بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396

امیرحسین اورندی, امیرپویا اربزین زنجانی, محمد تقی بیگ محمدی, فریناز موسوی, شهرام صمدی, نگار افتخار, سیدخلیل پسته ای, جیران زبردست, علی اصغر قادری

چکیده


پیش زمینه: زندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين به هم آميخته است، از نظر قانوني رضايت آگاهانه براي درمان، يك ابزار مديريت ريسك بوده كه نشان دهنده مسئولیت پذیری فرد مسئول مي باشد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا در میان جامعه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران میزان آگاهی و نگرششان را در مورد رضایت آگاهانه بررسی نماییم
روش کار: این مطالعه مقطعی توسط پرسشنامه خود ساخته، نگرش و آگاهی 100 دستیار فیلد جراحی و داخلی را مورد سنجش قرار داد. یافته های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSSآنالیز شده است.
یافته ها: میانگین سنی دستیاران 30.7 سال بود، 45 درصد از آنها در فیلد جراحی و بقیه در فیلد داخلی به تحصیل مشغول بودند. با افزایش یا کاهش سالهای تحصیل دستیاران میزان آگاهی و نگرش آنها هیچ تغییری نکرده بود .14 درصد رزیدنت ها نگرش کامل و 41 درصد اصلا نگرش نداشته اند و 27 درصد آگاهی کامل و 36 درصد اصلا آگاهی نداشته اند. میزان نگرش و آگاهی دستیاران با متغیرهای سن ،جنس،سابقه کار،straight بودن یا نبودن،سال تحصیلی،سابقه وجودشکایت و فیلد تحصیلی(داخلی و جراحی) ارتباط معناداری نداشت اما آگاهی دستیاران با رشته تحصیلی آنها رابطه معناداری داشت(04/0 : P)
نتیجه گیری: به نظر می رسد بایستی برای افزایش دانش و آگاهی دستیاران ،در سیاست های آموزشی بیمارستانهای آموزشی در مورد رضایت آگاهانه خصوصا در رشته های فیلد جراحی اصلاحاتی صورت گیرد .

موضوع


رضایت آگاهانه

تمام متن:

PDF

مراجع


Refrences:

- The Islamic Penal Code. Iran's official newspaper. No. 109, Tehran, 2013[ Persian]

- Mohammadzadeh A. Abstracts of forensic medicine articles.2000[ Persian]

- Tabibi S, Ebarahimi P. Investigating the level of observance of standard in medical records of hospitals in social security fund, Tehran, 1997 and proposing a plan for evaluating medical records' section. jha. 1999; 2 (4):1-24. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-255-fa.html [ Persian]

- Goya, M. "Iranian Annual Cancer Registration Report 2005/2006. Ministry of Health and Medical Education, Health Deputy." Center for Disease Control and Prevention 2007 .

- Lantos, John. "Informed consent the whole truth for patients?" Cancer 72.S9 (1993): 2811-2815.

- Joolaee, Soodabeh, et al. "An Iranian perspective on patients' rights." Nursing Ethics 13.5 (2006): 488-502.

- Fattahi Masum SH. Medical Consent, Set of medical ethics articles.Vol 4, Tehran,1994. 8-18. [Persian]

- Taghaddosinejad F,Sheikh Azadi A,Jafari R. The assessment of interns' attitude about medicolegal problems in Tehran University of Medical Sciences.Doctorate thesis.2000.Tehran[ Persian]

- Bennet B. Boyd A .Law and medicine. 1st edition. Sydney. 1997.3-32

- Dibaji SM. Civil liability and regulations governing medical profession. Doctorate thesis.Tehran University of Medical Sciences.1999[Persian]

- Baligh N. In Translation of Muted Consent, Vojcic J. Tehran: Iranian Center for Research of Medical Ethics and. History; 1994. Vol 1. 2. p. 22.

- Taghadossi M. Informed Consent Process before Patients Hospitalisation. Abstract Book of Medical Ethics articles .1997 (4). [Persian].

- Taghadosinejhad F, Sheikh Azadi A, Yaghmaee A, Rojaee M. A survey on obtaining informed consent from patients admitted to Shariati hospital.Tehran. Iran. Journal of Medical Council of I.R.I. Spring 2008, Vol 26, No1: 42-49.[Persian] URL: http://jmciri.ir/article-1158-1-fa.html

- Sheikhtaheri A, Kimiafar K, Barati Marnani A. Knowledge of Physicians, Nurses and Medical Record Personnel about Legal Aspects of Medical Records in Teaching Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Health Information Management 2010; 7(2): 146[Persian]

- Yousuf RM, Fauzi AR, How SH, Akter SF, Shah A. Hospitalised patient awareness of their rights a cross- sectional survey from a tertiary care hospital on the east coast of peninsular Malaysia. Singapore Med J. 2009 May; 50(5):494-9.

- Hajhashemi S, Baharloo N. Knowledge of medical students about Islamic ethical characteristics of physicians in Golestan medical center in Ahvaz 1998. Proceedings of Ahvaz Medical Science University Conference; 1998.Ahvaz, Iran. [ Persian]

- Rangraz Jeddi F, Rabiee R. Observance rate of patients' bill of rights in kashan hospitals in 2002. Behbood2005; 9(1): 62-71. [ Persian]

- Shayan A, Anvarizadeh S, Irani M, Dorri A. View of nurses and physicians about patients' bill of rights Kashan hospitals 2003. [Thesis]. Kashan Medical Sciences University, 2003. [Persian]

- Farhan Amin M, Jawaid M, Shafiqur R, Mudassir H, Zakai SB. An audit of information provided during preoperative informed consent. Pak J Med Sci 2006; 22(1): 10-3.

- Yaghoubi, T. Comparative study of patient rights in selected countries. National Symposium on patient rights and health care. Fasa University of Medical Sciences. 2003. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.