم در هر كيلوگرم
تجويز و ميزان مصرف الفنتانيل در دو گروه مقايسه شد. براي تجويز متوكسي فلوران از پنتراكس استنشاقي
همراه activated charcoalscavenging chamber استفاده كرديم. (غلظت متوكسي فلوران % 7/ 0- 5/ 0)
به هر بيمار حداكثر 1 ويال (معادل 3 ميليليتر) بدون همراهي با اكسيژن مكمل تجويز شد( 4). دو هفته
بعد BUN,Cr,SGPT,SGOT ,Alkaline phosphatase بيماران اندازهگيري شد.


تمام متن:

PDF

مراجع


ThiruGunendran,Rob e rt H. Briggs,GuyD.Wemyss+Holden , and Donald Neilson. Does Increasing

Hydrostatic pressure)Bag squeeze)During flexible cystoscopy Improve patient comfort A Randomized, controlled

study. Elsevier. 2008

TAKASHI KOBAYASHI, KOJI NISHIZAWA, AND KEIJI OGURA. IS INSTILLATION OF

ANESTHETIC GEL NECESSARY IN FLEXIBLE CYSTOSCOPIC EXA MINATION? A PROSPECTIVE

RANDOMIZED STUDY ELSEVIER SCIENCE INC.2003

J.G Calleay, J. Masood, R. Van+Mallaerts and J.M. Barua. nitrous oxide Inhalation to improve patient

Acceptance and Reduce procedure Related pain of flexible cystoscopy for men yourger than 55 years. J of u rology.

Grindlay J, Babl FE. Review article: Efficacy and safety of methoxyflurane analgesia in the emergency

department and prehospital setting. Emerg Med Australas. 2009;21(1): 4-11.

Jahromi SA, Valami SM, Yaghoubi S. Determining the effect of intraperitoneal pethidine on postoperative

pain. Middle East J Anesthesiol. 2011 Feb;21(1):39-42

David S. Aaronson, Thomas J. Walsh, Jam es F. Smt h, Benjamin J. Davies, Micha el H. Hsieh and Badrinath

R. Konety Meta- analysis : does lidocaine gel before flexibl e cystoscopy provide pain relife. 2008

Amit R. PATEL, J. Stephenjonres and Denise Babineau. Lidocaine 2% gel versus plain lubricating gel for pain

reduction during flexible cystoscopy: A meta-analysis of prospective,randomized, controlled trials. The journal of

Urology.2008

Pain in common diagnostic and therapeutic outpatient urological 12- Wasiak J, Mahar PD, Paul E, Menezes

H, Spinks AB, Cleland H.Inhaled methoxyflurane for pain and anxiety relief during burn wound care procedures:

an Australian case series.Int Wound J. 2012 Aug 27. [Epub ahead of print]

Babl F, Barnett P, Palmer G, Oakley E, Davidson A.A pilot study of inhaled methoxyflurane for procedural

analgesia in children.PaediatrAnaesth. 2007 Feb; 17(2):148-53


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.