تأثیر تزریق لیدوکایین داخل اتاق قدامی چشم بر کاهش درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت با بیهوشی عمومی

احمدرضا مهتدی, غلامرضا خاتمی‌نیا, رضا آخوندزاده, فرحزاد جنت‌مکان, امیر سالاری, فاطمه زمانی

چکیده


چکیده

مقدمه: درد بعد از عمل نوعی درد حاد است که درمان آن باعث کاهش موربیدیتی می‌شود. کاتاراکت شایع‌ترین علت کوری در کشورهای توسعه یافته است و تنها درمان مؤثر آن جراحی است. چون چشم عضوی حساس است و اکثر بیماران سالمند هستند وآستانة درد آنها پایین است، لذا کاهش درد ناشی از کاتاراکت حائز اهمیت  است.

 

مواد وروش‌ها:این مطالعه  بر روی تعداد 48 بیمار زن و مرد با طیف سنی 20 تا 80 سال و ASA 1 و 2 انجام شد. بیماران به طور تصادفی  به دو گروه 24 نفره تقسیم شدند، هر 2 گروه تحت بیهوشی عمومی با داروهای یکسان قرار گرفتند ولی در گروه مطالعه بعد از بیهوشی به میزان 1/0 سی سی از لیدوکایین 1% داخل اتاق قدامی چشم تزریق گردید و در گروه شاهد  تزریق نشد.

بیماران قبل از شروع عمل و در ریکاوری (زمان صفر)، 1، 2  و 3 ساعت  بعد از اتمام عمل ازنظر شدت درد، میزان فشار خون، تعداد ضربان قلب و عوارضی مانند  خارش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

یافته‌ها: میزان درد در گروه مطالعه نسبت به گروه شاهد کمتر بود اما میزان فشار خون و ضربان قلب بین 2 گروه تفاوت چشمگیری نداشت. 

 

نتیجه‌گیری: تزریق لیدوکایین داخل اتاق قدامی چشم در کاهش درد ناشی از کاتاراکت موثر است.

 

گل‌واژگان: کاتارکت، لیدوکایین، درد

تمام متن:

PDF

مراجع


Abbas Ostadalipour , Ali Mahfoozi, Zahed Hussain Khan, Maryam Jamshidi. Evaluation of vitamin Bland placebo effects on hemodynamic and opioids requirements during general anesthesia. Journal of Iranian Society of Anesthesiology & Intensive Care.2013; vol.2:44-50.

Ivani G, Tonetti F. Postoperative analgesia infants and children new developmental. Minerva anesthesiologika 2004; 70(5): 399-403

Beck A , Salem K , KrischakJ, Et-Al. Nonesteroidal Antiinfammatory Drugs in the preoperative phase in tromatology and orthopedics effects on bone healing operative orthopady and tromatology .2005;17(6): 569-578

SA Fernandez, E Dios and J CDiz . Comparative study of topical anesthesia with lidocaine 2% vs levobupivacaine 0.75% in cataract surgery. Br J Anesth.2009;102 (2): 216–20

Roberto Bellucci, Francesco Bellucci .Comparative efficacy of topical tetracaine solution versus lidocaine in cataract surgery . University of Verona Italy; Faculty of psychology, University of Parma, Parma, Italy .2012 ; 5:1-8

Joseph F, Sobanko , Christopher J, Millerand Tina S. Alster. Topical Anesthetics for Dermatologic procedures. Dermatol Surg. 2012; 38(5):1–13

ML Moody. Topical medications in the treatment of pain. 2010; Created by 2:16-21

Tânia Cursino de Menezes Couceiro1, Luciana Cavalcanti Lima, Léa Menezes Couceiro, Marcelo Moraes Valença. Intravenous lidocaine to treat postoperative pain. 2014;15(1):55-60

Lan-Hsin Chuang, Chi-Chun Lai, Wan-Chen Ku, Ko-Jen Yang, Hu-Shien Song. Efficacy and safety of phaco emulsification with intraocular lens Implantation under Topical Anesthesia. Med J 2004;27:609-13

Sinha, Chandralekha, M Batra, BR Ray, VK Mohan and R Saxena. A randomised comparison of lidocaine 2% gel and proparacaine 0.5% eye drops in paediatric squint surgery. Anaesthesia. 2013;68:747–752

Anthoula T Tsoumani, Ioannis C Asproudis, Dimitriosamigos. Tetracaine 0.5% eyedrops with or without lidocaine 2% gel in topical anesthesia for cataract surgery, 2010;4 :967-970

- محمد فروزش‌فر ، بهرام بی باک، غلامرضا دارایی ، بررسی اثر لیدوکایین گرم بر درد ناشی از بی حسی رتروبولبار ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، پاییز 1378، سال 2 جلد 2، 1-4

Carino NS, Slomovic AR, Chung F, Marcovich AL. Topical Tetracaineversus Topical Tetracaine Plus Intracameral Lidocaine for cataract surgery. 1998 des; 24(12):1602-8

- تأثیر لیدوکائیــن وریــدی بــر درد، آرامــش و تهــوع و اســتفراغ پس از اعمال جراحی استرابیسم، شهرزاد مجتهدی، قادر مترجمی زاده، ابراهیم حسنی علیرضا ماهوری فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، زمستان 1392، دوره 4، شماره 2،22-27

Thill M, Zeitz O, Richard I, Richard G. Lidocaine gel versus combined topical anesthesia using bupivacaine, oxybuprocaine and diclofenaceyedrops in cataract surgery, Ophthalmologica. 2005; 219(3): 167-70.

Assia EI, Pras E Yehezkel M, RotenstreichY, Jager-Roshu S. Topical anesthesia using lidocaine gel for cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1999; 25(5): 635-9.

Soliman MM, Macky TA, Samir MK. Comparative clinical trial of topical anesthetic agents in cataract surgery: lidocaine 2% gel, bupivacaine 0.5% drops, and benoxinate 0.4% drops. J Cataract & Refract Surg 2004; 30(8): 1716-20.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.