بررسی وضعیت رعایت معیارهای استروب در گزارش مطالعات مرتبط با تعیین پیش آگهی بیماران بستری در آی سی یو

عباس حیدری, محمد حسینی

چکیده


زمینه و هدف: اهمیت تعیین دقیق پیش آگهی بیماران بستری در آی سی یو و مزایای بالقوه استفاده از سیستم های نمره دهی شدت بیماری، لزوم استفاده از راهنماهای معتبر گزارش دهی مطالعات را مشخص می سازد. این مطالعه به بررسی وضعیت رعایت معیارهای استروب توسط محققان ایرانی در گزارش مطالعات مرتبط با تعیین پیش آگهی بیماران بستری در آی سی یو می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، با انتخاب کلید واژه های مناسب، طی یک مرور سیستماتیک گسترده، کلیه مقالات چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی که از نوع کوهورت آینده نگر بوده و به پیش آگهی بیماران آی سی یو به کمک یکی از از سیستم های نمره دهی شدت بیماری پرداخته باشند، طبق بیانیه استروب مورد بررسی قرار گرفتند( بازه زمانی خرداد 1391 تا خرداد1397). در ابتدا پایگاه های اطلاعاتی فارسی شامل: Magiran، SID، IranDOC و Iranmedex و پایگاه های انگلیسی pubmed و scopus ، مورد جستجو قرار گرفتند و 1941 مقاله یافت شد، سپس با حذف موارد تکراری و نامرتبط و رعایت معیارهای ورود نهایتا 32 مقاله انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 25 ، آمار توصیفی انجام و آنالیزهای تحلیلی به کمک آزمون های کروسکال والیس، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی اسپیرمن صورت گرفت.
یافته ها: در 32 مقاله مورد بررسی، میزان توافق کلی مطالعات با بیانیه استروب، 26/58 % (92/4±81/19 مورد از 32 مورد) بود. بر اساس بیانیه، شرح روش برخورد با داده های ناقص، ارایه دلایل عدم شرکت در هر مرحله و استفاده از نمودار گردش کار ، بیشترین موارد ضعف گزارش دهی را تشکیل دادند. آزمون رگرسیون خطی حاکی از آن بود که نمرات بخش های روش ها و نتایج، شاخص های مناسبی برای پیش بینی نمره استروب بودند( به ترتیب: p=0/003 و p=0/005 ).
نتیجه گیری: کیفیت گزارش دهی مقالات کوهورت منتشر شده بوسیله محققان ایرانی در سطح قابل قبولی قرار داشت. رعایت کامل توصیه های به روزترین راهنماهای موجود گزارش دهی، برای دستیابی به بهترین شواهد موجود توصیه می شود

موضوع


مطالعات کوهورت; کنترل کیفیت; پیش آگهی; آی سی یو;STROBE

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.