مقایسه بی دردی پس از عمل با مورفین و متادون عضلاني در بیماران دچار شکستگی تیبیا Comparison of intramuscular morphine and methadone on postoperative analgesia in patients with tibial fracture

ولی اله حسنی, رضا فرهمند راد, هادی عالی انوری

چکیده


مقدمه و هدف:
درد بعد از عمل جراحي براي بسياري از بيماران آزار دهنده است و مي‌تواند باعث بروز مشكلات متعددي گردد. اثر ضد دردي بسياري از مخدرها در حين و پس از عمل به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مطالعه بی دردی پس از عمل با مورفین و متادون عضلاني در بیماران دچار شکستگی تیبیا بررسي و مقايسه شد.

مواد و روش كار:
اين مطالعه ي مورد- شاهدی بر روي 60 بیمار کاندید دچار شکستگی تیبیا در سال 1392 در شهر زاهدان انجام شد. نمونه گیری با استفاده از بلوکهای تصادفی انجام شد و بیماران در دو گروه دریافت کننده متادون عضلانی و مرفین قرار گرفتند. در هر دو گروه میزان درد در زمان های مختلف و میزان نیاز به مسکن مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های chi-squre و T-test و آنالیز شد.

نتايج:
میانگین سن بیماران 2/2±9/32 سال بود. 39 نفر (65%) از بیماران مرد و 21 نفر (35%) زن بودند. (05/0

P) میانگین تعداد مصرف scuere در گروه دریافت کننده متادون 89/0±1/2 عدد برای هر بیمار و در گروه دریافت کننده مورفین 88/0±6/2 عدد برای هر نفر بود. (024/0=P)

بحث و نتيجه‌گيري:
مطالعه حاضر نشان داد که تجويز متادون بعد از عمل در بيماران دچار شکستگی تیبیا قادر به كاهش بيشتر درد بعد از عمل نسبت به مرفين است، بنابراين توصيه مي‌شود در این بيماران از متادون به عنوان مسکن بعد از عمل استفاده شود.


موضوع


مورفین، متادون، بی دردی پس از عمل

تمام متن:

PDF

مراجع


Oksuz E, Mutlu ET, Malhan S. Nonmalignant Chronic Pain Evaluation in the Turkish Population as Measured by the McGill Pain Questionnaire. Pain Practice 2007; 7(3): 265-73.

Black J, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.

Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical surgical nursing: in one volume (brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing). 12th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.

Guyton AC, Hall JE. Somatic sensation. In: Textbook of medical physiology: Saunders; 2000. p. 699-720.

Kirby RR. Pain management. In: Clinical anesthesia practice: Saunders; 2002. p. 1152-59.

Reiser RN. In: Scwartz Sl, Shires GT, Spencer FC. Principales of surgery. London: McGraw Hill; 1999 p1909-2022.

Field Hl, Martin JB. Cardinal manifestation and presentation of disease. In: Harrison TR. Principales of internal medicine . NewYork: McGraw Hill; 2001. P:53-7.

Yeager MP, Glass DD, Neff RK, Brinck-Johnsen T. Epidural anesthesia and analgesia in high-risk surgical patients. Anesthesiology 1987; 66(6):729-36.

Petrovic P, Kalso E, Petersson KM, Ingvar MPlacebo and opioid analgesia—imaging a shared neuronal network. Science 2002; 295 (5560):1737-40.

Osborne R, Joel S, Trew D, Slevin M. Morphine and metabolite behavior after different routes of morphine administration: demonstration of the importance of the active metabolite morphine-6-glucuronide. Clin Pharmacol Ther 1990; 47(1):12-9.

Bowdle TA, Even A, Shen DD, Swardstrom M. Methadone for the induction of anesthesiaPlasma histamine concentration, arterial blood pressure, and heart rate. Anesth Analg 2004; 98(6):1692-7.

Carvalho AC, Sebold FJG, Calegari PMG, Oliveira BH, Schuelter-Trevisol F. Comparison of postoperative analgesia with methadone versus morphine in cardiac surgery. Rev Bras Anestesiol. 2018;68(2):122-127.

Neto JO, Machado MD, de Almeida Correa M, Scomparim HA, Posso IP, Ashmawi HA. Methadone patient-controlled analgesia for postoperative pain: a randomized, controlled, double-blind study. J Anesth 2014;28(4):505-10.

Udelsmann A, Maciel FG, Servian DC, Reis E, de Azevedo TM, Melo Mde S. Methadone and morphine during anesthesia induction for cardiac surgery. Repercussion in postoperative analgesia and prevalence of nausea and vomiting. Rev Bras Anestesiol 2011;61(6):695-701.

Russell T, Mitchell C, Paech MJ, Pavy T. Efficacy and safety of intraoperative intravenous methadone during general anaesthesia for caesarean delivery: a retrospective case-control study. Int J Obstet Anesth 2013;22(1):47-51.

Gottschalk A, Durieux ME, Nemergut EC. Intraoperative methadone improves postoperative pain control in patients undergoing complex spine surgery. Anesth Analg 2011;112(1):218-23.

طراوتي حسن, ستاري حمید رضا، خسروي محمد، شعباني مهدی. ” مقايسه اثر متادون و مرفين بر درد بعد از عمل‌هاي جراحي توراسيک در بيماران معتاد به ترياک“. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 20، شماره 2: 1392. 145-138


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.