مقایسه لارنژیال ماسک اسپیرال و لوله تراشه اسپیرال بر میزان هیپنوتیک و مخدر مصرفی برای حفظ عمق بیهوشی در سطح ثابت در رینوپلاستی

مسعود نشیبی, فرهاد صفری, پریسا سزاری, عاطفه مرزبان, مسعود نشیبی

چکیده


چکیده                                                                                                                                             

مقدمه: رینوپلاستی، بالقوه یک جراحی کم عارضه است اما متاسفانه برای ایجاد هیپوتنشن کنترله استفاده از دوزهای بسیار بالای داروهای هیپنوتیک و مخدر سبب ایجاد عوارض همراه با موربیدیتی و مورتالیتی بالا می شود، بنابراین استفاده از LMA سبب کاهش عوارض داروهای بیهوشی می شود که یک مزیت به حساب می آید. بنابراین انجام مطالعه ای برای بررسی و مقایسه علائم حیاتی و میزان نیاز به داروی هیپنوتیک و مخدر مصرف شده حین عمل و بررسی گلودرد  پس از عمل می تواند اطلاعات زیادی در این زمینه به ما بدهد.

            مواد و روش ها: صد بیمار 18 تا 40 سال ASA Class I بدون بیماری زمینه ای  قلبی، ریوی، کلیوی یا دیابت و بدون سابقه گلو درد پیش از جراحی که کاندیدای رینوپلاستی بودند وارد مطالعه شدند. سپس این بیماران بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و یکی از دو گروه با ETT  اسپیرال و گروه دیگر با LMA اسپیرال تحت محافظت راه هوایی قرار گرفتند. بیماران دو گروه تکنیک بیهوشی مشابه داشتند. عمق بیهوشی در هر دو گروه، یکسان نگه داشته شد. ارزیابی گلودرد بر اساس NRS(Numerical Rating Scale) بود.پس از اتمام عمل و اکستیوب کردن،میزان داروهای مصرفی بیمار، ثبت می شد، سپس بیماران به بخش منتقل می شدند. متغیرهای بیمار تا 8 ساعت پس ازعمل و در بخش ،ثبت می شد.

یافته ها: یافته های دموگرافیک ( سن، جنس، قد، وزن و BMI ) در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. فشار خون سیستولیک (SBP) قبل از اینداکشن در دو گروه LMA و  ETTتفاوت معنی داری با هم نداشتند (P>0.05). در دقایق 30 ، 90 و 150 بعد از اینداکشن در گروه  LMA این مقادیر بطور معنی داری کمتر از گروه ETT بود  (P<0.05)اما در سایر دقایق این تفاوت، معنی دار نبود (P>0.05). فشار خون دیاستولیک (DBP)، فشار خون متوسط شریانی (MAP)، ضربان قلب (HR) و عمق بیهوشی (BIS) قبل از اینداکشن در دو گروه LMA و ETT تفاوت معنی داری با هم نداشتند (P>0.05). همچنین در هیچکدام از دقایق بعد از اینداکشن،بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت .(P>0.05) میزان گلودرد بعد از عمل چه در ریکاوری و چه در ساعتهای 6 ، 12و 24 بعد از عمل در دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشتند (P>0.05).  دوزتوتال پروپوفول و رمی فنتانیل مصرفی در دو گروه در حین عمل نیز با هم مقایسه شد که در گروه LMA بطور معنی داری کمتر از گروه ETT بود (P<0.05).

نتیجه گیری: در این مطالعه ما نشان دادیم استفاده از LMA اسپیرال بجای ETT اسپیرال سبب کاهش میزان هیپنوتیک و مخدر مصرفی برای حفظ عمق بیهوشی در سطح ثابت در رینوپلاستی می شود.

گل واژگان: LMA اسپیرال، ETT اسپیرال، رینوپلاستی، عمق بیهوشی، گلودرد

 


تمام متن:

PDF

مراجع


REFERENCES:

Jefferson N, Riffat F, McGuinness J, JohnstoneC.The laryngeal mask airway and otorhinolaryngology head and neck surgery. Laryngoscope. 2011 Aug;121(8):1620-6. Doi: 10.1002/lary.21768

Ali CA, Imam SM, Anwar K, Sajjad R. Comparison of the reinforced laryngeal mask airway and endotracheal tube intubation in adult tonsillectomy. Gomal J Med Sci 2014; 12: 2-6.

Ryu JH, Yom CK, Park DJ, Kim KH, Do SH, Yoo SH, Oh AY. Prospective randomized controlled trial on the use of flexible reinforced laryngeal mask airway (LMA) during total thyroidectomy: effects on postoperative laryngopharyngealsymptoms.World J Surg 2014; 38:378-384.

Ranieri Junior D, Neubauer AG, Ranieri DM, do Nasci-mento Junior P. The use of disposable laryngeal maskairway for adenotonsillectomies. Rev Bras Anestesiol. 2012;62:788-98.

Williams PJ, Thompsett C, Bailey PM.Comparison of the reinforced laryngeal mask airway and tracheal intubation for nasal surgery. Anaesthesia. 1995 Nov;50(11):987-9.

Hashimi NK, Mandel JE, Mirza N. Laryngeal mask airway in laryngoscopies: A safer alternative for the difficult airway. Laryngoscope 2009; 119 (suppl 1):30.

Ayala MA, Sanderson A, Marks R, Hoffer M, Balough B. Laryngeal mask airway use in otologic surgery. OtolNeurotol 2009; 30:599–601.

Nussbaum E, Zagnoev M. Paediatricfibreoptic bronchoscopy with a laryngeal mask airway. Chest 2001;120:341–342.

Kaplan A, Crosby G, Bhattacharyya N. Airway protection and the laryngeal mask airway in sinus and nasal surgery. Laryngoscope 2004;114:652–655.

Dosemeci L, Yilmaz M. The use of the laryngeal mask airway as an alternative to the endotracheal tube during percutaneous dilatational tracheostomy. Intensive Care Med 2002; 28:63–67.

vanEsch BF, Stegeman I, SmitAL.Comparison of laryngeal mask airway vs tracheal intubation: a systematic review on airwaycomplications. J ClinAnesth. 2017 Feb;36:142-150.

Mohsen Ziyaefard,Azarfarin R.A comparison of intraocular pressure and hemodynamic responses to insertion of LMA or ETT using anaesthesia with propofol and remifentanil in cataract surgery.J Res Med Sci.2012 Jun;17(6):503-7

AtefA,Fawaz.Acomparison of Laryngeal mask with endotracheal tube for anesthesia in endoscopic sinus surgery.Am J Rhinol 2008 Nov-dec;22(6):653-7

Splinter WM,SmallmanB.Postoperative sore throat in children and the LMA. Can J Anaesth.1994 Nov;41(11):1081-3.

Amirull M M.Incidence of postoperative sore throat:LMA versus ETT and other related factors.1th Asia Pacific Clinical Epidemiology&Evidence-Based Medicine Conference.University of Malaysia.July 2012.

Aziz L, Bashir K. Comparison of armoured laryngeal mask airway with endotracheal tube for adenotonsillectomy. J Coll Physicians Surg Pak 2006;16:685–688.

J. Turnbull, A. Patel. The use of the laryngeal mask airway in ENT surgery: Facts and fiction. Trends in Anaesthesia and Critical Care .2013;3:346-350.

Hirofumi Arisaka1, Masanao Matsumoto1, Munetaka Furuya1, Shigeki Sakuraba2, and Kazu-ichi Yoshida1. Application of nasal flexible laryngeal mask airway in anesthesia for oral surgery. J Anesth .2007; 21:99–101

Safari F, Nashibi M, Sezari P, Mottaghi K. Comparing the outcomes of Laryngeal Mask Airway (LMA) with Endotracheal tube (ETT) in Vitrectomy cases. Ann Anesth Crit Care. 2018; 2(2):2-10.

Mottaghi K, Eftekharian A, Salimi A, Pouyanfar A, Jahangiri A, Nashibi M, et al. Comparison of Post Intubation Complications Of Endotracheal Tube and Laryngeal Mask Airway in Pediatrics. Ann Anesth Crit Care. 2017;1(2)


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.