جايگاه رشته بيهوشي در ايران (قبل و بعد از طرح تحول)

دكتر ميرجلال جلالي

چکیده


تضييع حقوق متخصصان بيهوشي در طرح تحول سلامت موجب گرديد تا به بررسي جايگاه متخصصان
اين رشته در جهان و ايران بپردازيم. رشته بيهوشي شغلي پراسترس بوده و در گروه اول بيمه مسؤوليت
حرفهاي پزشكان قرار دارد. در اين مطالعه به بررسي كتب تعرفه اعمال گلوبال و كتاب ارزش نسبي
خدمات در طرح تحول سلامت و قبل آن پرداخته شده و تأثير آن بر رشد درآمدي متخصصان بيهوشي
و ساير گروه تخصصي مورد كاوش قرار گرفته است. اين مطالعه نشان ميدهد كه درآمد متخصصان
بيهوشي در قبل از طرح تحول در بخش دولتي حدود 45 % جراحان و در بخش خصوصي به غلط 25 %
جراحان بوده كه بعد از اجراي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت ايران به ميزان 23 %
جراحان در هر دو بخش افت داشته است. از سوي ديگر در حالي كه همه رشتههاي تخصصي از نظر
درآمدي 200 % رشد داشته و درآمد رشتههاي مذكور 3 برابر نسبت به قبل اجراي طرح گرديده،
متخصصان بيهوشي (خصوصاً غير تمام وقت) با 50 % رشد به قبل از طرح تحول به 5/ 1 برابر درآمد قبل
از طرح دست يافتهاند؛ به گونهاي كه ميزان رشد درآمدي اين گروه در طول سالهاي اجراي طرح تحول
كمتر از رشد تورم بوده است. در اين طرح متخصصان بيهوش تمام وقت رشدي برابر رشد ساير رشتههاي
تخصصي غير تمام وقت داشته و عملا تمام وقت بودن متخصصان بيهوشي شرط لازم براي كسب درآمدي
برابر با ساير رشتههاي تخصصي غير تمام وقت است. به عبارت ديگر براي تمام وقت بودن امتيازي به
متخصصان بيهوشي پرداخت نميگردد. به اين ترتيب با اجراي طرح تحول سلامت رشته بيهوشي - تنها
رشته باليني كه از نظر مالي رابطه مستقيمي با بيماران نداشتهاند – با افت درآمدي نسبت به قبل از
طرح تحول سلامت، در انتهاي جدول رشد درآمدي رشتههاي تخصصي در ايران قرار گرفت.


تمام متن:

PDF

مراجع


Source: Adapted from Medscape’s 2017 Physician’s Compensation Report

72 Statistics on Hourly Physician Compensation,Written by Bob Herman | October 04, 2013 | Print | Email

سال 86 - 96 / كتاب تعرفه اعمال گلوبال

كتاب ويرايش شده كاليفرنيا / سال 86 - 92

ويرايش اول تا سوم / كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت

خبرگزاري مهر: شناسه خبر: 4107793 - يكشنبه 16 مهر 1396 -درخواست بيهوشيها از رئيس مجلس/واكنش نايب رئيس كميسيون بهداشت

خبرگزاري ايسنا: يكشنبه 16 مهر 1396 : 96071608369 - كد خبر-لحاظ سقف بودجهاي براي بيمارستانها/ كم لطفي شركاي "طرح تحول-"

وزير بهداشت اعلام كرد:


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.