بررسی اثر مکمل ملاتونین بر شاخص های آسیب مرتبط با سپسیس در بخش مراقبت های ویژه Evaluation of the effect of melatonin supplement on sepsis associated damage indicators in intensive care unit

حسام الدین حسینجانی, اتابک نجفی, حمیدرضا شریف نیا, آرزو احمدی, مجتبی مجتهدزاده

چکیده


مقدمه: سپسیس یک پاسخ التهابی شدید با واسطه عفونت است که بوسیله استرس اکسیداتیو، آزادسازی سایتوکاین ها و اختلال عملکرد میتوکندریایی مشخص می گردد. انسفالوپاتی مرتبط با سپسیس یک اختلال عملکرد مغزی موقتی و برگشت پذیر بوده که تقریبا̋ 30 درصد بیماران سپتیک را متأثر می کند. ملاتونین نقش فیزیولوژیک مهمی در خواب و تنظیم ریتم سیرکادین، تنظیم سیستم ایمنی، عملکرد آنتی اکسیدانی و محافظت کنندگی میتوکندری، کنترل تولید مثل و تنظیم خلق ایفا می کند. ما یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی را به منظور ارزیابی اثر مکمل ملاتونین بر شاخص های آسیب در 28 بیمار مبتلا به سپسیس بستری در بخش مراقبت های ویژه، انجام دادیم.

مواد و روش ها: بیماران در گروه دریافت کننده مکمل ملاتونین، در کوتاهترین زمان ممکن بعد از تأیید تشخیص سپسیس، قرص ملاتونین را با دوز 51 میلیگرم هر شب 2 ساعت بعد از تجویز نوبت شبانه گاواژ رژیم غذایی، به مدت 5 شب همراه با رژیم آنتی بیوتیکی توسط پرستار دریافت کردند. بیماران در گروه کنترل، صرفا̋ رژیم آنتی بیوتیکی را دریافت نمودند. پروتکل آنتی بیوتیکی استاندارد در نظر گرفته شده برای بیماران وارد شده به مطالعه یکسان بوده و شامل وانکومایسین، ایمی پنم یا مروپنم و آمیکاسین بود. نمونه خون از تمام بیماران وارد شده به مطالعه به منظور اندازه گیری شاخص های آزمایشگاهی مرتبط با سپسیس از جمله لاکتات سرمی، پروکلسیتونین سرمی و CRP و نیز غلظت سرمی S100B و NSE یکبار در بدو ورود به مطالعه و بار دیگر بعد از دریافت آخرین دوز ملاتونین، گرفته شد. همچنین سیستم های نمره دهی SOFA و TISS 28 قبل و بعد از انجام مداخله با ملاتونین، ارزیابی شدند.

نتایج: در این مطالعه میانگین ± انحراف معیار نمره SOFA در گروه دریافت کننده ملاتونین پس از پایان مداخله به صورت معنادار نسبت به گروه کنترل کمتر بود (3.7 ± 7.14 در برابر 3.56 ±5.71، P= 0.011). سایر یافته های آزمایشگاهی و بالینی، اختلاف معناداری را بین دو گروه پس از پایان مطالعه نشان ندادند.

بحث: با توجه به تحقیقاتی بودن تجویز ملاتونین در بهبود شاخص های مرتبط با سپسیس و فقدان راهنمای بالینی جامع جهت تعیین دوز بهینه، روش مصرف و طول دوره مناسب تجویز ملاتونین به این منظور، لازم است تحقیقات بیشتری در این حوزه جهت شناسایی دقیق تر موارد مذکور صورت گیرد.
در مجموع لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این مطالعه و موارد محدود مطالعات دیگر انجام شده در این رابطه با حجم نمونه کوچک، تصمیم گیری در مورد اثربخشی یا عدم اثربخشی مکمل ملاتونین به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به سپسیس نیازمند انجام کارآزمایی های بالینی بیشتر و با جمعیت مطالعه بزرگتر است.

گل واژگان: سپسیس؛ ملاتونین؛ مراقبت های ویژه

موضوع


critical care

تمام متن:

PDF

مراجع


Crouser ED. Mitochondrial dysfunction in septic shock and multiple organ dysfunction syndrome. Mitochondrion. 2004;4(5-6):729-41.

Victor VM, Espulgues JV, Hernandez-Mijares A, Rocha M. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in sepsis: a potential therapy with mitochondria-targeted antioxidants. Infect Disord Drug Targets. 2009;9(4):376-89.

Galley HF. Bench-to-bedside review: Targeting antioxidants to mitochondria in sepsis. Crit Care. 2010;14(4):230.

Annane D, Bellissant E, Cavaillon JM. Septic shock. Lancet. 2005;365(9453):63-78.

Calandra T, Cohen J, International Sepsis Forum Definition of Infection in the ICUCC. The international sepsis forum consensus conference on definitions of infection in the intensive care unit. Crit Care Med. 2005;33(7):1538-48.

Marshall JC, Vincent JL, Guyatt G, Angus DC, Abraham E, Bernard G, et al. Outcome measures for clinical research in sepsis: a report of the 2nd Cambridge Colloquium of the International Sepsis Forum. Crit Care Med. 2005;33(8):1708-16.

Li CX, Liang DD, Xie GH, Cheng BL, Chen QX, Wu SJ, et al. Altered melatonin secretion and circadian gene expression with increased proinflammatory cytokine expression in early-stage sepsis patients. Mol Med Rep. 2013;7(4):1117-22.

Perras B, Kurowski V, Dodt C. Nocturnal melatonin concentration is correlated with illness severity in patients with septic disease. Intensive Care Med. 2006;32(4):624-5.

Angstwurm MW, Engelmann L, Zimmermann T, Lehmann C, Spes CH, Abel P, et al. Selenium in Intensive Care (SIC): results of a prospective randomized, placebo-controlled, multiple-center study in patients with severe systemic inflammatory response syndrome, sepsis, and septic shock. Crit Care Med. 2007;35(1):118-26.

Griffiths RD, Jones C, Palmer TE. Six-month outcome of critically ill patients given glutamine-supplemented parenteral nutrition. Nutrition. 1997;13(4):295-302.

Wernerman J. Clinical use of glutamine supplementation. J Nutr. 2008;138(10):2040S-4S.

Fourrier F, Jallot A, Leclerc L, Jourdain M, Racadot A, Chagnon JL, et al. Sex steroid hormones in circulatory shock, sepsis syndrome, and septic shock. Circ Shock. 1994;43(4):171-8.

Van den Berghe G, de Zegher F. Anterior pituitary function during critical illness and dopamine treatment. Crit Care Med. 1996;24(9):1580-90.

Buendia I, Gomez-Rangel V, Gonzalez-Lafuente L, Parada E, Leon R, Gameiro I, et al. Neuroprotective mechanism of the novel melatonin derivative Neu-P11 in brain ischemia related models. Neuropharmacology. 2015;99:187-95.

Cagnacci A. Melatonin in relation to physiology in adult humans. J Pineal Res. 1996;21(4):200-13.

Srinivasan V, Pandi-Perumal SR, Spence DW, Kato H, Cardinali DP. Melatonin in septic shock: some recent concepts. J Crit Care. 2010;25(4):656 e1-6.

Reiter RJ, Tan DX, Sainz RM, Mayo JC, Lopez-Burillo S. Melatonin: reducing the toxicity and increasing the efficacy of drugs. J Pharm Pharmacol. 2002;54(10):1299-321.

Carrillo-Vico A, Lardone PJ, Naji L, Fernandez-Santos JM, Martin-Lacave I, Guerrero JM, et al. Beneficial pleiotropic actions of melatonin in an experimental model of septic shock in mice: regulation of pro-/anti-inflammatory cytokine network, protection against oxidative damage and anti-apoptotic effects. J Pineal Res. 2005;39(4):400-8.

Fink T, Glas M, Wolf A, Kleber A, Reus E, Wolff M, et al. Melatonin receptors mediate improvements of survival in a model of polymicrobial sepsis. Crit Care Med. 2014;42(1):e22-31.

Lowes DA, Webster NR, Murphy MP, Galley HF. Antioxidants that protect mitochondria reduce interleukin-6 and oxidative stress, improve mitochondrial function, and reduce biochemical markers of organ dysfunction in a rat model of acute sepsis. Br J Anaesth. 2013;110(3):472-80.

Paskaloglu K, Sener G, Kapucu C, Ayanoglu-Dulger G. Melatonin treatment protects against sepsis-induced functional and biochemical changes in rat ileum and urinary bladder. Life Sci. 2004;74(9):1093-104.

Sener G, Toklu H, Kapucu C, Ercan F, Erkanli G, Kacmaz A, et al. Melatonin protects against oxidative organ injury in a rat model of sepsis. Surg Today. 2005;35(1):52-9.

Wu JY, Tsou MY, Chen TH, Chen SJ, Tsao CM, Wu CC. Therapeutic effects of melatonin on peritonitis-induced septic shock with multiple organ dysfunction syndrome in rats. J Pineal Res. 2008;45(1):106-16.

Xing HY, Ling YL, Meng AH, Zhao XY, Huang XL. [Melatonin improves vascular reactivity of endotoxemia rats]. Sheng Li Xue Bao. 2005;57(3):367-72.

Srinivasan V, Mohamed M, Kato H. Melatonin in bacterial and viral infections with focus on sepsis: a review. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2012;6(1):30-9.

Acuna Castroviejo D, Lopez LC, Escames G, Lopez A, Garcia JA, Reiter RJ. Melatonin-mitochondria interplay in health and disease. Curr Top Med Chem. 2011;11(2):221-40.

Jou MJ, Peng TI, Hsu LF, Jou SB, Reiter RJ, Yang CM, et al. Visualization of melatonin's multiple mitochondrial levels of protection against mitochondrial Ca(2+)-mediated permeability transition and beyond in rat brain astrocytes. J Pineal Res. 2010;48(1):20-38.

Jou MJ, Peng TI, Yu PZ, Jou SB, Reiter RJ, Chen JY, et al. Melatonin protects against common deletion of mitochondrial DNA-augmented mitochondrial oxidative stress and apoptosis. J Pineal Res. 2007;43(4):389-403.

Galano A, Tan DX, Reiter RJ. Melatonin as a natural ally against oxidative stress: a physicochemical examination. J Pineal Res. 2011;51(1):1-16.

Reiter RJ, Tan DX, Rosales-Corral S, Manchester LC. The universal nature, unequal distribution and antioxidant functions of melatonin and its derivatives. Mini Rev Med Chem. 2013;13(3):373-84.

Lopez-Burillo S, Tan DX, Mayo JC, Sainz RM, Manchester LC, Reiter RJ. Melatonin, xanthurenic acid, resveratrol, EGCG, vitamin C and alpha-lipoic acid differentially reduce oxidative DNA damage induced by Fenton reagents: a study of their individual and synergistic actions. J Pineal Res. 2003;34(4):269-77.

Lowes DA, Almawash AM, Webster NR, Reid VL, Galley HF. Melatonin and structurally similar compounds have differing effects on inflammation and mitochondrial function in endothelial cells under conditions mimicking sepsis. Br J Anaesth. 2011;107(2):193-201.

Calvo JR, Reiter RJ, Garcia JJ, Ortiz GG, Tan DX, Karbownik M. Characterization of the protective effects of melatonin and related indoles against alpha-naphthylisothiocyanate-induced liver injury in rats. J Cell Biochem. 2001;80(4):461-70.

Duan Q, Wang Z, Lu T, Chen J, Wang X. Comparison of 6-hydroxylmelatonin or melatonin in protecting neurons against ischemia/reperfusion-mediated injury. J Pineal Res. 2006;41(4):351-7.

Maharaj DS, Walker RB, Glass BD, Daya S. 6-Hydroxymelatonin protects against cyanide induced oxidative stress in rat brain homogenates. J Chem Neuroanat. 2003;26(2):103-7.

Young IM, Leone RM, Francis P, Stovell P, Silman RE. Melatonin is metabolized to N-acetyl serotonin and 6-hydroxymelatonin in man. J Clin Endocrinol Metab. 1985;60(1):114-9.

Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB, Lewy AJ, Middleton B, Murphy PJ, et al. Measuring melatonin in humans. J Clin Sleep Med. 2008;4(1):66-9.

Galley HF, Lowes DA, Allen L, Cameron G, Aucott LS, Webster NR. Melatonin as a potential therapy for sepsis: a phase I dose escalation study and an ex vivo whole blood model under conditions of sepsis. J Pineal Res. 2014;56(4):427-38.

Andersen LP, Werner MU, Rosenkilde MM, Fenger AQ, Petersen MC, Rosenberg J, et al. Pharmacokinetics of high-dose intravenous melatonin in humans. J Clin Pharmacol. 2016;56(3):324-9.

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10.

Rinaldi S, Landucci F, De Gaudio AR. Antioxidant therapy in critically septic patients. Curr Drug Targets. 2009;10(9):872-80.

El Frargy M, El-Sharkawy HM, Attia GF. Use of melatonin as an adjuvant therapy in neonatal sepsis. J Neonatal Perinatal Med. 2015;8(3):227-32.

Mundigler G, Delle-Karth G, Koreny M, et al. Impaired circadian rhythm of melatonin secretion in sedated critically ill patients with severe sepsis. Crit Care Med. 2002;30(3):536-40.

Perras B, Kurowski V, Dodt C. Nocturnal melatonin concentration is correlated with illness severity in patients with septic disease. Intensive Care Med. 2006;32:624–25.

Lorente L, M. Martín M, Abreu-González P, et al. Serum melatonin levels are associated with mortality in severe septic patients. J Crit Care. 2015;30: 860.e1–860.e6.

Gitto E, Karbownik M, Reiter RJ, Tan DX, Cuzzocrea S, Chiurazzi P, et al. Effects of melatonin treatment in septic newborns. Pediatr Res. 2001;50(6):756-60.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.