بررسی فراوانی و فاکتورهای اضطراب در بیماران و همراهان آنها قبل از عمل جراحی ارتوپدیک در بیمارستان شهدا تبریز Prevalence and factors of the preoperative anxiety in the patients and their family in Shohada Hospital ,Tabriz

نقی عابدینی, حجت پورفتحی, هانیه سخا, شیرین توفیقی, مسعود پریش

چکیده


پیش زمینه: اضطراب و دلهره یک مفهوم چالشی در مراقبت قبل از عمل بیماران می¬باشد. بیشتر بیمارانی که منتظر جراحی الکتیو هستند ، اضطراب را تجربه می¬کنند و به عنوان یک واکنش قابل انتظار تلقی می¬شود. میزان اضطراب پیش از عمل می¬تواند منجر به افزایش درد پس از عمل، طولانی شدن بستری ، ایجاد عوارض جانبی در زمان عمل و کاهش رضایت بیمار شود
مواد و روش کار : در این مطالعه 140 نفر بیمار و 140 نفر از همراهان بیمار که جهت انجام عمل جراحی ارتوپدیک بستری شده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارانی که به علت تروما یا جراحی های الکتیو کاندیدای عمل جراحی می شدند پس از انتخاب توسط جراح محترم و قرار گرفتن در لیست عمل ، توسط شخص اجرا کننده طرح با پر کردن پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده است اطلاعات لازم جمع آوری شد . جمع آوری اطلاعات قبل از عمل و در بخش صورت گرفت . اطلاعات لازم با دادن توضیحات به بیمار یا همراه وی و تفهیم آنها با گرفتن پاسخ از طرف بیمار یا همراه بیمار وارد پرسشنامه شد . پر کردن پرسشنامه قبل از اقدامات تیم درمانی انجام پذیرفت .
نتايج : نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان 43 سال بود. در بین بیماران 10 درصد را بیسواد ، 67.9 درصد بیماران را تحصیلات دیپلم و کمتر و نهایتا 22.1 درصد بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. 60 درصد از بیماران سابقه ی عمل جراحی قبلی را داشتند. شایع ترین علل اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی ترس از عدم فعالیت بعد از عمل ، درد بعد از عمل و سرانجام عمل جراحی بود. در حالی که در همراهان بیمار شایع ترین عوامل ایجاد اضطراب ،‌ناتوانی بیمار بعد از عمل و اضطراب در مورد بیمار می باشد. همچنین در چندین حیطه زنان نسبت به مردان اضطراب های کمتری را تجربه می کنند.
نتيجه گيري : بررسی نتایج مطالعه حاضر نشان داد اضطراب ناشی از عدم فعالیت و ناتوانی بیماران شایع ترین و شدیدترین عامل اضطراب بیمارا و همراهان می باشد.

موضوع


ASA، APAIS، اضطراب

تمام متن:

PDF

مراجع


- Masood Jawaid, MBBS, AsimMushtaq, MBBS, SabihMukhtar, MBBS, Zeeshan Khan, MBBS., (2007 ) , Preoperative anxiety before elective surgery , Neurosciences , Vol. 12 (2): 145-148

- W. A. Wetsch1 5, I. Pircher1, W. Lederer1*, J. F. Kinzl2, C. Traweger4,P. Heinz-Erian3 and A. Benzer1, ( 2009 ) , Preoperative stress and anxiety in day-care patients and inpatients undergoing fast-track surgery , British Journal of Anaesthesia 103 (2): 199–205

- Manorama Singh, ( 2003 ) , STRESS RESPONSE AND ANAESTHESIA, ALTERING THE PERI AND POST-OPERATIVE MANAGEMENT, Indian J. Anaesth , 47(6) : 427-434

- Jean-Philippe Gouina,Janice K. Kiecolt-Glasera,(2011) , The Impact of Psychological Stress on Wound Healing: Methods and Mechanisms, Immunol Allergy Clin North Am. February ; 31(1): 81–93

-LAILA BAILEY,(2010 ) , Strategies for Decreasing Patient Anxiety in the Perioperative

Setting, AORN Journal, 445, October 2010 Vol 92 No 4

-Ronald D.Miller, (2015), Preoperative Evaluation,Miller’s anesthesia , Duminda N. Wijeysundera , Bobbie-Jean Sweitzer,vol.2 , p. 1085

- Morin AM, Geldner G, Schwarz U, et al. Factors influencing preoperative stress response in coronary artery bypass graft patients. BMC Anesthesiol 2004; 4: 7

- Williams JG, Jones JR. Psychophysiological responses to anesthesia and operation. J Am Med Assoc 1968; 203: 415– 7

-Ghardashi F. Factors affecting preoprative anxiety. koomesh. 2007; 8 (3) :123-130[In Persian].

- Karanci A.C, Dirik G. Predictors of pre-and postoperative anxiety in emergency surgery patients. Journal of Psychosomatic Research. 2003;55(4):363-369. 22.

-Otawara Y, Ogasawara K, Kubo Y, TomitsukaN, Watanabe M, Ogawa A, et al. Anxiety before and after surgical repair in patients with asymptomatic unruptured intracranial aneurysm. Surgical Neurology. 2004;62(1):28-31. 23.

- D'Angelo C, Mirijello A, Leggio L, Ferrulli A, Carotenuto V, Icolaro N, et al. State and trait anxiety and depression inpatients with primary brain tumors before and after surgery: 1-year longitudinal study. 2008;108(2):281-286

- Badner NH, Nielson WR, Munk S, Kwiatkowska C, Gelb AW. Preoperative anxiety: detection and contributing factors. Can J Anaesth 1990; 37: 444 – 7

- Duggan M, Dowd N, O’Mara D, Harmon D, Tormey W, Cunningham AJ. Benzodiazepine premedication may attenuate the stress response in daycase anesthesia: a pilot study. Can J Anaesth 2002; 49: 932 – 5


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.