بررسی تأثیر دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر تعداد تنفس در بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی Effect of two airway humidifying systems on respiratory rate in head traumatic patients under mechanical invasive ventilation.

احمد شهوندری, احمد خشای, افشین گودرزی, ندا حاتمی

چکیده


مقدمه: در بیماران تروما به سر که دچار کاهش سطح هوشیاری می‌باشند و نیاز به تهویه مکانیکی دارند، دو وسیله مرطوب کننده راه هوایی برای گرم و مرطوب کردن راه هوایی براساس شرایط بالینی بیمار استفاده می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر تعداد تنفس در بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه بالینی تصادفی 50 بیمار به روش تصادفی به دو گروه مداخله تقسیم شدند. دو وسیله مرطوب‌کننده گرمایی و تبادل کننده گرما و رطوبت فیلتردار هر کدام به مدت 30 دقیقه به صورت متقاطع برای گروه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در پایان هر دوره استفاده از مرطوب کننده راه هوایی، تعداد تنفس بیمار از روی دستگاه تهویه مکانیکی بیمار ثبت شد، داده‌ها با نرم افزار 25SPSS مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در مقایسه دو گروه مرطوب کننده گرمایی و تبادل‌کننده گرما و و رطوبت فیلتردار در جایگذاری اول تفاوت معنادار بود (049/0=P). در مقایسه دو گروه مرطوب کننده گرمایی و تبادل کننده گرما و و رطوبت فیلتردار در جایگذاری دوم تفاوت معنادار نبود (056/0=P). در مقایسه استفاده متوالی هر دو وسیله در گروه مرطوب کننده گرمایی تفاوت معنادار بود (013/0=P). در مقایسه استفاده متوالی هر دو وسیله در گروه تبادل‌کننده گرما و و رطوبت فیلتردار تفاوت معنادار بود (037/0=P).
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از یک تبادل‌کننده گرما و رطوبت فیلتردار در مسیر جریان تهویه مکانیکی تهاجمی در بیماران تروما به سر منجر به افزایش تعداد تنفس می‌شود که می‌تواند ناشی از افزایش مقاومت راه هوایی و افزایش دی اکسید کربن خون شریانی و حجم فضای مرده باشد. پیشنهاد می‌شود که از این وسیله مرطوب کننده راه هوایی با احتیاط و با توجه به شرایط بالینی بیمار استفاده شود.

موضوع


پرستاری و مامایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Gross JL, Park GR. Humidification of inspired gases during mechanical ventilation. Minerva anestesiologica. 2012;78(4):496-502.

Retamal J, Castillo J, Bugedo G, Bruhn A. [Airway humidification practices in Chilean intensive care units]. Revista medica de Chile. 2012;140(11):1425-30.

Branson RD, Gentile MA. Is humidification always necessary during noninvasive ventilation in the hospital? Respiratory care. 2010;55(2):209-16; discussion 16.

Cerpa F, Caceres D, Romero-Dapueto C, Giugliano-Jaramillo C, Perez R, Budini H, et al. Humidification on Ventilated Patients: Heated Humidifications or Heat and Moisture Exchangers? The open respiratory medicine journal. 2015;9:104-11.

Al Ashry HS, Modrykamien AM. Humidification during mechanical ventilation in the adult patient. BioMed research international. 2014;2014:715434.

Lucato JJJ, Cunha T, Reis AMD, Picanco PSA, Barbosa RCC, Liberali J, et al. Ventilatory changes during the use of heat and moisture exchangers in patients submitted to mechanical ventilation with support pressure and adjustments in ventilation parameters to compensate for these possible changes: a self-controlled intervention study in humans. Revista Brasileira de terapia intensiva. 2017;29(2):163-70.

Lellouche F, Pignataro C, Maggiore SM, Girou E, Deye N, Taille S, et al. Short-term effects of humidification devices on respiratory pattern and arterial blood gases during noninvasive ventilation. Respiratory care. 2012;57(11):1879-86.

Campbell RS, Davis K, Jr., Johannigman JA, Branson RD. The effects of passive humidifier dead space on respiratory variables in paralyzed and spontaneously breathing patients. Respiratory care. 2000;45(3):306-12.

Carl R Hinkson RRT MSBR, Lauri M Stephens RRT, and Steven Deem MD. The Effects of Apparatus Dead Space on PaCO2 in Patients Receiving Lung-Protective Ventilation. Respiratory care. 2006;51:5.

Girault C, Breton L, Richard JC, Tamion F, Vandelet P, Aboab J, et al. Mechanical effects of airway humidification devices in difficult to wean patients. Critical care medicine. 2003;31(5):1306-11.

Briassoulis G, Paraschou D, Hatzis T. Hypercapnia due to a heat and moisture exchanger. Intensive care medicine. 2000;26(1):147.

Chabanne R, Perbet S, Futier E, Ben Said NA, Jaber S, Bazin JE, et al. Impact of the anesthetic conserving device on respiratory parameters and work of breathing in critically ill patients under light sedation with sevoflurane. Anesthesiology. 2014;121(4):808-16.

Iotti GA, Olivei MC, Palo A, Galbusera C, Veronesi R, Comelli A, et al. Unfavorable mechanical effects of heat and moisture exchangers in ventilated patients. Intensive care medicine. 1997;23(4):399-405.

Pelosi P, Solca M, Ravagnan I, Tubiolo D, Ferrario L, Gattinoni L. Effects of heat and moisture exchangers on minute ventilation, ventilatory drive, and work of breathing during pressure-support ventilation in acute respiratory failure. Critical care medicine. 1996;24(7):1184-8.

Ranieri VM, Giuliani R, Mascia L, Grasso S, Petruzzelli V, Puntillo N, et al. Patient-ventilator interaction during acute hypercapnia: pressure-support vs. proportional-assist ventilation. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 1996;81(1):426-36.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.