استهلاک شغلی در متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران Burnout Syndrome Among Iranian Anesthesiologist

رضا امین نژاد, حامد شفیعی, هلن قرائی, رزا علیخانی, علی ناظری آستانه, علیرضا سلیمی, مجتبی موسوی

چکیده


مقدمه:
شیوع سندرم استهلاک در پزشکان بیش از سایر حرفه های تخصصی ست و بطور ویژه در متخصصین بیهوشی بیش از سایر متخصصین بالینی دیده می شود. پیدایش سندرم استهلاک نتیجه عدم تعادل بین ویژگی های فردی و معضلات شغلی و حرفه ای ست. سندرم استهلاک با بسیاری از تبعات ناگوار دیگر نیز همراهی دارد که از آن ها می توان به افزایش نرخ گردش کار، کاهش رضایتمندی بیماران و کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده به ایشان اشاره کرد. سندرم استهلاک همچنین بطور مستقیم سلامت روان و فیزیکی تعداد زیادی از متخصصین بیهوشی را متاثر می سازد.
هدف:
ارزیابی شیوع سندرم استهلاک در بین متخصصین بیهوشی ایران به منظور افزایش آگاهی هدف این مطالعه است.
روش:
در خلال ماه های سپتامبر تا نوامبر 2017، مطالعه Mini-Z به منظور بررسی سندرم استهلاک در میان متخصصین بیهوشی، دستیاران تخصصی و فلوشیپ ها انجام شد. همه پرسش های این مطالعه منطبق بر داده های کالج آمریکایی پزشکان Utah بود. نرم افزار برخط Survey Monkey به منظور دریافت بازخورد از متخصصین بیهوشی ایرانی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج:
از میان یکصد متخصص بیهوشی شرکت کننده در مطالعه، 63% از شغل خود راضی بودند، 89% استرس زیادی را تجربه می کردند و 28% خود را دچار سندرم استهلاک قلمداد می کردند. 28% از شرکت کنندگان کنترلی بر حجم کاری خویش نداشتند، 75% زمان اختصاص یافته به مستندسازی یافته های خود حین انجام وظایف خویش را کافی نمی دانستند و 36% محیط کاری خود را منطقی نمی پنداشتند. طبق گزارش های بررسی شده از شرکت کنندگان این مطالعه، ارزش های حرفه ای 42% از شرکت کنندگان در راستای مدیران گروه های خود نبود و 47% از افراد از کار گروهی رضایت نداشتند. در 30% موارد، شرکت کنندگان از مقدار زمان اختصاص داده شده به ثبت مستندات بهداشتی الکترونیک راضی نبودند؛ هرچند مهارت ایشان در 53% موارد رضایتبخش نبود.
نتیجه گیری:
در مجموع متخصصین بیهوشی ایرانی از شغل خود راضی نیستند و استرس زیادی را در ارتباط با حرفه خویش تحمل می کنند. فهم بهتر از عواملی که تداوم رضایتمندی متخصصین بیهوشی را به همراه دارد و مطالعه در راستای یافتن مداخلاتی که بتواند از استهلاک این گروه از پزشکان بکاهد، ضروری به نظر می رسد.

موضوع


burnout; burnout syndrom; job satisfaction; anesthesiologist

تمام متن:

PDF

مراجع


- Freudenberger, H.J. Staff burnout. Journal of Social Issues. 1974; 30: 159–165.

- DeZee KJ, Byars LA, Magee CD, Rickards G, Durning SJ, Maurer D. The R.O.A.D. confirmed: ratings of specialties' lifestyles by fourth-year US medical students with a military service obligation. Fam Med. 2013 Apr;45(4):240-6.

- Rukewe A, Fatiregun A, Oladunjoye AO, Oladunjoye OO. Job satisfaction among anesthesiologists at a tertiary hospital in Nigeria. Saudi J Anaesth 2012; 6:341-3.

- Abut YC, Kitapcioglu D, Erkalp K, Toprak N, Boztepe A, Sivrikaya U, et al. Job burnout in 159 anesthesiology trainees. Saudi J Anaesth 2012; 6:46-51.

- Helliwell PJ. Suicide amongst anaesthetists-in-training. Anaesthesia 1983; 38:1097.

- Jenkins K, Wong D. A survey of professional satisfaction among Canadian anesthesiologists. Can J Anaesth. 2001 Jul-Aug;48(7):637-45.

- Rukewe A, Fatiregun A, Oladunjoye AO, Oladunjoye OO. Job satisfaction among anesthesiologists at a tertiary hospital in Nigeria. Saudi Journal of Anaesthesia. 2012;6(4):341-343.

- Bhattacherjee S, Ray K, Kumar Roy J, Mukherjee A, Roy H, Datta S. Job Satisfaction among Doctors of a Government Medical College and Hospital of Eastern India. Nepal Journal of Epidemiology. 2016;6(3):596-602.

- Sharma M, Goel S, Singh SK, Sharma R, Gupta PK. Determinants of Indian physicians’ satisfaction & dissatisfaction from their job. The Indian Journal of Medical Research. 2014;139(3):409-417.

- Kluger MT, Townend K, Laidlaw T. Job satisfaction, stress and burnout in Australian specialist anaesthetists. Anaesthesia. 2003 Apr;58(4):339-45.

- Gaszynska E, Stankiewicz-Rudnicki M, Szatko F, Wieczorek A, and Gaszynski T. Life Satisfaction and Work-Related Satisfaction among Anesthesiologists in Poland. The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 601865, 9 pages, 2014.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.