تاثیر تزریق پاراستامول داخلی وریدی بر متغیرهای همودینامیک و میزان درد در ریکاوری از جراحی های ماژور

مسعود پریش, محمد شیمیا, نقی عابدینی, مهدخت قنبری, هاله فرزین, هانیه سخا

چکیده


زمینه و هدف: یکی از داروهایی که اخیرا در زمینه کنترل درد مورد توجه قرار گرفته است، پاراستامول (استامینوفن وریدی) ( که با نام تجاری آپوتل در ایران عرضه می گردد) می باشد. مطالعات اولیه ای که رویکردهای مسبب سهولت روند ریکاوری را ارزیابی می کنند، مشخص نموده اند که استفاده از تکنیک های ضد درد چندگانه می تواند ریکاوری سریع تر را بهبود بخشد. با توجه به ایمنی مناسب پاراستامول و دردناک بودن عمل دیسککتومی که نیاز به بی دردی کاملی بدون عوارض دارویی بعد از عمل به ویژه در دوره ریکاوری دارد بر آن شدیم که اثرات استامینوفن وریدی را روی درد بلافاصله بعد از عمل و سرعت ترخیص بیماران از ریکاوری بررسی نمائیم.
روش کار : دراین مطالعه کتر آزمایی بالینی شاهددار تصادفی دو سویه کور 52 بیمار با تشخیص دیسک کمر کاندید جراحی دیسک کمری وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 26 نفری به صورت تصادفی تقسیم شدند. در گروه اول (A) mg/kg 15 استامینوفن حل شده در ml 100 سرم سالین نرمال به صورت تک دوز در عرض 20 دقیقه انفوزیون شد. در گروه دوم (P) ml100 سرم سالین نرمال در عرض 20 دقیقه دریافت کردند. در طول عمل متغیرهای سن ،جنس ، وزن ، زمان بیهوشی، زمان پوزیشن دادن، زمان انسیزیون ، زمان پایان سوچور انسیزیون، زمان برگرداندن بیمار ، تعداد دیسک درگیر، نوع عمل، وجود عوارض حین عمل و زمان تحویل ریکاوری ثبت گردید.
نتایج: در مطالعه ما به طور میانگین میزان تهوع و استفراغ در گروه کنترل برابر %8/8 و %15/1 بود. میزان این عوارض در گروه مداخله نیز برابر %10، %9/1 بود و بین دو گروه مداخله و کنترل نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بررسی آماری پس از ورود به ریکاوری و هنگام ترخیص از ریکاوری از نظر میزان مخدر دریافتی بین دو گروه تفاوت معنی درای وجود داشت، به طور که این میزان در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود که نشان از نقش استامینوفن وریدی دریافتی در بیماران در این گروه در کاهش میزان مخدر دریافتی در ریکاوری دارد. نکته دیگر در مطالعه ما، نیاز به تزریق مخدر اضافی در صورت عدم تسکین درد می باشدکه در هر دو گروه مطالعه وجود داشت، اما در گروه مداخله این میزان کمتر بوده است و مداخله نیاز به مخدر اضافی را کاهش داد. میزان مخدر دریافتی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود که این تفاوت در بازه های هنگام پذیرش به ریکاوری از نظر آماری نیز معنی دار بود (p=0.04).
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که پروپاسامول به عنوان داروی ضد درد مفید و ایمن در تسکین درد پس از جراحی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات قبلی نتیجه میگیریم که در بیماران تحت جراحی های ماژور، پاراستامول وریدی یک داروی ایمن و موثر می باشد که بدون ایجاد عوارض قابل توجه میتواند اثر ضد درد مناسبی ایجاد کند.

موضوع


کلمات کلیدی: استامیوفن وریدی، درد، جراحی دیسک کمری، ریکاوری، عوارض جانبی

تمام متن:

PDF

مراجع


Stewart DW, Ragg PG, Sheppard S, Chalkiadis GA. The severity and duration of postoperative pain and analgesia requirements in children after tonsillectomy, orchidopexy, or inguinal hernia repair. Pediatric Anesthesia. 2012;22(2):136-43.

Elvir-Lazo OL, White PF. Postoperative pain management after ambulatory surgery: role of multimodal analgesia. Anesthesiology clinics. 2010;28(2):217-24.

Viscusi ER. IV acetaminophen improves pain management and reduces opioid requirements in surgical patients. Anesthesiology News. 2012;38(4).

Dejonckheere M, Desjeux L, Deneu S, Ewalenko P. Intravenous tramadol compared to propacetamol for postoperative analgesia following thyroidectomy. Acta Anaesthesiologica Belgica. 2001;52(1):29-33.

Eray O, Cete Y, Oktay C, Karsli B, Akça S, Cete N, et al. Intravenous single-dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic. European journal of anaesthesiology. 2002;19(5):368-70.

Van Aken H, Thys L, Veekman L, Buerkle H. Assessing analgesia in single and repeated administrations of propacetamol for postoperative pain: comparison with morphine after dental surgery. Anesthesia & Analgesia. 2004;98(1):159-65.

Vuilleumier P, Buclin T, Biollaz J. Comparison between propacetamol and morphine in postoperative analgesia. Schwei Med Wochenschr. 1998;28(7):259-63.

Nikoda V, Maiachkin R. Study of analgesic efficacy of propacetamol in the postoperative period using a double blind placebo controlled method. Anesteziologiia i reanimatologiia. 2002(4):26-9.

زارعی. مقایسه اثر آپوتل وریدی و شیاف استامینوفن بر درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در بیمارستان شهید محمدی در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵: Hormozgan University of Medical Sciences; 2017.

ریحانه شر. مقایسه تجویز ملاتونین و استامینوفن بر درد و تغییرات همودینامیك بیماران در بلوك رتروبولبار جراحی كاتاراكت.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.