بررسی اثر داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی بر روی میزان خونریزی در بیماران تحت جراحی‌های ارتوپدی

مسعود پریش, هاله فرزین, هانیه سخا, ازیتا یحیوی

چکیده


زیاد بوده و بغیر از مخدر‌ها، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی فراوانی به منظور بیدردی بکار می‌روند. ولی ترس از عوارض داروئی بویژه اثرات ضد پلاکتی مانع از استفاده روتین و مفید آنها می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی سمیت داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی بر روی پلاکت بیماران تحت جراحی‌های ارتوپدی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر توصیفی مقطعی 370 بیمار در دو گروه 185 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه داروئی شامل بیمارانی بود که تحت درمان با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی بودند و گروه دوم بیمارانی بودند که از دارو استفاده نمی کردند. متغیرهای هماتولوژیک شامل هموگلوبین، هماتوکریت، تست‌های انعقادی، میزان خون ریزی و پلاکت در دو گروه اندازه گیری و ثبت میشد. تمامی داده‌های جمع آوری شده توسط تست‌های آماری مناسب مورد آنالیز قرار گرفته اند.
نتایج: در این مطالعه دو گروه از نظر تعداد، سن، جنس، مصرف سیگار، تست‌های انعقادی و خونریزی حین عمل اختلاف معنی داری نداشتند. مقادیر بیشتر خونریزی حین عمل جراحی از نظر حجم(گروه کنترل) و تعداد (NSAID) مشاهده گردید. در گروهNSAID بیشترین مقدار در مصرف آسپرین دیده شد. شمارش پلاکتی بعداز عمل در بررسی‌های به عمل آمده در دو گروه NSAID2/6 % وکنترل33/7 %، کاهش پیدا کرد که کم ترین مربوط به کتورولاک وبیشترین مربوط به ناپروکسن بود. کاهش هموگلوبین، هماتوکریت و پلاکت بعداز عمل نسبت به قبل از عمل معنی دار می‌باشد(005/0˂p)
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استفاده از داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی با دوز کم در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اثر سمی روی پلاکت ندارد.

موضوع


کلمات کلیدی: داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی، اعمال جراحی ارتوپدی، پلاکت، خونریزی حین عمل

تمام متن:

PDF

مراجع


McMurry J. Organic chemistry, thomson learning. Inc: Belmont, CA. 2004:208-10.

Miller MJ, Weech-Maldonado R, Outman RC, Ray MN, Gary LC, Chen L, et al. Evaluating the effectiveness of a patient storytelling DVD intervention to encourage physician-patient communication about nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use. Patient Education and Counseling. 2016.

Lewis BS, Tennyson CA. Approach to Gastrointestinal Bleeding. Mount Sinai Expert Guides: Gastroenterology. 2015:68-77.

Shahbazi S, Sahrawat TR, Ray M, Dash S, Kar D, Singh S. Drug Targets for Cardiovascular-Safe Anti-Inflammatory: In Silico Rational Drug Studies. PloS one. 2016;11(6):e0156156.

Whittle B, Moncada S, Vane J, editors. Biological activities of some metabolites and analogues of prostacyclin. Proceedings of the Seventh International Symposium on Medicinal Chemistry,(de las Heras FG, Vega S, eds); 2016.

French SL, Arthur JF, Tran HA, Hamilton JR. Approval of the first protease-activated receptor antagonist: rationale, development, significance, and considerations of a novel anti-platelet agent. Blood reviews. 2015;29(3):179-89.

Schafer AI. Effects of nonsteroidal anti-inflammatory therapy on platelets. The American journal of medicine. 1999;106(5):25S-36S.

Schwartz KA, Schwartz DE, Pittsley RA, Mantz SL, Ens G, Sami A, et al. A new method for measuring inhibition of platelet function by nonsteroidal antiinflammatory drugs. Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 2002;139(4):227-33.

Gan TJ, Singla N, Daniels SE, Hamilton DA, Lacouture PG, Johnson O, et al. Clinical and Laboratory Hematologic Findings in Patients Receiving Repeated-Dose Injectable HPBCD-Diclofenac for Acute Postoperative Pain: Pooled Analysis of Two Randomized Controlled Phase III Clinical Trials. Journal of Anesthesia & Clinical Research. 2015;2015.

Kragh AM, Waldén M, Apelqvist A, Wagner P, Atroshi I. Bleeding and first-year mortality following hip fracture surgery and preoperative use of low-dose acetylsalicylic acid: an observational cohort study. BMC musculoskeletal disorders. 2011;12(1):1.

DE COSMO G, Congedo E. The use of NSAID, s in the postoperative period: advantage and sdisfantages. JOURNAL OF ANESTHESIA & CRITICAL CARE. 2015;3(Novembre):1-11.

Siris ES, Fan C-PS, Yang X, Sajjan S, Sen SS, Modi A. Association between gastrointestinal events and compliance with osteoporosis therapy. Bone Reports. 2016;4:5-10.

Díaz‐González F, Sánchez‐Madrid F. NSAIDs: Learning new tricks from old drugs. European journal of immunology. 2015;45(3):679-86.

Lawrence C, Sakuntabhai A, Tiling-Grosse S. Effect of aspirin and nonsteroidal antiinflammatory drug therapy on bleeding complications in dermatologic surgical patients. Journal of the American Academy of Dermatology. 1994;31(6):988-92.

Scher KS. Unplanned reoperation for bleeding. The American surgeon. 1996;62(1):52-5.

Zhu J-P, Davidsen MB, Henrik Meyhoff H. Aspirin, a Silent Risk Factor in Urology: Review article. Scandinavian journal of urology and nephrology. 1995;29(4):369-74.

Vidal AC, Howard LE, Moreira DM, Castro-Santamaria R, Andriole GL, Freedland SJ. Aspirin, NSAIDs, and risk of prostate cancer: results from the REDUCE study. Clinical Cancer Research. 2015;21(4):756-62.

Zhang W, Doherty M, Arden N, Bannwarth B, Bijlsma J, Gunther K-P, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Annals of the rheumatic diseases. 2005;64(5):669-81.

Connelly CS, Panush RS. Should nonsteroidal anti-inflammatory drugs be stopped before elective surgery? Archives of internal medicine. 1991;151(10):1963-6.

Kurak J, Zając P, Czyżewski D, Kucharski R, Grzanka R, Kasperska-Zajac A, et al. Evaluation of platelet function using PFA-100® in patients treated with Acetylsalicylic acid and qualified for Trauma and Orthopedic surgery procedures. Platelets. 2016:1-7.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.