تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی باز

دکتر محمود رضایی, دکتر ابراهیم خوشرفتار, دکتر المیرا عطاردی اصل, دکتر محمدعلی سیف ربیعی, سیدمحمد ذوالحواریه

چکیده


عنوان مطالعه:

تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در ریکاوری بیماران تحت عمل جراحی  کوله سیستکتومی باز

مقدمه:

درد، تجربه ای حسی و هیجانی ناخوشایندی است که با آسیب واقعی یا بالقوه بافتی یا ناشی از آن همراه است. بشر همیشه در تلاش بوده است تا راهی برای درمان آلام جسمی و روانی خود بیابد و دردهای خود را تسکین بخشد. در این مطالعه تاثیر طب سوزنی در کاهش درد در بیماران تحت عمل جراحی  کوله سیستکتومی بازطی دوره ریکاوری مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها:

این کار آزمایی بالینی دو سو کور بود. به روش نمونه گیری در دسترس، از بین بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی باز تعداد 40 بیمار انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در گروه مداخله، بعد از اینتوباسیون، و قبل از خروج بیمار از اطاق عمل، طب سوزنی توسط یک نفر متخصص بیهوشی که دوره طب سوزنی را گذرانیده یا آشنا به اصول طب سوزنی و مجاز به انجام این فعالیت بود، در  دو نقطه LI4 و  LV3 در هر دو طرف مجموعا چهار نقطه بصورت منوآلی پانکچر میشد. و در پایان عمل قبل از اکستوبیشن و به هوش آمدن بیمار  سوزنها خارج میشدند. در گروه کنترل نیز قبل از ورود به ریکاوری و زمانی که بیمار هوشیار نبود در همان مناطق پانکچر گروه مداخله فقط چسب زده و بیمار روانه ریکاوری می گردید. نمره درد بیماران توسط تکنسینهای ریکاوری که از نوع مداخله بی اطلاع بودند با مقیاس بصری VAS ارزیابی و در پرسشنامه ثبت میشد. داده ها پس از گردآوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. سطح معنی داری در این مطالعه p کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

میانگین سن شرکت کنندگان در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 8/5±8/58 و 49/9±11/57 سال، میانگین شدت درد ریکاوری 45/1±11/5 و 50/1±50/5، القای بیهوشی با پروپوفل 55 و 60 درصد، درصد استفاده از نگهدارنده بولوس 7/66 و 3/33 درصد، و ضریب همبستگی بین سن و نمره درد 138/0 و 235/0 بود. بین گروه مداخله و کنترل از نظر شدت درد و روش القای بیهوشی تفاوت آماری معنی­دار مشاهده نشد(P>0.05). اما درصد استفاده از نگهدارنده بولوس در گروه مداخله به طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود(P=0.027).

نتيجه‌گيري:

استفاده از طب سوزنی در بیماران تحت عمل جراحی  کوله سیستکتومی باز، تاثیر معنی داری بر کاهش شدت درد آنان در ریکاوری ندارد.

کلیدواژه‌ها:

طب سوزنی، کوله سیستکتومی، شدت درد


موضوع


Anesthesiology;acuapuncture

تمام متن:

PDF

مراجع


Merskey HE. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain. 1986:3; 226.

Lipman AG. Pain as a human right: the 2004 Global Day Against Pain. Journal of pain & palliative care pharmacotherapy. 2005;19(3):85-100.

Dimova V, Lautenbacher S. Chronic postoperative pain. Epidemiology and psychological risk factors. Anasthesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie: AINS. 2010;45(7-8):488-93; quiz 94.

Hines R, Barash PG, Watrous G, O'connor T. Complications occurring in the postanesthesia care unit. Anesth Analg. 1992;74(4):503-9.

Brown CA. The beliefs of people with chronic pain in relation to ‘important’treatment components. European Journal of pain. 2004;8(4):325-33.

Taghavi R, Tabasi KT, Mogharabian N, Asadpour A, Golchian A, Mohamadi S, et al. The effect of acupuncture on relieving pain after inguinal surgeries. The Korean journal of pain. 2013;26(1):46-50.

Fouladbakhsh JM, Vallerand AH, Jenuwine ES. Self-treatment of pain among adolescents in an urban community. Pain management nursing. 2012;13(2):80-93.

Brown AK, Christo PJ, Wu CL. Strategies for postoperative pain management. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 2004;18(4):703-17.

Chae Y, Chang D-S, Lee S-H, Jung W-M, Lee I-S, Jackson S, et al. Inserting needles into the body: a meta-analysis of brain activity associated with acupuncture needle stimulation. The journal of pain. 2013;14(3):215-22.

White AR, Rampes H, Liu JP, Stead LF, Campbell J. Acupuncture and related interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2011;1.

Martelete M, Fiori A. Comparative study of the analgesic effect of transcutaneous nerve stimulation (TNS); electroacupuncture (EA) and meperidine in the treatment of postoperative pain. Acupuncture & electro-therapeutics research. 1985;10(3):183-93.

Mastroianni A. The treatment of postoperative pain with the use of semipermanent auricular needles. Panminerva medica. 1985;27(1):39-42.

Lin J-G, Lo M-W, Wen Y-R, Hsieh C-L, Tsai S-K, Sun W-Z. The effect of high and low frequency electroacupuncture in pain after lower abdominal surgery. Pain. 2002;99(3):509-14.

Ng SS, Leung WW, Mak TW, Hon SS, Li JC, Wong CY, et al. Electroacupuncture reduces duration of postoperative ileus after laparoscopic surgery for colorectal cancer. Gastroenterology. 2013;144(2):307-13. e1.

Sim C-K, Xu P-C, Pua H-L, Zhang G, Lee T-L. Effects of electroacupuncture on intraoperative and postoperative analgesic requirement. Acupuncture in Medicine. 2002;20(2-3):56-65.

Wong RH, Lee TW, Sihoe AD, Wan IY, Ng CS, Chan SK, et al. Analgesic effect of electroacupuncture in postthoracotomy pain: a prospective randomized trial. The Annals of thoracic surgery. 2006;81(6):2031-6.

Sun Y, Gan TJ, Dubose J, Habib A. Acupuncture and related techniques for postoperative pain: a systematic review of randomized controlled trials. British Journal of Anaesthesia. 2008;101(2):151-60.

Chen C-C, Yang C-C, Hu C-C, Shih H-N, Chang Y-H, Hsieh P-H. Acupuncture for pain relief after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. Regional anesthesia and pain medicine. 2015;40(1):31-6.

Liu G-P, Xue F-S, Sun C, Li R-P. Electroacupuncture for pain treatment after total knee arthroplasty. Acupuncture in Medicine. 2015;33(5):433-.

Tzeng C-Y, Chang S-L, Wu C-C, Chang C-L, Chen W-G, Tong K-M, et al. Single-blinded, randomised preliminary study evaluating the effects of 2 Hz electroacupuncture for postoperative pain in patients with total knee arthroplasty. Acupuncture in Medicine. 2015:acupmed-2014-010722.

Cho YH, Kim CK, Heo KH, Lee MS, Ha IH, Son DW, et al. Acupuncture for acute postoperative pain after back surgery: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Pain Practice. 2015;15(3):279-91.

Emad M, Amanolahi A. Comparison of lbuprofen with Acupuncture in Reducing Knee Osteoarthritis Pain. Armaghane danesh. 2008;12(4):35-43.

Tavakkoli Tabassi K, Taghavi Razavizadeh R, Mohammadi S, Attaran Kabiri A, Golchian A. Investigation of the Effects of Acupuncture on Pain Following Inguinal Surgery. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2012;19(6):791-7.

Bahrami-Taghanaki H, Javanmard Khoshdel M, Noras M, Azizi H, Azizi H, Hafizi Lotfabadi L. Effects of acupuncture and Mefenamic acid on primary dysmenorrhea. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;19(38):33-41.

Erden V, Yıldız AS, Güler C, Aydın N, Hamzaoğlu N, Delatioğlu H, et al. Postoperative analgesic effect of acupuncture in laparoscopic cholecystectomy surgery. Ağrı-The Journal of The Turkish Society of Algology. 2015;27(3):155-9.

Fan AY, Miller DW, Bolash B, Bauer M, McDonald J, Faggert S, et al. Acupuncture's Role in Solving the Opioid Epidemic: Evidence, Cost-Effectiveness, and Care Availability for Acupuncture as a Primary, Non-Pharmacologic Method for Pain Relief and Management–White Paper 2017. Journal of integrative medicine. 2017;15(6):411-25.

Parkhomenko E, Chugh R, Capodice J, Tran T, Thai J, Blum K, et al. PD35-01 A randomized double-blind controlled study assessing electro-acupuncture for the management of post operative pain after percutaneous nephrolithtomy.The Journal of Urology. 2017;197(4):e662.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.