بررسی ارتباط بین وجدان کاری و حساسیت اخلاقی با تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان

جوادالرضا ایمانی, حکیمه حسین رضایی, مقدمه میرزایی

چکیده


چکیده
مقدمه: وجدان كاري عاملي است كه باعث ايجاد نظـم در كـار و احساس انجام وظيفه در افراد ميشود . اما گاهی اوقات وجدان کاری را به جای اخلاق کاری در نظر می گیرند؛ پرستاران در محیط کاری خود دست به تصمیم گیریهایی اخلاقی می زنند، اما در عمل همیشه نمی توانند بر اساس تعهدات اخلاقی خود عمل نمایند و با تجربه نامطلوبی تحت عنوان تنش اخلاقی روبرو هستند. برای دست یابی به توسعه اخلاقی پرستاران نیازمند ساختاری از مفاهیم به نام حساسيت اخلاقي اند. این مطالعه بر تاثیر بین وجدان کاری و حساسیت اخلاقی با تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت وي‍‍‍ژه در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال ۱۳۹۵ انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه بر روی پرستاران شاغل در ۸ بخش ویژه عمومی شهر زاهدان، انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های وجدان کاری ، حساسیت اخلاقی و پرسشنامه تنش اخلاقی استفاده گردید از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، درصد فروانی و انحراف معیار با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید
یافتهها: همبستگي مثبت و متوسطی بين وجدان كاري با تنش اخلاقي وجود دارد (05/0 P =). اما همبستگي بين وجدان كاري با حساسیت اخلاقي رابطه ای وجود ندارد. همچنین همبستگي مثبت و متوسطی بين حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي وجود دارد، بنابراين فرض تحقيق ما که رابطه معناداري بين حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي تاييد ميشود(01/0 P =).
نتیجهگیری: نتایج این مطالعه می تواند برای دست اندرکاران و سیاست گذاران دوره های آموزشی پرستاران؛ در راستای توجه به مسائل فرانقشی و بهداشت روانی در محیط کار یاری گر باشد
گل واژگان: وجدان کاری، حساسیت اخلاقی ، تنش اخلاقی، بخش مراقبت وي‍‍‍ژه


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.