گزارش يك مورد نادر از جسم خارجي در تراشه

دكتر سيدمحمد ذوالحواريه, روناک حمزه ای

چکیده


چكيده
آقايي 38 ساله با ASA كلاس 1 با وزن حدود 65 كيلوگرم و قدي معادل حدود 170 سانتيمتر جهت جراحي
الكتيو ترميم هرني ناحيه اينگوينال به بيمارستان شهيد بهشتي همدان مراجعه كرد. در بررسي اوليه سابقه
بيماري يا مصرف داروي خاصي را نداشت؛ از نظر معاينه بدني سمع قلب و ريه نرمال و وضعيت عمومي بدن
مناسب و فقط در كلاس مالامپاتي 2 بود. به دليل ترس و حساسيت بيمار از انجام بيحسي نخاعي و عدم
موافقت با اين موضوع تصميم گرفته شدكه بيهوشي عمومي اجرا گردد. تلاش اوليه براي انتوباسيون موفق نبود
و بنابراين از سيم گايد سنتتيك موجود در اتاق عمل كه از جنس مواد فلزي بود جهت حالت دادن به لوله
تراشه و لولهگذاري تراشه و با كوشش اول لولهگذاري انجام شد. خوشبختانه عمل در زماني حدود 1 ساعت
انجام شد. در ريكاوري بيمار سرفه شديد و ترشحات خونآلود داشت. البته سطح آگاهي بيمار خوب بود. در آن
زمان و با سرفه زدن بيمار يكباره جسم خارجي از دهان بيمار خارج شد و سريعاً از شدت علايم ريوي بيمار
كاسته شد و مشخص گرديد اين جسم خارجي قطعهاي از جنس مواد فلزي است، كه از گايد جدا شده بود. اين
تجربهاي مهم از استاندارد بودن وسايل مورد استفاده است. خوشبختانه بيمار بدون هيچگونه علائم و با وضعيت
خوب از بيمارستان مرخص گرديد.


تمام متن:

PDF

مراجع


REFERENCES:

Kliegman R, Stanton B, Geme JS, Schor NF, Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 20nd ed:

Elsevier; 2015. Vol. 2 p. 2039.

Behrbohm H, Kaschke O. Ear, Nose, and Throat Diseases: With Head and Neck Surgery. 3nd ed: Georg

Thieme Verlag; 2009. p. 357.

Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al. Schwartz's Principles of

Surgery, 10en ed: McGraw-Hill Education; 2014.p. 1607-1608.

Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal

Medicine. 19nd ed: McGraw-Hill Education; 2015.p. 1891.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.