بررسی میزان آگاهی از بیماری و درمان هیپرتانسیون در بیماران هیپرتانسیو در کلینیک بیهوشی Study on knowledge about hypertension disease its treatment in hypertensive patients referred to anesthesiology clinic

مسعود پریش, بهزاد سالکی, هاله فرزین, هانیه سخا, حجت پورفتحی

چکیده


مقدمه و اهداف: بیماری افزایش فشار خون شایع ترین بیماریهای موجود در اکثر کشورها می باشد. با افزایش سن احتمال ابتلا به این بیماری افزایش می یابد. از شایعترین عوارض آن، عوارض چشمی می باشد که باعث مراجعه جهت اعمال جراحی چشمی می شود. مراکز اختصاصی جراحی چشم با افزایش مراجعه بیماران سالمند و مبتلا به بیمار افزایش فشار خون و نیازمند جراحی چشمی روبه رو است. هدف از این مطالعه بررسی میزان اگاهی بیماران چنین مراکزی از وجود بیماری افزایش فشار خون و کیفیت درمان از طرف بیماران است.
روش کار: تعداد 300 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های اختصاصی جراحی های چشم که مبتلا به بیماری افزایش فشار خون بودند در درمانگاه بیهوشی به هنگام ویزیت قبل از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : میزان آگاهی از بیماری، پزشک معالج، محل اقامت، نوع دارو، استفاده ی مرتب از رژیم درمانی، ارتباط آگاهی با سن و جنس، عوارض بیماری و سابقه بستری. فشار خون بیماران نیز به هنگام ویزیت در بخش و اتلق عمل ثبت می شد.اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spss17 آنالیز شده اند.
یافته ها: میزان عدم آگاهی بیماران از وجود بیماری خود %3/25 بوده است. میزان آگاهی از بیماری با جنس و محل اقامت ارتباط معنی داری داشت، سن عامل تعیین کننده نبود. فشار خون بیمارانی که در کلینیک یا بخش فشار خون بالا داشتند در اتاق عمل نیز بالا بود.تحت درمان بودن با جنس، محل اقامت و آگاهی از بیماری رابطه ی معنی داری داشت.
نتیجه گیری: با توجه بهنتایج بدست آمده ار این مطالعه و بالا بودن میزان عدم آگاهی بیماران از وجود بیماری هیپرتانسیون (1 نفر از هر 4 نفر بیمار) به نظر میرسد لزوم آگاهی بخشیدن به بیماران در سطح وسیع در جامعه توسط رسانه های عمومی و مراکز دخیل در بهداشت جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند تا درمان نیز با سطح بهتری صورت گیرد در نتیجه اداره ی این بیماران پرخطر در دوره ی قبل و بعد از عمل با کیفیت بهتری انجام پذیرد.

موضوع


بیهوشی ، هیپرتانسیون، آگاهی، درمان ، جراحی های چشم

تمام متن:

PDF

مراجع


Gordon H. Hypertensive vascular disease. Harrison’s principles of internal medi‐cine. McGraw-Hill companies, Inc. 2001;15(246):1414-30.

آزمندیان, جلال, اطمینان. پیوند کلیه. سها 1.

Ramezankhani A, Pooresmaeili A, Rakhshandehrou S, Khodakarim S. Impact of educational intervention on high blood pressure-related knowledge, attitude and preventive behavior among women in Islamshahr City. Journal of Health in the Field. 2017;4(2).

Saydah S, Bullard KM, Cheng Y, Ali MK, Gregg EW, Geiss L, et al. Trends in cardiovascular disease risk factors by obesity level in adults in the United States, NHANES 1999‐2010. Obesity. 2014;22(8):1888-95.

Lo SH, Chau JP, Woo J, Thompson DR, Choi KC. Adherence to antihypertensive medication in older adults with hypertension. The Journal of cardiovascular nursing. 2016;31(4):296.

Varon J, Marik PE. Perioperative hypertension management. Vascular health and risk management. 2008;4(3):615.

Holm SW, Cunningham LL, Bensadoun E, Madsen MJ. Hypertension: classification, pathophysiology, and management during outpatient sedation and local anesthesia. Journal of oral and maxillofacial surgery. 2006;64(1):111-21.

Bruix J, Sherman M. AASLD practice guideline. Management of hepatocellular carcinoma Hepatology. 2005;42(5):1208-36.

Gómez‐Arnau J, Yangüela J, Gonzalez A, Andres Y, Garcia del Valle S, Gili P, et al. Anaesthesia‐related diplopia after cataract surgery. British journal of anaesthesia. 2003;90(2):189-93.

Dix P, Howell S. Survey of cancellation rate of hypertensive patients undergoing anaesthesia and elective surgery. British journal of anaesthesia. 2001;86(6):789-93.

Krowka MJ, Plevak DJ, Findlay JY, Rosen CB, Wiesner RH, Krom RA. Pulmonary hemodynamics and perioperative cardiopulmonary‐related mortality in patients with portopulmonary hypertension undergoing liver transplantation. Liver transplantation. 2000;6(4):443-50.

Harrington C. Managing Hypertension in Patients With Stroke Are You Prepared for Labetalol Infusion? Critical care nurse. 2003;23(3):30-8.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.