آگاهی عمومی جامعه از بيهوشي و نقش متخصصین بیهوشی در ایران The public awareness regarding anesthesia and the role of anesthesiologists in Iran: a survey

علیرضا سلیمی, فاطمه منجذبی, حمیدرضا جماعتی, هومن شریفی, حمیدرضا ربانیان, رضا امین نژاد

چکیده


چکیده:
زمينه و هدف: بيهوشي به عنوان يک تخصص پزشکي از اوايل قرن بيستم آغاز شد. متخصصین بیهوشی اداره اعمال حياتي در طي جراحي را آغاز کرده بیهوشی را القا و در پايان جراحي، بيماران را بيدار مي نمایند. با آگاهی از نگرش و درک افراد عادی جامعه از بیهوشی و متخصصین بیهوشی میتوان جهت آموزش افراد و ارتقاء دانش سلامت این افراد در جامعه گام های مثبتی برداشت. از این روی هدف ما از اين مطالعه بررسي کلي ميزان آگاهي مردم عادی جامعه در مورد بيهوشي، روند بیهوشی و وظايف پزشک متخصص بيهوشي و عوامل موثر بر آن بود.
روش و ابزار:این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در فاصله سال های 1397-1396بود. جمعیت مورد مطالعه کلیه افراد سالم جامعه در استان های تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و شهر تهران بودند. روش نمونه گیری در این مطالعه در سه سطح تعریف گردید: روش نمونه گیری خوشه ای، روش نمونه گیری طبقه ای و روش نمونه گیری تصادفی ساده. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با کمک نرم افزار آماریSPSS v.19 تجزیه و تحلیل شد.
نتايج: 1558پرسشنامه تکمیل گردید. 4/52% از افراد تحت مطالعه زن و 6/47% مرد بودند. متوسط سن افراد تحت مطالعه 8/14±62/43 سال بود. اکثریت افراد متاهل (7/54%)، دارای تحصیلات در حد دیپلم(4/33%) و شاغل (3/63%) بودند. نتیجه این مطالعه نشان داد 2/44 درصد از افراد از بیهوشی ترس داشتند. ارتباط معنی داری بین جنسیت و ترس از بیهوشی و بین سن و ترس از بیهوشی و بین سطح تحصیلات و ترس از بیهوشی وجود داشت. تنها 6/30% از افراد میدانستند که متخصص بیهوشی حین عمل جراحی آنان را بیهوش مینماید. اکثریت افراد (4/76%) تمایل به مشاهده و معاینه متخصص بیهوشی قبل از عمل داشتند. 9/37% افراد تمایل به بیهوشی عمومی داشتند و زنان بیش از مردان بیهوشی عمومی را ترجیح میدادند. اکثریت افراد تحت مطالعه (4/53%) اعتقاد داشتند بیهوشی عمومی کم خطر تر از بی حسی نخاعی است و اطلاعی از مدت تحصیل متخصص بیهوشی در دانشگاه نداشتند. تنها 4/30% از افراد از نقش متخصص بیهوشی در کنترل درد های حاد و مزمن، 1/16% از افراد از نقش متخصص بیهوشی به عنوان مقیم اورژانس و 4/37% از افراد از نقش متخصصین بیهوشی در بخش مراقبت های ویژه، اطلاع داشتند.
نتيجه گيري: به رغم این واقعیت که گروه بزرگی از افراد تحت مطالعه ما افراد تحصیل کرده بودند که در مناطق شهری زندگی می کردند، آگاهی عمومی از نقش بیهوشی در ایران نادرست است. افزایش ارتباط بین متخصصین بیهوشی با افراد جامعه و افزایش توجه رسانه ها به بیهوشی و متخصصین بیهوشی و ارائه برنامه های تلویزیونی و رادیویی در مورد نقش مهم متخصصین بیهوشی به بهبود آگاهی و درک افراد جامعه از بیهوشی و نقش متخصصین بیهوشی کمک خواهد کرد.

تمام متن:

PDF

مراجع


Bacon, D.R., M.J. Lema, and C.K. Yearley, For all the world to see: Anesthesia at the 1939 New York World's Fair. Journal of clinical anesthesia, 1993. 5(3): p. 252-258.

Naod, B., W. Admasu, and Y. Ahmed, Patients’ Knowledge and Attitude towards Anesthesia in Tikur Anbesa Specialized Hospital. Int J Anesth Res, 2016. 4(5): p. 229-235.

Ribeiro, C.S. and J.I. de Barros Mourão, Anesthesiologist: the patient's perception. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 2015. 65(6): p. 497-503.

Hariharan, S., L. Merritt-Charles, and D. Chen, Patient perception of the role of anesthesiologists: a perspective from the Caribbean. Journal of clinical anesthesia, 2006. 18(7): p. 504-509.

Ruhaiyem, M., et al., Fear of going under general anesthesia: A cross-sectional study. Saudi journal of anaesthesia, 2016. 10(3): p. 317.

Nagrampa, D., et al., A survey of anesthesiologists’ role, trust in anesthesiologists, and knowledge and fears about anesthesia among predominantly Hispanic patients from an inner-city county preoperative anesthesia clinic. Journal of clinical anesthesia, 2015. 27(2): p. 97-104.

Masood, Z., et al., Preoperative anxiety in female patients: the issue needs to be addressed. Khyber Medical University Journal, 2009. 1(2): p. 38-41.

Braun, A., et al., Patients' knowledge of the qualifications and roles of anaesthetists. Anaesthesia and intensive care, 2007. 35(4): p. 570.

Onutu, A.H., C. Rus, and I. Acalovschi, The public perception of the anaesthesiologist in Romania: a survey. Romanian journal of anaesthesia and intensive care, 2017. 24(1): p. 21.

Mavridou, P., et al., Patient’s anxiety and fear of anesthesia: effect of gender, age, education, and previous experience of anesthesia. A survey of 400 patients. Journal of anesthesia, 2013. 27(1): p. 104-108.

Kindler, C.H., et al., The visual analog scale allows effective measurement of preoperative anxiety and detection of patients’ anesthetic concerns. Anesthesia & Analgesia, 2000. 90(3): p. 706-712.

Huang, Y., et al., A survey of elective surgical patients' attitudes toward anesthesia in PUMC hospital. Chinese medical sciences journal= Chung-kuo i hsueh k'o hsueh tsa chih, 2002. 17(2): p. 77-80.

Matthey, P., B.T. Finucane, and B.A. Finegan, The attitude of the general public towards preoperative assessment and risks associated with general anesthesia. Canadian Journal of anaesthesia, 2001. 48(4): p. 333.

Lee, A. and T. Gin, Educating patients about anaesthesia: effect of various modes on patients' knowledge, anxiety and satisfaction. Current Opinion in Anesthesiology, 2005. 18(2): p. 205-208.

Naik, R., A study of patients perception about knowledge of anesthesia & anesthesiologist. India J Anaesth, 2002. 46(1): p. 26-30.

Saal, D., et al., Does a postoperative visit increase patient satisfaction with anaesthesia care? British journal of anaesthesia, 2011. 107(5): p. 703-709.

Shafiee H, et al., Burnout syndrome among Iranian anesthesiologist. Anaesthesiology and Critical Care, 2018. 2(1): p. 43-50.

Lee, J.J., et al., Public awareness about the specialty of anesthesiology and the role of anesthesiologists: a national survey. Korean journal of anesthesiology, 2014. 66(1): p. 12-17.

Asehnoune, K., et al. Information and anesthesia: what does the patient desire? in Annales francaises d'anesthesie et de reanimation. 2000.

Matthey, P.W., B.A. Finegan, and B.T. Finucane, The public’s fears about and perceptions of regional anesthesia1. Regional anesthesia and pain medicine, 2004. 29(2): p. 96-101.

Dove, P., et al., Patient perceptions of regional anesthesia: influence of gender, recent anesthesia experience, and perioperative concerns. Regional anesthesia and pain medicine, 2011. 36(4): p. 332-335.

Hwang, S.M., et al., Patient preference and satisfaction with their involvement in the selection of an anesthetic method for surgery. Journal of Korean medical science, 2014. 29(2): p. 287-291.

Sirilak Suksompong, M., P. Sudsrivong, and N. Chaikittisilpa, Assessment of Thai Patients and People Knowledge of Anesthesiologists’ Role and Anesthesia. J Med Assoc Thai, 2017. 100(7): p. S234-S243.

Garcia-Marcinkiewicz, A.G., et al., Health literacy and anesthesia: patients’ knowledge of anesthesiologist roles and information desired in the preoperative visit. Journal of clinical anesthesia, 2014. 26(5): p. 375-382.

Najafi A, et al., Evaluation of patients knowledge about anesthesia and responsibilites of anesthesiologist. Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2004. 2(1).


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.