بررسی توزیع فراوانی و شدت اختلال استرس پس از سانحه و همراهی آن با مولفه های جمعیت شناختی و شغلی درپرسنل فوریت های پزشکی شهرستان جهرم

مریم میرزایی, محسن فاصله جهرمی, وحید سعادتمند, سارا مقدم

چکیده


مقدمه: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، نوعی اختلال اضطرابی است که بعد از حوادث استرس زای شدید همچون جنگ، زلزله، سیل، تجاوز، تصادف و همچنین درمشاغلی که در آن ها ارتباط انسانی، پزشکی و اموزشی مطرح است و تنیدگی بیشتری وجود دارد، دیده می شود. از آنجایی که پرسنل فوریت پزشکی در بیشتر موارد به عنوان اولین خط ارائه دهنده خدمات پزشکی به بیماران و حادثه دیدگان در معرض استرس و ترومای روحی می باشند، ما بر آن شدیم که پژوهشی را در زمینه بررسی شیوع PTSD و عوامل دخیل در آن در پرسنل فوریت های پزشکی شهرستان جهرم انجام دهیم.
روش کار: دریک مطالعه توصیفی مقطعی 100 نفرازپرسنل فوریت های پزشکی شهرستان جهرم که به عنوان تکنسین و راننده در این واحدها کارمی کنند، وارد تحقیق شدند و پرسشنامه پس از جلب رضایت افراد تحت مطالعه، به آنها ارایه شد. ابزار کار، پرسش نامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک به ترتیب برای بررسی تشخیص PTSD و جمع اوری اطلاعات فردی استفاده شد. در پایان داده ها پس از جمع اوری با استفاده از نرم افزار اماری SPSS و امار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 8/4±1/32 سال و اکثرا لیسانس بودند. از بین افراد تحت مطالعه 4/2 % از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه خفیف و مابقی یعنی 6/97 % مبتلا به اختلال متوسط استرس پس از سانحه بودند و هیچ کس به اختلال نوع شدید مبتلا نبود. در بین ابعاد چهارگانه پرسش نامه اختلال استرس پس از سانحه، بیشترین امتیاز کسب شده در بعد اختلال در کنترل عواطف مشاهده شد و پس از آن بیشترین امتیاز را بعد اختلال در روابط شخصی به خود اختصاص داد. هیچ ارتباط معنی داری بین اختلال استرس پس از سانحه با سن، سطح تحصیلات، ساعات کاری، وضعیت تاهل، محل ماموریت و سابقه کاری مشاهده نشد (P>0/05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست امده از مطالعه بیشتر افراد شاغل در فوریت پزشکی شهرستان جهرم به اختلال استرس پس از سانحه متوسط مبتلا هستند که با توجه به اهمیت شغلی ایشان، توصیه می شود آموزش های لازم در زمينه خودكارآمدي هيجاني و مهارت هاي مقابله اي و ساير آمادگي هاي هیجانی به آنها ارایه گردد.
کلید واژه ها: اختلالات حاد استرس، اختلال استرس پس از سانحه، فوریت پزشکی، پرسنل فوریت پزشکی

موضوع


اختلالات حاد استرس؛ اختلال استرس پس از سانحه؛ فوریت پزشکی؛ پرسنل فوریت پزشکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Khodadadi N, Ghanbari Khanghah A, Mousavi S M, Khaleghdoost T, Mousavi S M J. Related factors to onset of post-traumatic stress disorder after road accidents. Holist Nurs Midwifery. 2014; 24 (2) :9-17. [Persian]

stuart G,laraia MT . psychiatric nursing. St Louis :Mosby;2005.p.270-271

carrc,d”Ardenna p,sloboda A ,scott c,wang d,priebes.group music therapy for patients with persistent posttraumatic stress diordear—an exploratory randomized controlled trial with mixed methods evaluation. Psycho psychother .2012 jan;85(2):179-202

Alici Y ,smith-d,lu Hl,Bailey A,shreves ,Rosenfeld K ,etal.Families” perceptions of veteran s” distress dae to past-traumatic stress disorder –related symptoms at the end of life. J pain symptom manage; 2010: 39(3):507-14

Dekel R, Monson MC.Military-related posttraumatic stress disorder and family relations:current knowledge and future directions Aggress violent Behavar.2010;15(4): 303-309

Hatam Boostani , Siros Pakseresht , Ahmad Fakhri , Sadegh Jalili , Mohammad Reza Haghdoost. Comparision of Post-Traumatic Stress Disorder and use of Defense Mechanisms Scores among Burn Ward Nurses and Employees of Fire Brigade in Ahvaz, Iran.journal of Ahvaz Jondi shahpoor 2015;6(13): 665-70. [Persian]

Mirzaei M, Sepahvand E, Sadatmand V. PTSD in disaster workers. Absrtact book of 7th International Congress on Health in Emergencies and Disasters 2016 JAN 6-8. Tehran.P:237. [Persian]

Sheikh Bardsi H, saberini A, Amini zadeh M, Sabahi A, Shirazi F. Post-traumatic stress disorder among hospital emergency personnel in South-East of Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2013; 4(6):1400- 1405.

Saberi H R, Moravveji S A R, Ghoraishi F, Heidari Z. Post-traumatic stress disorder in Kashan and Arak emergency medicine departments’ staffs during 2009. KAUMS Journal ( FEYZ ). 2009; 12 (5) :1-6. [Persian]

Narimani M, Zahed A, Basharpoor S. Prevalence of posttraumatic stress disorder in hospital emergency nurses and fire department workers in Uremia city. Behavioral Sciences Research 2010;1(8):69-74. [Persian]

Laprosa JM,Alden LE. Posttraumatic stress in the emergency room:exploration of a cognitive model.Behavior Research and therapy 2003;41(1):49-65

Kitchiner NJ. Psychological treatment of three urban fire fighters with posttraumatic stress disorder using eye movement desensitization reprocessing(EMDR)therapy.complementary therapies in nursing and midwifery 2004;10(3):186-93

O”Brien LS,Hughes SJ.Symptoms of post-traumatic stress disorder in Falkland veterans five years after the conflict.Br j psychiatry 1991;59:135-41

Robert I Simon. Posttraumatic Stress Disorder in Litigation: Guidelines for Forensic Assessment. Washington, DC : American Psychiatric Pub.,2003. eBook : Document : English : 2nd ed

Keane TM, Caddell JM.; Taylor KL. Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Three studies in reliability and validity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 56(1), Feb 1988, 85-90.

Goodarzi M, Validity and reliability of Missisipi post traumatic stress disorder scale. Journal of Psychology 2003 , Vol. 7, No. 2. [Persian]

Iranmanesh S, Tirgari B, Sheikh Bardsiri H. Post-traumatic stress disorder among paramedic and hospital emergency personnel in south-east Iran. World J Emerg Med 2013; 4(1):26-31.

Carmassi C, Gesi C, Simoncini M, et al. DSM-5 PTSD and posttraumatic stress spectrum in Italian emergency personnel: correlations with work and social adjustment. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016; 12:375-381.

Bennett P, Williams Y, Page N, Hood K, Woollard M. Levels of mental health problems among UK emergency ambulance workers. Emerg Med J 2004; 21: 235–23


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.