گزارش یک مورد: بلوک کامل قلبی در حین تعبیه کاتتر ورید مرکزی در بیمار دارای بلاک شاخه‌ای چپ A report of Complete Heart Block for a Uremic woman with LBBB

مسیح --- ابراهیمی دهکردی, شایسته --- خراسانی زاده, فرانک --- بهناز, حمیرا --- کوزه کنانی, هومن --- تیموریان

چکیده


تعبیه کاتتر ورید مرکزی (CVC) یک پروسیجر رایج پزشکی است که جهت پایش همودینامیک و دسترسی سریع به گردش خون سیستمیک به ویژه در بیماران با شرایط بحرانی انجام می‌گردد. از جمله عوارض مرتبط با این پروسیجر هماتوم زیرجلدی، آسیب عروقی، جای‌گذاری نامناسب کاتتر، عفونت و پنوموتوراکس می‌باشد که در مقالات و مستندات مختلف به آن اشاره شده است. یکی از این عوارض، آریتمی قلبی شدید شامل آریتمی بطنی و بلوک کامل دهلیزی بطنی (CHB) است که اگرچه نادر است، اما می‌تواند تهدید کننده جدی حیات باشد و موجب مرگ بیمار گردد.
گزارش مورد
این گزارش در مورد یک خانم اورمیک با بلوک شاخه ای چپ (LBBB) می‌باشد که جهت همودیالیز به صورت اورژانس نیاز به تعبیه شالدون داشت که در حین تعبیه به صورت ناگهانی دچار برادی کاردی و آسیستول و در نهایت بلوک کامل دهلیزی بطنی گردید.
نتیجه گیری
کارگذاری کاتترهای ورید مرکزی از جمله ( CVP)، پریماکت، شالدون و غیره یکی از اقدامات روتین در برآورد وضعیت همودینامیک و یا تجویز سریع مایعات و محصولات خونی مورد نیاز بیماران بدحال و دیالیز می‌باشد. علیرغم سادگی تکنیک به علت وجود پیشرفت‌ دستگاه‌های تصویربرداری از جمله سونوگرافی و یا فلوروسکوپی توجه به بیماری زمینه‌ای و آمادگی جهت اقدامات تشخیصی و درمانی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

موضوع


anesthesiology

تمام متن:

PDF

مراجع


Eissa NT, Kvetan V. Guide wire as a cause of complete heart block in patients with preexisting left bundle branch block. Anesthesiology 1990;73:772.

Morris D, Mulvihill D, Lew WY. Risk of developing complete heart block during bedside pulmonary artery catheterization in patients with left bundle-branch block. Arch Intern Med 1987;147:2005.

Stein PD, Mahur VS, Herman MV, Levine HD. Complete heart block induced during cardiac catheterization of patients with pre-existent bundle-branch block. The hazard of bilateral bundle-branch block. Circulation 1966;34:783.

Padanilam BJ, Morris KE, Olson JA, et al. The surface electrocardiogram predicts risk of heart block during right heart catheterization in patients with preexisting left bundle branch block: implications for the definition of complete left bundle branch block. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:781.

Andrews RT, Bova DA, Venbrux AC. How much guidewire is too much? Direct measurement of the distance from subclavian and internal jugular vein access sites to the superior vena cava–atrial junction during central venous catheter placement. Crit Care Med 2000;28:138.

Akhtar M, Damato AN, Gilbert-Leeds CJ, et al. Induction of iatrogenic electrocardiographic patterns during electrophysiologic studies. Circulation 1977;56:60.

Sprung CL, Elser B, Schein RM, Marcial EH, Schrager BR. Risk of right bundle-branch block and complete heart block during pulmonary artery catheterization. Crit Care Med 1989;17:1.

Weissman MS, Altus P. Heart block after Swan-Ganz insertion. Hosp Pract 1989;24:36.

Lavie CJ, Gersh BJ. Pacing in left bundle-branch block during Swan- Ganz catheterization. Arch Intern Med 1988;148:981.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.