مقایسه اثرتجویز پیشگیرانه دکسمدتومدین و کتورولاک بر درد بعد از عمل آپاندکتومی Comparison of the preemptive effect of Dexmedetomidine and ketorolac on post operative pain for appendectomy

سپیده پاک نیت, فریدون فکرت

چکیده


مقدمه: یکی از عوارض شایع بعد از اعمال جراحی درد می باشد. درد بعد از عمل یک واکنش پیچیده فیزیولوژیک به آسیب بافتی است و معمولا نگرانی اصلی بیماران این است که چه اندازه از درد را بعد از جراحی تجربه خواهند کرد. دکسمدتومدین و کتورولاک از داروهایی می باشند که در بی دردی پیشگیرانه مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه مقایسه قابلیت بی دردی پیشگیرانه دکسمدتومدین و کتورولاک بر روی درد پس از عمل بیماران تحت آپاندکتومی می باشد.
روش كار :این مطالعه یک كارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوكور ، بر روی 6۰ بیمار ۱۸ تا ۶۵ ساله با کلاس ASA یک و دو بود که جهت عمل آپاندکتومی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. بیماران طبق جدول تصادفی بلوکی به سه گروه تقسیم شدند.
گروه A دکسمدتومدین وریدی به میزان 1 میکروگرم به ازای کیلوگرم به عنوان دوز بولوس در مدت زمان 10 دقیقه بلافاصله قبل از اینداکشن و سپس 5/. میکروگرم به ازای کیلوگرم در در طی جراحی به صورت انفوزیون پیوسته دریافت نمودند.گروه B 30 میلی گرم کتورولاک وریدی بلافاصله قبل از اینداکشن و گروه C به عنوان گروه شاهد نرمال سالین %9/. بلافاصله قبل از اینداکشن دریافت نموده و در طول عمل برای هر دو گروه B وC نرمال سالین %9/.انفوزیون شد. سپس القا و نگهداری بیهوشی و همچنین ریورس در مورد تمامی بیماران مورد مطالعه بصورت یکسان اعمال شد.
پس از اتمام بیهوشی برای همه بیماران پمپ کنترل درد دیجیتال(PCA)حاوی فنتانیل (بولوس های ۱۰ میکروگرم با زمان قفل ۱۰ دقیقه ) وصل گردید. علائم حیاتی بیماران 5 دقیقه پس از استراحت بر روی تخت اتاق عمل، بلافاصله بعد از انتوباسیون، در دقایق 5-10-15-20-30-40 و هر 10 دقیقه تا پایان عمل ثبت گردید. در ریکاوری نیز علائم حیاتی، وقوع تهوع،استفراغ و شدت لرز ثبت شدند. بیماران در صورت وجود لرز غیر قابل کنترل ۲۵ میلی گرم پتدین دریافت نمودند. درد به کمک شاخص دیداری شدت درد(VAS)در ساعتهای ۱، ۳، ۶، ۱۲و ۲۴ ارزیابی شد. در صورتی که 3 > VAS بود و بیماران مسکن اضافه درخواست کردند؛ شیاف دیکلوفناک ۱۰۰ میلی گرمی تجویز شد. حجمی از محتوی پمپ کنترل درد بیمار ( PCA) که توسط بیماران مصرف شده بود، ثبت گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS (ورژن 19) با استفاده از آزمونهای آماری مورد نیاز تجزیه و تحلیل گردیدند و ارزش های P<0.05 معنی دار تلقی شدند.
نتایج : شدت درد در زمان های 3،1 و6 ساعت پس از عمل بین سه گروه تفاوت معناداری نداشت؛ اما در زمان های 12 و 24 ساعت پس از عمل در گروه دکسمدتومدین کمتر از دو گروه دیگر بود (P12= 0.004 & P24= 0.003).
دوز فنتانیل مصرفی تنها درگروه دکسمدتومدین نسبت به گروه شاهد به طور معناداری کمتر بود. (PPCA= 0.003)
از نظر تجویز پتدین و شیاف دیکلوفناک بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
افزایش دمای بدن بیماران در قبل،حین و بعد از عمل در گروه دکسمدتومدین نسبت به دو گروه دیگرمعنادار بود.(PT= 0.001) .در طول زمان در دو گروه کتورولاک و شاهد کاهش دمای بدن بیماران معنادار بود.(PK= 0.037 & PC= 0.001)
تغییرات فشارخون(سیستولیک، دیاستولیک وMAP) بین سه گروه تفاوت معناداری نداشت.
تعداد ضربان قلب در دقایق 10، 15 ،30 در گروه دکسمدتومدین نسبت به شاهد(P10=0.022 & P15=0.010 & P30=0.015) و بلافاصله پس از انتوباسیون و دقیقه 10 حین عمل نسبت به گروه کتورولاک به طور معناداری کمتر بود.(PPO=0.033 & P10=0.024)
میزان O2sat در دقایق 5، 15، 30، 40 و ریکاوری در گروه دکسمدتومدین بطور معناداری نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود.
(P5=0.045 & P15=0.006 & P30=0.003 & P40=0.003 PR=0.024)
در بیماران سه گروه تفاوت معناداری از لحاظ سن، جنس،قد، وزن، کلاس ASA و همچنین وقوع تهوع،استفراغ و لرز مشاهده نگردید.

نتیجه نهایی: تجویز پیشگیرانه دکسمدتومدین درد بعد از عمل آپاندکتومی را در ساعات 12 و 24 پس از عمل بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده و نیاز به مسکن بعد از عمل را کمتر می نماید.

تمام متن:

PDF

مراجع


مراجع

Miller RD. Anesthesia 8th edittion 2015;854-859,1638,1898-1917,2980-2981.

Wu CL, Raja SN. Treatment of acute postoperative pain. Lancet June 25, 2011; 377: 2215-25.

Schnabel A, Meyer-FriBem CH, Reichl SU, Zahn PK,Pogatzki-Zahn EM. Is intraoperative Dexmedetomidine a new option for postoperative pain treatment? A meta-analysis of randomized controlled trials. 2013;154(7):1140-9.

Crossley A, Mahajan R. The intensity of postoperative shivering is unrelated to axillary temperature. Anaesthesia 1994;49(3):205-7.

Donald D.price, PhD,Roland Staud, MD,and Michael E.Robinson, PhD .How should we use the visual analogue scale(VAS) in rehabilitation outcomes? ׀׀: visual analogue scales as ratio scales : an alternative to the view of kersten et al . Rehabil Med. 2012; 44(9): 800-804.

Katzung BG. Basic&Clinical Pharmacology 13 Edition 2015;649-650.

Keating, Gillian M."Dexmedetomidine: A Review of Its Use for Sedation in the Intensive Care Setting". Drugs 2015؛ 75 (10): 1119–1130.

Ebert, T. J.; Hall, J. E.; Barney, J. A.; Uhrich, T. D.; Colinco, M. D.The effects of increasing plasma concentrations of dexmedetomidine in humans. Anesthesiology 2000; 93 (2): 382–394.

Argoff CE. Recent management advances in acute postoperative pain. Pain Pract 2014;14(5):477-87.

Pandey CK, Navkar DV, Giri PJ, Raza M, Behari S, Singh RB, et al. Evaluation of the optimal preemptive dose of gabapentin for postoperative pain relief after lumbar diskectomy:arandomized,doubleblind,placebocontrolledstudy.JNeurosurgAnesthesiol 2005;17(2):65-8.

Seib RK, Paul JE. Preoperative gabapentin for postoperative analgesia: a meta-analysis. Can J Anaesth 2006;53(5):461-9.

Watcha MF, Ramirez-Ruiz M, White PF, Jones MB, Lagueruela RG, Terkonda RP. Perioperative effects of oral ketorolac and acetaminophen in children undergoing bilateral myringotomy. Can J Anaesth 1992;39(7):649-54.

Zackova M, Taddei S, Calò P, Bellocchio A, Zanello M. Ketorolac vs tramadol in the treatment of postoperative pain during maxillofacial surgery. MinervaAnestesiol 2001;67(9):641-6.

Sen H, Sizlan A, Yanarates O, Emirkadi H, Ozkan S, Dagli G, et al. A comparison of gabapentin and ketamine in acute and chronic pain after hysterectomy. AnesthAnalg 2009;109(5):1645-50.

Bhiken I. Naik, MBBCh, Edward C. Nemergut, MD, Ali Kazemi, MD, Lucas Fernandez, MD, DSc, Sarah K. Cederholm, MD, Timothy L. McMurry, PhD, and Marcel E. Durieux, MD, PhD. The effect of dexmedetomidine on postoperative opioid consumption and pain after major spine surgery. Anesth Analg 2016;122:1646-53.

Komal A.Gandhi, MD.Nidhi B. Panda. MD. Amutha Vellaichomy; MD, Preethy J.Mathew,MD, Neeru Sahni,MD, and Yatin dra K. Bertra, MD. Intraoperative and postoperative Administration of Dexmedetomidine Reduces Anesthetic and postoperative Analgesic Requirements in patients undergoing Cervical Spine surgeries. J Neurosurg Anesthesiol 2016;00:000-000.

Wonjung Hwang, Jaemin Lee, Jhyun Park, Jin Joo. Dexmedetomidine versus remifentanil in postoperative pain control after spinal surgery : a randomized controlled study. BMC Anesthesiology 2015;15-21.

Jessen Lundorf L, Korvenius Nedergaard H, Moller A. Perioperative Dexmedetomidine for acute pain after abdominal surgery in adults. Cochrane Database of systematic Reviews 2016;(2):CD010358.

Jung-Kyu Park, Soon Ho Cheong, Kun Moo Lee, Se Hun Lim . Does dexmedetomidine reduce postoperative pain after laparascopic cholecystectomy with multimodal analgesia? . Korean J Anesthesilogy 2012; 63:436-440.

Manjunath Shankariah, Madan Mishra, and Rajay A. D. Kamath .Tramadol Versus Ketorolac in the Treatment of Postoperative Pain Following Maxillofacial Surgery . Published online 2012;11(3): 264–270.

Thrivikrama Padur Tantry,Nandish S Vastrad, Reshma Koteshwar, Prashanth Mohan, Rajani Kadri, Dinesh Kadam, Karunakara Adappa, Sunil P Shenoy. Butorphanol for Post-Operative Analgesia - A Comparative Clinical Study with Ketorolac. Online Journal of Health and Allied Sciences. 2010; 9(3):1-9.

Chirag Dholakia. Gretchen Beverstein. Michael Garren. Christopher Nemergut. John Boncyk. Jon C. Gould. The impact of perioperative dexmedetomidine infusion on postoperative narcotic use and duration of stay after laparascopic bariatric surgery. J Gastrointest Surg 2007; 11:1556-1559.

Lucas Gomes Patrocínio, Marcelo de Oliveira Rangel , Gustavo Sousa Marques Miziara , Alexandre Menezes Rodrigues , José Antonio Patrocínio , Tomas Gomes Patrocinio A comparative study between Ketorolac and Ketoprofen in postoperative pain after uvulopalatopharyngoplasty .Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 2007; 73 (3):339-42.

A. K. But, U. Ozgul, F. Erdil, N. Gulhas, H. I. Toprak, M. Durmus and M. O. Ersoy. The effects of pre-operative dexmedetomidine infusion on hemodynamics in patients with pulmonary hypertension undergoing mitral valve replacement sugery. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50:1207-1212.

Jonatan S .Williams ,M .D, .M .M .SC, .Stacy M .Brown,M .S, .and Paul R .Colin,M .D, .Blood pressure Measurement .,N ENGL J MED 360;5. NEGM. Org, JAN 29,2009.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.