گزارش موردی: اداره بیهوشی در یک شیرخوار مبتلا به تری زومی کروموزوم شماره 9

مسیح ابراهیمی دهکردی, فرانک بهناز, شایسته خراسانی زاده, غلامعلی عرب

چکیده


چکیده

تری زومی کروموزوم شماره 9 می‌تواند به صورت کامل یا به صورت موزائیک (پارشیال) در بیماران مشاهده گردد. شدت بیماری بستگی به درصد گرفتاری سلول‌ها دارد. شیوع تری زومی کروموزوم شماره 9 ، 1/0  درصد موارد تولد می‌باشد (1) و نوع کامل آن با مرگ و میر بالایی همراه است. از آنجایی‌که تنوع علایم کلینیکی در این بیماران زیاد می‌باشد اکثر سیستم‌های بدن را درگیر می‌کند، لذا لازم است قبل از انجام بیهوشی این بیماران تحت بررسی کامل قرار گیرند.

گزارش مورد

بیمار یک شیرخوار 19 ماهه 20 کیلویی مبتلا به تری زومی شماره 9 پارشیال است که به دلیل بیضه نزول نکرده تحت عمل جراحی تصحیح بیضه نزول نکرده قرار گرفت. در حین اینداکشن و ضمن بیهوشی تمهیدات لازم با توجه به شرایط کروموزومی بیمار انجام شد و عمل بیمار به خوبی پایان یافت و در نهایت بیمار با حال عمومی خوب اکستوبه شد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه بیمار تری زومی کروموزوم شماره 9 به صورت موزائیک یا پارشیال است طیف عوارض بیهوشی بسته به میزان شدت گرفتاری سلول‌های بدن و محل قرار گرفتن سلول‌های معیوب متفاوت می‌باشد. در این بیمار با توجه به اینکه از نظر فنوتیپی کاملاً با این اختلال کروموزومی تطابق داشت، عوارض بیهوشی با تمهیدات کافی به حداقل رسید.

کلیدواژگان

تری زومی کروموزوم شماره 9؛ اختلال تکامل، اداره بیهوشی در این بیماران


موضوع


بیهوشی

تمام متن:

PDF

مراجع


- Kannan, T. P.; Hemlatha, S.; Ankathil, R.; Zilfalil, B. A. (2009). "Clinical manifestations in trisomy 9". The Indian Journal of Pediatrics. 76 (7): 745–6. doi:10.1007/s12098-009-0158-2. PMID 19475342.

- Temtamy, SA; Kamel, AK; Ismail, S; Helmy, NA; Aglan, MS; El Gammal, M; El Ruby, M; Mohamed, AM (2007). "Phenotypic and cytogenetic spectrum of 9p trisomy". Genetic counseling. 18 (1): 29–48. PMID 17515299.

- Cantu ES, Eicher DJ, Pai GS et al: Mosaic vs. nonmosaic trisomy 9: Report of a liveborn infant evaluated by fluorescence in situ hybridization and review of the literature. Am J Med Genet 62:230, 1996.

- Wooldridge J, Zunich J. Trisomy 9 syndrome: report of a case with Crohn disease and review of the literature. Am J Med Genet. 1995; 56: 258– 264. [PubMed]

- Feingold M, Atkins L. A case of trisomy 9. J Med Genet. 1973; 10: 184– 187. [PMC free article] [PubMed]

- Zen PR, Rosa RF, Rosa RC, Graziadio C, Paskulin GA. New report of two patients with mosaic trisomy 9 presenting unusual features and longer survival. Sao Paulo Med J. 2011; 129: 428– 432. [PubMed]

- Bruns DA, Campbell E. Twenty-five additional cases of trisomy 9 mosaic: birth information, medical conditions, and developmental status. Am J Med Genet Part A. 2015; 167A: 997– 1007. [PubMed]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.