گزارش یک مورد اختلالات الکترولیتی بدنبال هیستروسکوپی Electrolytes disturbance during hysteroscopy: Case report

ناهید منوچهریان, سیدمحمد ذوالحواریه, علیرضا سلیمی, ندا علیزاده

چکیده


عمل جراحی هیستروسکوپی می تواند به دنبال جذب مایع اتساع دهنده عارضه دار شود. این عارضه بر اساس نوع مایع، شدت و سرعت جذب آن متفاوت می باشد.
بیمار خانم 45 ساله ای بود که با تشخیص میوم myoma بستري و در طی هیستروسکوپی به دنبال جذب گلیسین 5/1 درصد دچار عوارض هایپوناترمی، هایپوکلسمی، هایپوکالمی و تاکی کاردی بطنی شد. الکترولیت ها و گازهای خون شریانی مرتب مورد ارزیابی قرار گرفت. سدیم، پتاسیم و کلسیم بیمار به ترتیب به 118،9/2 و 5/5 میلی مول برلیتر رسید. در نهایت تجویز داروهای فوروزماید، آمیودارون، کلرید کلسیم و احیای قلبی-ریوی برای بیمار انجام شد.
نتیجه گیری: بهترین رویکرد برای پیشگیری از وقوع این عوارض وجود ابزار و روش هایی جهت سنجش حجم میزان ورود و خروج مایع اتساع دهنده می باشد. تشخیص و درمان به موقع این عوارض در مورد معرفی شده ، موجب بهبودی بیمار گردید.

موضوع


هیستروسکوپی، اختلال الکترولیتی، عوارض

تمام متن:

PDF

مراجع


منابع:

Umranikar S, Clark TJ, Saridogan E, Miligkos D, Arambage K, Torbe E, et al. BSGE/ESGE guideline on management of fluid distension media in operative hysteroscopy. Gynecol Surg. 2016;13(4):289-303.

Hamaguchi S, Kinugawa S, Tsuchihashi-Makaya M, Matsushima S, Sakakibara M, Ishimori N, et al. Hyponatremia is an independent predictor of adverse clinical outcomes in hospitalized patients due to worsening heart failure. J Cardiol. 2014;63(3):182-8.

Lee GY, Han JI, Heo HJ. Severe Hypocalcemia Caused by Absorption of Sorbitol-Mannitol Solution during Hysteroscopy. J Korean Med Sci. 2009;24(3):532-4.

Wegmuller B, Hug K, Meier Buenzli C, Yuen B, Maggiorini M, Rudiger A. Life-Threatening Laryngeal Edema and Hyponatremia during Hysteroscopy. Crit Care Res Pract. 2011;2011:140381.

Mushambi MC, Williamson K. Anaesthetic considerations for hysteroscopic surgery. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2002;16(1):35-52.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.